استیل304 - استیل کار - استیل نصر

توضیحاتی درباره استیل304

برای به وجوداوردن استیل304 بایدمیزان عناصراصلی که درساخت استیل به کارمیرودراکم ویازیادکرد.

آلیاژاستیل درواقع دارای دوگریداصلی ومهم میباشدکه درساخت بیشتروسایل وسازه های استیل ازاین دوگریداصلی ومهم استیل یعنی استیل304و201استفاده میشود.

استیل گرید304دارای خاصیت ضداسیدی است درواقع این توانایی راداردکه دررطوبت وشرایط جوی مختلف ودردماهای پایین وبسیاربالا تغییرنکندومقاومت بالایی ازخودنشان دهد.

دلیل این مقاومت بالادربرابراین شرایط این است که کروم درساخت استیل304ضدزنگ وضدخش به کارمیرودرازیادمیکنند

ومقدارکربن راکم میکنندالبته میزان آنهاکنترل شده است تااخلالی درویژگی دیگراین نوع استیل مانندخاصیت شکل پذیری آن ایجادنشود

لازم به ذکراست که این گریداستیل دربرابربرخورددیگراجسام وتورفتگی وخش افتادن هم مقاوم است وکوچکترین اسیبی به آن واردنمیشود.

ازدیگرویژگی بارزومهم این نوع استیل این است که میتوان ان راباجوش آرگون به هم متصل نمود

وبه اصطلاح میتوان گفت قابلیت جوش کاری ویاجوش پذیری داردومیتوان برروی ان پرداخت کاری انجام داردوهیچ اثاری ازجوش برروی استیل گرید304باقی نماند.

درست است که این نوع استیل خاصیت ضداسیدی دارد

ولی اگرباموادی اسیدی مانندوایتکس وجوهرنمک واسیدکه قابلیت خورندگی بسیاربالایی دارندبرخوردکندرنگش مات میشودوبه اصطلاح خورده میشود.

بهترین نوع استیل304استنلس است وراه تشخیص استیل استنلس این است

که مارک استنلس حتما بایدبرروی استیل304هک شده باشد.

وراه دیگرآن این است که اهن ربابه آن جذب نمیشودواین موردنشان دهنده ی ساختاروویژگی غیرمغناطیسی استیل304است.

استیل304 چه مزایایی دارد؟

  1. به دلیل این که تحت فشاروگرمای بسیاربالاساخته میشودمیتواندمقاومت خوبی دربرابراین شرایط هم ازخودنشان دهدواسیب نبیندوذوب نگردد.
  2. دارای ویژگی مهم شکل پذیری است درنتیجه میتوانیم ازآن برای ساخت بسیاری وسایل استفاده کنیم.
  3. بهترین ومناسبترین جوش کاری برروی استیل304,جوش کاری ارگون است واستیل304درواقع الیاژی است که میتوان به آسانی برروی جوشکاری انجام داد
  4. الیاژی بسیارجدیداست درنتیجه دربسیاری ازتجهیزات ازمایشگاهی وسایل خانه کارایی دارد.

استیل304 - استیل کار - استیل نصر