قیمت درب تلفیقی استیل باشیشه - استیل کار - استیل نصر

قیمت درب تلفیقی استیل باشیشه به چه چیزهایی بستگی دارد؟

مهم ترین معیارتاثیرگذاربرروی قیمت درب تلفیقی استیل باشیشه نوع شیشه است.

درب استیل ترکیب شده باانواع شیشه های ضدسرقت نسل جدیدی ازانواع درب های استیل هستند

که سیستم ایمنی رابالابرده درساختمان شماوبسیارقوی ترومستحکم ترازدرب های دیگرهستند.

کآرایی بسیاربالایی دارندوبه طورحتم به بالابردن امنیت مکانی که درآن نصب میشوندبسیارکمک میکنند.

درب استیل ترکیبی باشیشه نشکن وآلیاژ304ضدضربه است

ومیتوان گفت مقاوم خوبی است دربرابرضربه وهرگونه فشاروآسیب خارجی.

اکثردرب هایی که طراحی میشوندبامشکل عمده ی اکسیدشدن مواجه هستند

وشرایط جوی سبب ایجاداین شرایط میشود

ولی ساختاراستیل واین نوع درب به گونه است

که میتوانداین شرایط راتحمل کرده وحتی کوچکترین آسیبی به آنهاواردنشودوبه اصطلاح کیفیت تغییرنکند

ورنگ وشکل ظاهری بسیارزشتی ایجادنگردد.

درب استیل تلفیقی باشیشه به دلیل این که تغییرکیفیت نمیدهد

برای خریدواجراشدن دربیرون ساختمان مناسب ترین ومعقولانه ترین انتخاب وگزینه برای شماعزیزان است.

هدف ازنصب درب استیلی که همراباشیشه است هرچه که باشد

به خوبی برآورده شده وایمنی مالی رابالامیبردوحتی ازضرروخسارت جانی نیزجلوگیری میکند.

این نوع درب طراحی بسیارجالبی دارد

چوبه گونه ای خاص وشگفتانه است دانستن این موضوع بسیارمهم است

که طراحی این نوع درب تنهامختص به یک مدل وطرح نمیباشد

ودارای مدلهایی زیاداست وهرکدام که موردپسندشماباشدوبانمای ساختمان شماهماهنگ باشدبرایتان نصب میگردد.

درب استیل باشیشه ضدسرقت درطلافروشی هابایدبااستحکامی زیادنصب گردد

تاامنیت معیارمهمی باشدواحتمال خسارت مالی برای صاحب طلافروشی به صفررسد.

شکل نهایی درب استیل باشیشه یک مربع یامستطیل بزرگ درابعادفضای موردنظرمیباشد

که تمامی قسمتهایی که بایدبه هم متصل گرددتوسط جوشکارآرگون,جوش آرگون داده میشود.

درب استیل خش دارومات باشیشه کاملا ساده مدلی جدیدونوین است

که اجرای وساخت آن بسیارهوشمندانه است

وساخت وخش دارنمودن آن بایدتوسط شخصی انجام شودکه دارای تجربه دراین زمینه باشد

زیرااین روش ,روشی کاملا نوین وبه روزشده است

وهرشخصی این تجربه رانداردوممکن است شکل نهایی وکلی درب استیل موردپسندشماعزیزان قرارنگیرد.

درنهایت قیمت درب استیل تلفیقی باشیشه کمی بالاست

ودلیل آن هم وجودشیشه ضدسرقت ونشکن درطراحی بسیارخاص آن میباشد

ولی نتیجه کاربسیارعالی است وارزش پرداخت این هزینه رادارد.

 

 

 

 

 

قیمت درب تلفیقی استیل باشیشه - استیل کار - استیل نصر