قیمت پله استیل - استیل کار - استیل نصر

قیمت پله استیل به چه عواملی وابسته است؟

پله یکی ازمهم ترین بخش های ساختمانهای دوبلکس ولاکچری است میتوان گفت قیمت پله استیل بسیارمناسب است.

وعلت آن هم این است که کیفیت بالایی داردهم ازلحاظ زیبایی وهم ایمنی واستحکام.

انواع پله استیل های ضدخش  هم ازنظرظاهری بسیارزیبا هستند

ومحصولاتی جدیدهستند وهم کاربردهای زیادی دارند.

پله استیل به عنوان حفظ ارتباط بین دومحیط بسیارکاربرددارد.

پله های استیل که آلیاژاصلی تشکیل دهنده ی آنهااستیل است.

دارای انواع مختلفی است وهرکدام ازآنهابسته به محل موردنظربرای نصب پراستفاده هستند

وهم درداخل وهم درخارج ساختمان شماقابلیت اجرادارند.

میتوانیدبادراختیارداشتن اطلاعاتی چون تعدادکف پله های موردنیاز,ضخامت قوطی هایی که درساخت کف پله مورداستفاده قرارمیگیرد

ونوع پله استیل ازقیمت دقیق وکلی پله استیل موردنظرخودآگاهی پیداکنید.

ازپله استیل حول محور جهت کاهش فضایی که پله درآن نصب میگردداستفاده میشود

ومیتوان گفت یکی ازپراستفاده ترین وزیباترین وکمجاترین پله های استیل میباشد.

این نوع پله امنیت واستحکام بالایی برای شماایجادمیکندوزیبایی مثال زدنی رابه نمای ساختمان شمامیبخشد.

ازپله استیل حول محورکم جاو201درمکانهایی استفاده میگرددکه خشک هستندوبه اصطلاح رطوبت ندارند.

پله استیل حول محورطراحی شده باآلیاژ304استیل که ضدزنگ هم است درمکانهایی استفاده میگرددکه درمعرض رطوبت هستند.

قیمت پله  استیل  حول محوری که بااستیل304طراحی گرددمقرون به صرفه میباشدزیراعمری طولانی دارد.

پله استیل ترکیبی حول محوروپله مستقیم پله ای است ازجنس استیل که برای مکانهایی خاص طراحی میگردد.

وهمانطورکه ازنامش کاملاپیداست ترکیب شده است

وتنهادرمکانهایی قابلیت اجراونصب داردکه فضایی کافی ونسبتابزرگ دراختیارباشد.

قیمت پله استیل  نسبت به انواع پله های استیل کمی گران تراست.

درطراحی این نوع پله استیل ازجوشکاری آرگون برای اتصال کف پله هابه هم استفاده میگرددتاایمنی افزایش یابد.

شرکت استیل نصردرطول سالهای فعالیت خودتوانسته است

ازطراحی پروژهای پله استیل خودسربلندبیرون آیدوتمامی سازه های استیل درکرج بسیارباکیفیت هستند

وهمیشه به دنبال کسب رضایت مشتری بوده است.

تمامی پله های استیل شرکت استیل نصربسیارمستحکم هستنددرمدلهای جدیدومتنوعی موجودهستند.

تمامی نکات ایمنی واستاندارهای ساخت پله کاملا رعایت میشود.

اکثرپله های استیل بااستیل 304طراحی میشودوهم چنین ازضخامت های بالااستفاده میگردد.

قبل ازخریدانواع پله استیل کاملا درانتخاب شرکتی که میخواهیدنصب پله به آنهاسپرده شوندتحقیق کنید.

 

قیمت پله استیل - استیل کار - استیل نصر