درب استیل مغازه

5/5 - (5 امتیاز)

اگربه دنبال تعیین نوع ومدل درب استیل مغازه خودهستیدبایدبدانیدمتراژدرب تاثیربه سزایی درانتخاب طرح ومدل درب داردزیرااگردرب مغازه بایددرمتراژبزرگی اجراگردد

بهتراست ازطراحی های پیچیده تری استفاده گرددوطراحی ساده درب زیاداجرانمیگردد.

اگرکاملااین نوشته رامطالعه کنیداطلاعات کاملی راجع به درب استیل واساس قیمت گذاری برروی این نوع درب برای این مکان بدست می آورید.

اگرهزینه ای که بایدبرای درب استیل مغازه بپردازیدتعیین کننده سفارش درب استیل باشدبدانیدکه اساس قیمت باکیفیت آن سنجیده شده است.

درب استیل مغازه

درب استیل مغازه محصولی است لوکس وبسیارشیک وساخت وطراحی واجرای درب استیل دربین مردم جهان وخصوصاایرانی هارواج یافته است.

شرکت استیل نصراقدام به ساخت این نوع درب نموده است.

درب های استیل ضدزنگ درطرح هاومدلهای بسیارگوناگونی طراحی واجرا میشوند

درنتیجه میتوان ان را باقسمت های داخلی وخارجی ساختمان هماهنگ کنیم.

برای اطلاع ازقیمت دقیق درب استیل موردنظرخودمیتوانیدباکارشناسان شرکت استیل نصردرقسمت فروش تماس حاصل فرمایید.

هم چنین میتوانیدبه طورکاملا رایگان باانهامشورت کنیدتابهترین طرح و مدل را برای درب استیل مغازه که محل کسبتان است ویامنزل مسکونی خودانتخاب کنید.

درب استیل مغازه تشکیل شده ازقوطی استیل ولوله های استیل است درواقع استیل ساخته شده است

بانوعی فولادکه مقاومت بسیاربالایی داردومانع ورودافرادسودجووسارقین به محل کسب مامیشود.

برای هرچه زیباترشدن وبه روزترشدن درب های استیل مغازهمیتوانیم ان را به وسیله تجهیزات بسیارپیشرفته خش دارومات کنیم.

درب استیل مات و خش دارمغازه روشی بسیارجدیدو تازه است وتقریبا میتوان گفت که همه ی افرادان را میپسندندونظرهربیننده ای را به خودجلب میکند.

هم چنین میتوانیم ازدرب طلایی مغازه به عنوان درب ورودی مغازه هااستفاده کنیم قیمت درب استیل طلایی مغازه بالاتراست نسبت به نوع مات و خش دار.

وعلت این که قیمت ان بالاتراست قوطی طلایی به کاررفته درساخت درب استیل میباشدولی بسیارزیباست.

اغلب برای صرافی هاوطلافروشی هاکه امنیت و ایمنی بایدحرف اول را درانهابزنددرب استیل ضدسرقت درانهانصب میگردد.

به دلیل استفاده ازشیشه ضدگلوله وقفل های بسیارقوی که ساخته شده ازفولادهستندقیمت درب استیل طلایی ضدسرقت افزایش میابدولی به خوبی ازمحل کسب وکارمان محافظت میکند.

شیشه ضدگلوله وقفل را خودمشتریان گرامی میتوانندتهیه کننند.

درب استیل مغازه

درب استیل مغازه

ویژگی های درب استیل

به شمامشتریان عزیزوگرامی توصیه میشودکه برای جلوگیری ازتغییررنگ ومات شدن و زنگ زدن درب استیل  خودضروری است که ازتکنسنهای طراحی بخواهندکه ازنوع باکیفیت و بسیارمقاوم استیل یعنی استیل باالیاژ304استفاده کنند.

ودلیل این کارهم این است که درب مغازه درمعرض تابش نورخورشیدوباران و برف و تگرگ و ضربه است.

قیمت این نوع درب کمی بالاترازنوع 201خودمیباشد.

درسالهای نه چندان دورازدرب های اهنی ودرب های چوبی به عنوان درب ورودی مغازه هااستفاده میشدولی باگذشت زمانی کوتاه درب های استیل جای خودرا بین مردم بازکردند.

وتقریبا درهمه ی ساختمان لوکس وبسیارشیک که درشمال شهرقرارگرفته اندمشاهده میگردند.

مغازه هاوفروشگاه هادرواقع محل کسب درامدبرای شماهستندوهنگام واردشدن به مغازه و یافروشگاه اولین چزی که به چشم میایدوتوجه مارابه خودجلب میکنددرب ورودی مغازه است

پس لازم است که درب ورودی بسیارشیک و زیبا باشدتاروی افرادی که واردمغازه شمامیشوندتاثیرمثبت بگذاردونظرشان را جلب کند.

برای هرچه زیباترکردن دربمیتوانیم انهاراباشیشه هادرطرح هاورنگ های متنوع تلفیق وترکیب کنیم تاسبب شودتادرب ورودی مغازه مابیشتربه چشم اید.

درب استیل بسیارساده است ولی درحین سادگی بسیارشیک و براق است

ودرخشش خاطی به محیط مغازه ونمای خارجی وداخلی میبخشد.

ساخت درب استیلی بسیارقوی ومحکم ودرحین مقاومت بالازیبایی خاصی نیزداشته باشدنیازمنددانش ومهارت وتجربه زیادی است.

عوامل مهمی  که برروی قیمت درب استیل تاثیرگذاراست شامل استفاده ازنوع باکیفیت و مرغوب استیل یعنی استیل باالیاژ304,متراژکاروشیشه است

درب های استیل ساخته شده درشرکت استیل نصربسیارخاص وباکیفیت است وبه شماعزیزان گارانتی 10ساله داده میشود.