طریقه نصب حفاظ استیل پنجره

3.7/5 - (6 امتیاز)

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره چگونه است؟

حفاظ استیل پنجره تشکیل شده ازیک چارچوب قوطی استیل که لوله های 25درفاصله ی 15سانتی متری ازهم به صورت عمودی یاافقی قرارمیگیرنطریقه نصب حفاظ استیل پنجره به این صورت است که حفاظ استیل درکارگاه های بسیارمجهزشرکت استیل نصرساخته میشودوسپس مرحله ی نصب ان درمحل موردنظرصورت میگیرد

نصب حفاظ استیل برای پنجره هاامری ضروری است زیراازافتادن افرادخصوصاسالمندان وکودکان که نیازبه مراقبت بیشتری دارندجلوگیری میکند.

نصب حفاظ استیل خصوصابرای  پنجره های طبقات اول ساختمان خیلی مهم است زیرا انهاراهی  مناسب برای ورودسارقین وافرادسودجوهستند.

حفاظ های استیل نسل جدیدی ازایمنی هستندکه علاوه براین که ایمنی محیطرابرایمان تضمین میکنندزیبایی بسیاربالایی به نمای خارجی ساختمان مامیبخشند.

هم چنین انهاظاهرپنجره هارازیباترمیکنندوجلوه ی بسیارزیبایی به محیط میبخشند.

انهابسیارمقاوم هستنددربرابرضربه وفشاردرنتیجه اگرجسمی به سمت پنجره ما پرتاب شودانهاازشکستن پنجره وشیشه ان جلوگیری میکنند.

قیمت حفاظ استیل پنجره بسیارمناسب است این مسئله درست است

که انهاقیمت بالاتری نسبت به حفاظ های دیگردارندولی به همان میزان که قیمت انهابالاتراست کیفیت وماندگاری ودوام بالاتری دارند.

باگذشت زمان حفاظ های استیل ضدزنگ تغییررنگ نمیدهندومات نمیگ

وانهانیازبه رنگ کردن ندارندوباگذشت سالیان درازمانندروز اول برایمان باقی میمانند.

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره

طریقه نصب حفاظ استیل پنجره

حفاظ استیل برای پشت پنجره دارای مدلهاوطرحهای گوناگونی است وانتخاب مدل ان باشمامشتریان گرامی است وبه دلیل تنوع درطرح ومدل سلایق تمام مشتریان عزیزدرنظرگرفته میشود.

برای هرچه زیباتردن حفاظ میتوان ازروش های متنوعی استفاده کردمثلا میتوان ازورق استیل طلایی درساخت ان بهره برد.

ولی پیشنهادتکنسینهای شرکت استیل نصراستفاده ازورق سیلوردرساخت حفاظ استیل میباشد.

زیرا ورق هایی طلایی دارای معایبی نیزهستندویکی ازانهااین است که زمانی که ازجوش ارگون برای اتصال متریال حفاظ استیل پنجره استفاده میکنیم.

جای جوش ارگون برروی ورق طلایی استیل باقی میماندوقیمت بالاتری هم نسبت به نوع سیلورخوددارددلیل ان نیزفقط رنگ ان میباشدوگرنه کیفیتی که هردوورق استیل ایجادمیکندیکی است.

حفاظ های استیل ساخته شده توسط شرکت استیل نصربسیارخاص است و شماخودمتوجه تفاوت دران میشودوبه شمامشتریان گرامی ضمانت کتبی 10ساله داده میشود

که درصورتی که حفاظ استیل باالیاژ304ساخته شودبه هیچ وجه زنگ نزندوشل نشود.

مادرساخت حفاظ های استیل خودازمیلگرداهنی اجداراستفاده میکنیم که به خودازحریم خصوصی شما محافظت گردد.

طریقه نصب حفاظ استیل پشت پنجره به چندصورت انجام میگیرد؟