حفاظ صددرصداستیل مقاوم به زنگ زدگی - استیل کار - استیل نصر

توضیحاتی درباره ی حفاظ صددرصداستیل مقاوم به زنگ زدگی

حال چرامیگوییم حفاظ صددرصداستیل مقاوم به زنگ زدگی ؟

زیراحفاظ های ارائه شده درشرکت استیل نصرکاملابه روش وباآلیاژی مقاوم دربرابرزنگ زدگی ساخته میشوند

تنهادرصورتی بانوع درجه دوطراحی میشوندکه خواست مشتریان گرامی برای کاهش هزینهایشان باشد.

حفاظ هایی هم دربازارارائه میشوندکه به عنوان حفاظ استیل ضدزنگ به فروش میرسند

وقیمت حفاظ استیل رابرای آنهابایدپرداخت

ولی درواقع نوع آبکاری شده ای هستندکه کیفیت بالای حفاظ های استیل راایجادنمیکنند

وبعدازمدت کوتاهی که ازنصب آنهامیگذردشماتازه متوجه نوع بی کیفیت متریال آن خواهیدشد

واگرگارانتی هم نداشته باشدشمامجبوربه تعویض آنهاباحفاظ های استیل اصل خواهیدشد

که پایه اصلی سازنده استیل آهن است وفولادی قوی هم است.

پس حتمامراقبت باشیدوگول قیمتهایی نامتعارف رانخورید

تادرنهایت هزینه ای حتی خیلی بالاترازقیمت اولیه حفاظ استیل پرداخت نمایید.

متریال تکمیل کننده ی دیگری هم دراجرای حفاظ صددرصداستیل مقاوم به زنگ زدگی استفاده مشوندمانندشیشه.

شیشه درواقع حفاظ استیل رابه یک محصول کامل وهمه چیزتمام تبدیل میکند

هم تمیزکاری راحت تری نسبت به دیگرمتریال دارد

وهم خاص وزیباست وزیبایی آن زمانی که رنگی هم باشدوبارنگ های به کاربرده شده درساختمان شماهماهنگ هم شوددوبرابرمیگردد

حفاظ استیل رابه ایزارووسیله ای تزیینی تبدیل میکند.

ساخت انواع حفاظ استیل ازدودهه قبل واردایران شده است واین حفاظ هاباآمدنشان تحولی بزرگ درسیستم های امنیتی ساختمان ایجادنمودند

وجالب تراینکه نه تنهاتغییراتی مثبت درحراست ازساختمان ایجادکردندتغییراتی مثبت هم درقسمت ساختمان سازی های شیک ایجادنمودند

وبخش جدانشدنی ساختمانهایی بلندوشیک وبه روزهستندکه درساخت آنهاوطراحی نمای داخلی وخارجی آنهاازبهترین ابزارهای تزیینی استفاده میگردد.

هرچه جلوترمیرویم به دلیل تمایل بالای افرادبه ایجادزیبایی معماران سعی میکنندتااین تمایل شدیدراارضانمایند

وحفاظ های استیل پناسیل بالایی درایجاداین زیبایی دارند.

انواع حفاظ که تولیدآنهاتنهامختص به شرکت استیل نصراست

معرفی انواع حفاظ استیل برای طلافروشی ها:درب استیل گزینه ای بسیارمناسب ودرخورتوجه بالایی است وبرای نصب به عنوان درب ورودی طلافروشی توصیه اکیدمیگردد.

ودرواقع نقش همان حفاظ راایفامینماید.

ضخامت قوطی هایی که برای ساخت این نوع حفاظ به کاربرده میشودمعمولا40در40است.

حفاظ استیل تاشوازدیگرحفاظ هایی است که توسط شرکت استیل نصرتولیدمیگردد

وبرای مکانهایی مناسب است که باکمبودشدیدفضامواجه اند.

نگهداری آن فوق العاده راحت است.

دوام بالاوخیلی طولانی درکنارکیفیت بالادارد.

درهرنوع آب وهوایی اجرامیگردداین یک ویژگی بسیارخوب حفاظ استیل است

که فلزات دیگراین ویژگی راندارند

وجای خودرابه حفاظ های استیل باکیفیت وایمنی صددرصدداده اند.

 

 

 

حفاظ صددرصداستیل مقاوم به زنگ زدگی - استیل کار - استیل نصر