حفاظ استیل درکرج

5/5 - (2 امتیاز)

حفاظ استیل درکرج 

حفاظ استیل درکرج

حفاظ استیل درکرج

ازحفاظ استیل برای افزایش ایمنی وامنیت وحفاظت ازحریم خصوصی دراکثرساختمانهای تجاری اداری ومسکونی استفاده میشوددرنتیجه شرکت استیل نصراقدام به طراحی  حفاظ استیل درکرج نموده است.

حفاظ استیل چیست؟حفاظ استیل یک چارچوب ازقوطی استیل است که داخل قوطی های استیل رابه وسیله ی ابزارالات پیشرفته سوراخ میکنندولوله های 25به صورت عمودی یا افقی درداخل سوراخهاتعبیه میشود.

برای بالابردن امنیت ودوام حفاظ استیل درداخل لوله های سایز25لوله های اهنی اجدارتعبیه میگردد.

تا احتمال برش وجودنداشته باشدویاحتی این احتمال به صفربرسد.

ازحفاظ استیل درمکانهای مختلفی استفاده میشودزیرا این نوع حفاظ بسیارمقاوم است.

وباعث بالابردن ایمنی محیط میشودازسوی دیگرزیبایی خیره کننده ای به نمای خارجی وداخلی ساختمانهای مامیبخشد.

انواع حفاظ ازنظرجنس

حفاظ هابااستفاده ازمتریال وقطعات مختلفی ساخته میشوندمانندحفاظ های اهنی حفاظ های چوبی والومینیوم وحفاظ استیل 

درزمانهای گذشته بیشترازحفاظ های اهنی برای بالابردن امنیت استفاده میشدولی انهادارای معایب بسیاری هستند.

حفاظ های اهنی نیازبه نگه داری دارندوباگذشت زمان نیازبه رنگ کردن مجدددارند.

وحفاظ های اهنی دیگران زیبایی که امروزه نیازاست را دارانمیباشنددرنتیجه جای خودرا به حفاظ های استیل ضدزنگ داده اند.

زیراحفاظ های ساخته شده بااستیل بسیارمحکم و زیباهستندویک محصول لوکس هستندونمای خارجی وداخلی ساختمان را بسیارشیک و به روزجلوه میدهند.

شرکت استیل نصردارای بهترین وماهرترین وکارازموده ترین تکنسینهای طراحی و نصب حفاظ استیل ضدزنگ است.

وحفاظ استیل را درکرج ودربهترین و مجهزترین کارگاه های پیشترفته میسازد.

ساخت حفاظ استیل درکرج 3روززمان نیازدارد.

هرچه متراژکاربیشترباشدزمان ساخت حفاظ استیل نیزافزایش میابد.

حفاظ های استیل ساخته شده توسط افرادما خیلی خاص است

وانهاتمامی قطعات و متریال مورداستفاده درحفاظ های استیل درکرج را توسط جوش ارگون به هم متصل میکنند.کمترمیشود.

وبا دقت و سرعتی مثال زدنی اقدام به پرداخت کاری میکنندتااثری ازجوش ارگون برروی حفاظ استیل باقی نماندوجای برش هابرروی قوطی های استیل نباشد.

انواع حفاظ استیل درکرج ازنظرجنس 

حفاظ رابادونوع استیل باالیاژ304واستیل باالیاژ201میسازند.

اگربخواهیم حفاظ را برای بیرون ازساختمان نصب نماییم مانندحفاظ استیل پشت پنجره ویا حفاظ استیل بالکن حتما بایدازاستیل باالیاژ304استفاده کنیم که بسیارمقاوم است دربرابرشرایط مختلف جوی و مات نمیگردد.

ولی اگربخواهیم حفاظ را برای نمای داخلی ساختمان نصب کنیم که درمعرض رطوبت و باران و برف نیست.

مانندنصب حفاظ استیل برای داخل پنجره,حفاظ استیل درب اپارتمان میتوانیم ازاستیل باالیاژ201استفاده کنیم و قیمت ان نیزبرایمان کمترمیشود.

انواع حفاظ استیل ازنظرمکان استفاده

حفاظ استیل پشت پنجره :نصب حفاظ استیل برای پشت پنجره ها بسیارمهم است

و امری ضروری میباشدزیراازورودافرادسودجوبه داخل ساختمان جلوگیری کرده

وهم چنین مانع ازافتادن افرادواشیاخصوصاسالمندان و کودکان که احتیاج به مراقبت بیشتری دارندمیشود.

طریقه نصب حفاظ استیل پشت پنجره به دوصورت انجام میپذیردبااستیل ازلوله ی38که لوله های 38به دیوارتوسط پیچ وپرچ متصل میگرددوقیمت بسیارمناسب داردنسبت به نوع دیگرخود.

وروش دیگرمورداستفاده نصب حفاظ پشت پنجره به شکل حفاظ بانکی است که مقاومت بسیاربالایی برای حریم خصوصی ماایجادمیکندواحتمال ورودافرادسودجورا به خانه هایمان به صفرمیرساند.

افرادطراحی وساخت ونصب مادرشرکت استیل نصراین راهبردرابرایتان سهل و اسان میکندواقدام به ساختن حفاط استیل درکرج میکنند.

برای ساخت این نوع حفاظ به دلیل این که درشرایط مختلف اب وهوایی قرارمیگیردحتما بایدازنوع مرغوب وباکیفیبت حفاظ یعنی حفاظ استیل304استفاده نمود.

حفاظ درب اپارتمان :درطول سال های اخیرباوجودافزایش دزدی ازمنازل مسکونی نصب حفاظ استیل درب اپارتمان بسیاررایج شده است زیرا به خوبی ازمحل زندگی مامحافظت میکند.

علاوه برایمنی بسیاربالایی که حفاظ استیل 304برای منزل مسکونی ماایجادمیکندباعث میشودکه نمای خارجی ساختمان ما به ویژه درب ورودی بسیارزیباتربه نظررسد.

ولازم به ذکراست برای ساخت این نوع حفاظ میتوان ازنوع استیل باالیاژ201استفاده نمودزیرا درقسمت داخلی اپارتمان قرارگرفته است ودرمعرض تابش نورخورشیدوباران وبرف نمیباشدودرنتیجه دچارخوردگی وفرسایش نمیشود.

حفاظ برای بالکن یاهمان تراس:

نصب حفاظ برای بالکنها امری بسیارضروریست ومانع ازپرت شدن افرادمیشود

برای هرچه زیباترنمودن این نوع حفاظ میتوان ازقوطی های طلایی استیل استفاده نمود.

هم چنین میتوان ازشیشه های دودی سفیدسندپلاست شده استفاه کرد.

شیشه هاحتمابایدازجنس سکوریت ضدشکستن باشندکه باضربه وبرخورداشیانشکنندودچاراسیب نشوند.