ساخت انواع حفاظ مستحکم بااستیل درتهران - استیل کار - استیل نصر

ساخت انواع حفاظ مستحکم بااستیل درتهران

شرکت استیل نصر ساخت انواع حفاظ مستحکم بااستیل درتهران  راانجام میدهد

تاباایجادحفاظ هایی مستحکم به کاهش سرقت ازمنازل مسکونی وساختمان های اداری وتجاری جلوگیری کند

وبه رفاه وآسایش مردم کمک بسزایی کند.

اگربخواهیم انواع حفاظ های مستحکم بااستیل رانام ببریم

تقریبامیتوان گفت همه ی حفاظ های استیل درجه کیفیتی بالادارند

ولی ممکن است باایجادتغییراتی درمتریال حفاظ بتوان حفاظی استیل وایمن ترازسایرحفاظ های استیل ایجادنمود.

ویژگی ضدحریق بودن حفاظ استیل خیلی مهم است ومقاومت بالایی دربرابرآتش ازخودنشان میدهد.

چراگفته میشودحفاظ بخش جدانشدنی ساختمان است؟

زیراهرساختمانی برای ایجادآرامش روانی برای ساکنین خودبایدبه روشی ایمن تجهیزگردد

وحفاظ های استیل مکمل هستند.

ماهمیشه تمام سعی خودرامیکنیم بهترین باشیم

وبهترین محصول رارائه دهیم وسعی میکنیم اطلاعات کافی دراختیارمردم قراردهیم

مثلایکی ازاین اطلاعات راجع به حفاظ استیل این است

که هرچه هزینه ی بیشتری کنندهم دست نصاب رادراستفاده ازمتریال بیشتروباکیفیت تربازمیگذارد

وهم طراحی خاص وسفارشی تری راارائه میدهد.

اگرمشتریان عزیزازمامشورت بخواهند

وبه دنبال محصول لوکس ولاکچری باشندمابه آنهابرای همیشه حفاظ استیل طلایی راپیشنهادمیدهیم تابتوانندازمزایای خوب وزیبایی بی مانند

وبه اصطلاح تک این محصول ارزشمندبهره مندگردند.

اگربه دنبال علت زیبایی حفاظ استیل طلایی هستیدبیشتررنگ طلایی آن است

پیشنهادمیکنیم حفاظ طلایی ترکیب شده بامتریالی هم چون شیشه های ساده راانتخاب نمایید

تازیبایی حفاظ استیل طلایی تکمیل گرددوآن رابااستفاده ازمتریالی ضدسرقت تجهیزکنید.

اکثرساختمانهای ایران به دلیل خواست وسلیقه ی مردم ساده طراحی میشوند

پس نصب حفاظی طلایی براق باعث جلوه وانعکاس درساختمان شده وخودرابه خوبی نشان میدهد.

ومیتواندجزوامکاانات ساختمان باشد.

برای تکمیل طراحی حفاظ میتواندازشیشه هایی سندبلاست شده هم استفاده کرد.

یکی ازاستراتژی های تکمیل وافزودن ایمنی بیشتربه حفاظ استیل تعبیه وقراردادن میلگردهای آهنی آجداردرآن است.

حفاظ طلایی برای پنجره

نصب واجرای حفاظ استیل طلایی برای پنجره سبب درخشش پنجره شده وظاهری ماندگارایجادمیکند

زیراهرفردی برای یک بارهم که شده ازجلوی ساختمان شماردشودتصویرآن درذهش هک میشودوماندگارمیشود.

حفاظ طلایی به شکل لوله هایی موازی وبافاصله ی یکسان هم اجرامیگرددولی مقاومت کم ترنسبت به دیگرانواع حفاظ استیل برای پنجره ایجادمیکند

ونام دیگرآن حفاظ استیل خطی است.

نوع دیگرپرطرفدارحفاظ برای پنجره هااجرای حفاظ هایی باپروفیل استیل است

که ضدسرقت هستندیعنی امکان ورودهیچ شخصی راایجادنمیکنند

به صورتی عمودی به دیوارنصب میشوندجوش کاری آرگون میشوند

حفاظی است که ازبیرون خیلی منظم وشیک مشاهده میشود.

تکنسینهای شرکت استیل نصردرکارخودشان استادهستند

وهمه مدل حفاظ طراحی میکنندواستادی ماهرهستند.

نوع دیگرازحفاظ های استیل هستندکه باپروفیل هاولوله های استیل تقویت شده ساخته میشوند

درواقع باافزودن کروم آنهاراتقویت وقوی ترمیکنندتاایمنی بالایی ایجادکنند

به برخی ازنرده های استیل درمکانهایی خاص ازساختمان حفاظ استیل گفته میشود

مثلازمانی که نرده هایی استیل وزیبا به صورت حصاری یعنی عمودی وبافاصله ی خیلی کم درکنارهم نصب میشوند

به آنهاحفاظ هم میگویند

توصیه اکیدآتش نشانی هانصب حفاظ استیل حصاری است

زیرادرغالب جانپناه عمل میکنند

وپرت شدن افرادرابه صفرمیرساندحتی این امکان هم که ممکن است

فرزندان خردسال شمابه دلیل جثه ی کوچکشان ازبین حفاظ هاپرت شوندهم به صفرمیرساند.

نصاب های مادرشرکت همیشه تمام سعی خودرامیکنندطراحی حفاظ استیل باتوجه به سلیقه ی سفارش دهندگان حفاظ سفارشی انجام گیرد

حتی زمانی که آنهاهزینه ای تحت عنوان طرح سفارشی برای حفاظ استیل پرداخت نکرده اند

ولی افرادی که هزینه ی بیشتری پرداخت میکنند

وهدفشان این است که طراحی شکل ظاهری حفاظ فوق العاده خاص باشد

یعنی به طوری که حفاظ استیل راهیچ جای دیگری مشاهده نکرده باشند

خوب آنهاوقت بیشتری میگذارنددرنتیجه هم حفاظی عالی وبی مانندتحویل داده میشود

ورضایت خاطرمشتریان هم جلب میگردد.

.

 

ساخت انواع حفاظ مستحکم بااستیل درتهران - استیل کار - استیل نصر