حفاظ استیل دولنگه - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل دولنگه چه نوع حفاظی است؟

حفاظ استیل دولنگه یک نوع حفاظ است که بااستیل فولادی طراحی میگردد.

ضخامت قوطی های استیل این نوع حفاظ نبایدازیک میلی مترکمترباشد

تاقوطی به راحتی خم شودوضربه آسیبی به آن واردنکند.

لوله های استیلی که به صورت موازی یکدیگرداخل حفاظ نصب میشودبایدبه صورت عمودی نصب گردد.

وفاصله ی بین لوله هانبایدبیشتریاکمترازحدمجازواستانداردباشد.

جنس وآلیاژآن بهتراست که درجه یک ومرغوب باشد

تادرمقابل شرایط آب وهوایی مختلف وگردوغباروتابش مستقیم نورخورشیدآسیب نبیند.

این نوع حفاظ اگرداخل ساختمان ودرقسمتهایی خشک اجراگرددمیتوان بااستیل201ساخته شود.

حفاظ استیل دولنگه حفاظی بسیارجدیداست ونسل جدیدی ازحفاظ های استیل ضدسرقت میباشد

که زیبایی بالایی داردوبه اصطلاح کم جااست.

اجرای این نوع حفاظ توسط شرکت استیل نصربسیارحرفه ای صورت میگیردومیتوان گفت مادام العمراست.

وهمین ساخت وطراحی حرفه آن سبب میشود

تااستحکام بالایی پیداکرده وچندین برابرحفاظ های دیگرقوی باشد.

قیمت آن باتوجه به اینکه بسیارزیباست

وبسیاربااستحکام است مناسب است وارزش نصب درقسمتهای مختلف ساختمان رادارد.

درنصب آن ازپیچ وپرچ استفاده نمیگردد

برای اتصال تمام قطعات ویراق آلات ازجوش آرگون استفاده میگرددواین روش بسیاررایج است.

این روش ساخت حفاظ کاملا جدیداست که طراحی خلاق وجالبی دارد.

برای اینکه طراحی این نوع حفاظ خلاقانه ترباشدمیتوان ازلوله های استیل خم شده درآن استفاده نمود.

انواع مختلف این نوع حفاظ استیل درمدل هایی متنوع وزیبابه فروش میرسد.

هرکدام ازاین مدلهازیبایی خاص داردوبرای قسمتهایی مختلف اجرامیگردد.

یکی ازمکانهایی که نصب این نوع حفاظ درآن محل بسیارموردپسنداست حفاظ استیل دولنگه درب آپارتمان است.

که این حفاظ فضای زیادی اشغال نمیکندوشکل وجلوه ای خاص ومنحصربه فردبه درب آپارتمان شمامیبخشد.

برای اینکه جنبه ای تزیینی پیداکندمیتوانیم آن رابه صورت حفاظ استیل  طلایی ودرخشان سفارش دهیم

دراین صورت قیمت حفاظ استیل  طلایی افزایش یافته ولی درعوض زیبایی آن هم به همان میزان بیشترمیشود.

مکان دیگری که درواقع نصب این نوع حفاظ ضروری است بانکهاست تافضایی زیادرااشغال نکندوجاگیرنباشد

وبرای این محل حتمابایدبه صورت ضدسرقت طراحی گرددکه ازقفلهایی فولادی استفاده میگردد.

 

 

 

 

 

حفاظ استیل دولنگه - استیل کار - استیل نصر