درب استیل درکرج - استیل کار - استیل نصر

ساخت انواع درب استیل درکرج

شرکت استیل نصرفعالیت خودراازسال1388شروع کرده است وازآن زمان هم اقدام به طراحی انواع درب استیل درکرج نموده است.

ساخت انواع درب استیل بایدتوسط نصابی ماهرصورت گیردکه دارای تجربه ای چندین ساله دراین زمینه  هم باشد.

درب استیل ضدزنگ موردنظرخودراازفروشگاهی سفارش دهیدکه معتبرباشد

زیراساخت درب استیل نیازمنددقت وبه کارگیری ظرافت است.

اگرطراحی درب استیل توسط فردی غیرماهروبی تجربه انجام شود

واین فردنتواندپروژه رابه درستی به اتمام رساند,شمامجبوربه پرداخت هزینه ای زیادمیشود

علاوه براینکه هزینه ای مجددپرداخت میکنیدزمان راهم ازدست میدهید.

شرکت استیل نصرواقع درکرج میباشدواگرشمادراستان البرز زندگی میکنید

میتوانیدبه راحتی به فروشگاه ساخت درب استیل درکرج مراجعه کنید

وطرح دلخواه خودراانتخاب نماییدوازقیمت دقیق درب استیل درکرج اطلاع پیداکنید

ومناسبترین قیمتها و باکیفیت ترین دربهای استیل راازمابخواهید.

درب استیل طلایی یکی ازپرطرفدارترین وزیباترین نوع درب استیل طلایی است.

تقاضای ساخت این نوع درب بسیارزیاداست ودراکثرمکانهامشاهده میگردد.

زیرابسیارساده است ودرعین سادگی بسیارشکیل است

وبه دلیل رنگ طلایی به کاربرده شده نظرهربیننده ای رابه خودجلب میکند

واگراین درب به عنوان درب استیل طلایی مغازه نصب گرددسبب میشودکه مغازه شمابه خوبی دیده شود.

وموجب رونق گرفتن کسب وکارتان میگردد.

مقاومت درب استیل طلایی بسیاربالااست ودوامی بالاهم دارد.

به اصطلاح میتوان گفت که یکی اززیباترین وایمن ترین نوع درب استیل میباشد.

تمیزکردن درب استیل طلایی کاربسیارآسانی است وشمانیایدنگران این موضوع باشید.

برای تمیزکردن آن به تنهاچیزی که احتیاج داریدیک دستمال مرطوب است.

که به آسانی براق میگرددوپس ازهربارتمیزکاری مانندروزاول درخشان ونومیشود.

یکی ازمکانهایی که نصب درب استیل درآن طرفدارانی بسیارپیداکرده است درب استیل برای ویلا هاوباغ های شماست.

نصب دربی ایمن ومستحکم وقوی که امنیت رادرویلای شماتضمین کند

وبه صددرصدبرساندامری ضروری است.

زیراشمااکثرادرویلای خودحضورنداریدوبایددربی رابرای حفاظت ازویلای خودنصب کنیدکه خیالیتان ازبابت ورودسارقین راحت باشد.

درب استیل مناسبترین گزینه برای نصب به عنوان درب ویلامیباشد.

درواقع مهم ترین وظیفه درب استیل ویلای ضدسرقت حفاظت ازویلای شماست

که توانسته به خوبی این وظیفه راانجام دهد.

انواع درب استیل ضدسرقت 

  1. درب استیل طلایی
  2. درب استیل مات وخش دارشده
  3. درب استیل سیلور

یکی ازمهم ترین متریالی که درساخت درب های استیل ضدسرقت به کاربرده میشودقفلهایی قوی وفولادی است که برروی قیمت تاثیرگذاراست وسبب افزایش آن میشود.

 

درب استیل درکرج - استیل کار - استیل نصر