حفاظ استیل متحرک - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل متحرک چه نوع حفاظی است؟

حفاظ استیل متحرک یک نوع حفاظ استیل بسیارکاربردی میباشد.

حفاظ استیل متحرک ضدسرقت زیبایی زیادی داردونصب واجرای آن دراکثرمکانهابسیارپرطرفداروپرفروش است.

قبمت حفاظ استیل متحرک کمی بیشترازانواع دیگرحفاظ میباشد.

افرادبرای اینکه ازقیمتی مشخص اطلاع پیداکنند

بایدازچندشرکت که درزمینه ساخت وطراحی سازه های استیل ضدسرقت ومقاوم به زنگ زدگی فعالیت میکنند

پیش فاکتوردریافت نمایندسپس اقدام به مقایسه قیمتهاوپیش فاکتورومتریال ذکرشده درپیش فاکتورنمایند.

قیمت هرمترحفاظ استیل متحرک بسیارمناسب است

وقیمت آن باتوجه به مترمربع وابعادحفاظ استیل برآوردمیشود.

شکل کلی این نوع حفاظ چگونه است؟همانطورکه ازنامش کاملا مشخص است متحرک است

ودارای چندین تک لنگه استیلی است.

درساخت آن ازلوله هاونردهایی عمودی وافقی استفاده میگردد.

شکل کلی هرتک لنگه حفاظ بدین صورت است

که چارچوبی مستطیلی شکل ازقوطی استیل معمولا درسایز40در40ساخته میشودوابعادآن متغییراست.

داخل این چارچوب لوله های استیل موازی یکدیگرنصب میشودوحفاظ قابلیت تاوبسته شدن دارد.

برای مثال:این نوع حفاظ برای نصب به عنوان حفاظی ضدسرقت وتاشوبرای مغازه بسیارمورداستفاده قرارمیگیرد

وزمانی که مغازه بازاست ونمیخواهیم حفاظ فضای زیادی رااشغال نماید

وبه اصطلاح دست وپاگیرباشدتک لنگه های حفاظ راروی هم جمع میکنیم وبه یک طرف هدایت مینماییم.

این نوع حفاظ زمانی که بااستیلی ضدزنگ که دارای ویژگی ضداسیدی بودن است طراحی گرددمقاومت بسیاربالایی ایجادمیکند.

وبرای نصب درخارج ساختمان بسیارمناسب میشود.

برای زیباترنمودن آن میتوانیم شیشه رادرداخل تک لنگه های حفاظ متحرک وغیرثابت کارنماییم.

شرکت استیل نصرهمواره سعی میکندبهترین وباکیفیت ترین انواع حفاظ استیل رابرایتان طراحی نماید.

که علاوه براینکه بسیارباکیفیت باشندقیمتی معقول داشته باشد

وقیمت آن به گونه ای باشدکه همه ی افرادبتوانندباهرمیزان درآمدی که دارند

اقدام به سفارش حفاظ استیل نمایندوخیالشان راحت باشدوایمنی صددرصدرسد.

طراحی وساخت این گونه حفاظهاکاری هرکسی نیست

وبه اصطلاح تنهاکسی میتواندازعهده ی این کاربرآیدکه خاک خورده باشد.

قیمت نهایی  این نوع حفاظ دائمادرحال تغییراست

ومتاسفانه سیرصعودی داردودلیل آن هم این است که کشورایران تحریم شده است

وتمامی متریالی که درساخت این نوع حفاظ به کاربرده میشودوارداتی هستند

ولی دانستن این موضوع برای شماعزیزان بسیارمهم است

که قیمت آن برحسب مترمربع حفاظ است

وهیچ هزینه ای تحت عنوان هزینه ایاب وذهاب وهزینه نصب نبایدازشماعزیزان گرفته شود.

 

 

 

 

 

حفاظ استیل متحرک - استیل کار - استیل نصر