قیمت پله گرداستیل - استیل کار - استیل نصر

چه عواملی برروی قیمت پله گرداستیل تاثیرگذاراست؟

معیارهای مختلفی وجودداردکه برروی  قیمت پله گرداستیل تاثیرمیگذارد.

مهم ترین  معیاری که سبب افزایش  قیمت پله استیل  میشود

تعدادکف پله های پله گرداستیل است.

هرچه تعدادآنهابیشترباشد قیمت پله استیل گرد افزایش یافته زیراقیمت په برحسب کف پله تعیین میشود.

دیگرعامل مهم درقیمت نهایی پله استیل نوع پله کارشده میباشد

وهمانطورکه میدانیم پله استیل درطرح هایی گوناگون اجرامیگردد.

شرکت استیل نصردارای افرادی حرفه ای وبامهارت درزمینه ساخت پله میباشد

وانواع پله استیل راباقیمتی معقولانه ومناسب به شماعزیزان ارائه میکند.

پله گرداستیل که نام دیگرآن پله حول محورمیباشد

یکی ازپرطرفدارترین وساده ترین انواع پله میباشدوبه دلیل این که نصب آن نیازبه فضایی زیادندارد.

وداشتن همین ویژگی بسیارمهم سبب میشود

که دراکثرفضاهای دوبلکس ودرداخل وخارج ساختمان نصب گردد.

ودرخواست مشتریان برای نصب پله گرداستیل بسیارزیاداست

ودرحالی که طراحی آن بسیارساده است واکثراباشیشه هایی ساده ترکیب میشودزیبایی زیادی نیزدارد.

نصب پله استیل گردبرای افزایش ایمنی وامنیت هنگام رفت وآمدافرادانجام میگیرد.

پله استیل گرددردونوع آلیاژ304واستیل201ساخته میشود

وهمین باعث میشودکه هم درداخل ساختمان نصب گرددوهم خارج ساختمان.

میتوان گفت امروزه نصب پله استیل به امری مهم تبدیل شده است

زیرانسبت به قیمت پله استیل گردبسیارباکیفیت است وهم به همان میزان زیبایی برای محیط ایجادمیکند.

نصب نرده استیل برروی کف پله های استیل پله امری ضروری محسوب میشود

وجزوجدانشدنی پله میباشد.

همیشه سعی مابراین بوده است که بتوانیم بهترین کیفیت رابامناسب ترین قیمت به شماعزیزان ارائه دهیم.

برای این که جنبه ای تزیینی برای  پله ایجادکنیم میتوانیم ازانواع نرده استفاده نماییم.

پیشنهادمانصب نرده آلومینیومی وترکیب آن بااستیل است.

زیراآلومینیوم دارای رنگ هایی متفاوت است ودست مارادرانتخاب رنگ وست نمودن آن بانمای خارجی وداخلی ساختمان بازمیگذارد.

درنصب پله استیل جوش آرگون بیشترین کاربردرادارد.

نصب درست واصولی ستون102به زمین بسیارمهم است

زیرادرواقع تکیه گاه پله استیل محسوب میشودواگربه درستی به زمین متصل نگرددسبب میشود

پله استیل گردشل شودوکارایی چندانی برای شمانداشته باشد.

نکات ایمنی هنگام نصب پله گرداستیل

تعدادکف پله هانبایدکمتراز11عددباشدواین تعدادبسته به فضای دردسترس متغییراست وافزایش میابد.

فاصله ی بین کف پله بایدمناسب باشدنه خیلی زیادباشدونه خیلی کم تادرهنگام رفت وآمدافراداذیت نشوند.

اگرمیتوانیدبیشترهزینه کنیدومیخواهیدیک باربرای همیشه هزینه کنیدبهتراست

برای قسمت داخلی ساختمان هم ازامکانات مرغوب استیل استفاده نماییدتاپله استیل عمری مفیدپیداکنند

وسالیانی طولانی دوام وماندگاری داشته باشد.

ولی اگرنمیتوانیدبیشترهزینه کنیدومیزان مبلغ شمابرای ساخت پله محدوداست

میتوانیددرمکانهایی خشک وبدون رطوبت ازآلیاژ201استفاده کنید.

 

 

قیمت پله گرداستیل - استیل کار - استیل نصر