پله استیل ترکیبی - استیل کار - استیل نصر

قیمت پله استیل ترکیبی چه قدراست؟

پله استیل ترکیبی همانطورکه ازنامش پیداست ترکیب شده است

ودرواقع ترکیبی ازپله استیل مستقیم وپله استیل حول محورکم جااست.

پله استیل ترکیبی به دلیل مقاومت زیادی که دربرابرشرایط جوی مختلف ودرمعرض رطوبت که یکی ازعواملی است که سبب زنگ زدگی وتغییررنگ فلزات مختلف میشود

ازخودنشان میدهددراکثرمکانهاوهم درداخل وهم درخارج ساختمان نصب میگردد.

وداشتن همین ویژگی بسیارمهم سبب میشودتاازلحاظ قیمت بسیارمناسب باشدوباتوجه به نیازوبودجه مشتری طراحی گردد.

ازپله استیل ترکیبی برای ایجادارتباط دربیشترساختمانهااستفاده میشود.

باوجودپیشرفت بسیارزیادصنعت دکوراسیون داخلی معماران وافرادخواهان محصولی لوکس وزیباهستند

که به زیباترشدن نمای خارجی وداخلی ساختمان کمک کندومستحکم وقوی نیزباشد.

این نوع پله محصولی بسیارزیباست ویکی ازانواع جدیدپله استیل میباشدکه نیازبه فضای کافی برای طراحی دارد.

قیمت پله استیل ترکیبی بیشترازپله استیل حول محورمیباشدوعلت آن این است که میزان زمانی که برای ساخت پله استیل ترکیبی لازم است بیشتراست وتقریبامیتوان گفت دوبرابراست.

اگردرساخت پله استیل ترکیبی ازآلیاژی باکیفیت ومرغوب استفاده نماییم طول عمرپله افزایش میابدوهم چنین گارانتی10ساله به مشتریان داده میشود.

درساخت وطراحی این نوع پله ازجوش ارگون استفاده میشود

وتمامی یزاق آلات ومتریال پله توسط این جوش به هم متصل میگردد

وسپس پرداخت کاری میشودوبه دلیل دارابودن ویژگی جوش کاری اثری ازجوش برروی استیل به کاربرده شده درپله باقی نمیماندوتمامی کف پله هابراق ودرخشان میشوند.

درپله استیل ترکیبی بستگی داردکه پله درداخل نصب میشودیادرخارج ساختمان

اگردرداخل نصب گرددمیتوانیم ازاستیل گرید201استفاده کنیم ولی اگردرداخل نصب گرددضروری است که ازاستیل گرید304استفاده کنیم تازنگ نزند.

برای هرچه بیشترکردن جلوه ی پله میتوانیم ازاستیل نقره ای وطلایی درساخت آن استفاده کنیم

این نوع پله استیل چه متریالی دارد؟

همانطورکه میدانیم ضروری است که ازنرده به عنوان حفاظی ایمن وهم چنین جانپناهی قوی برروی کف پله های استیل نصب نماییم.

میتوانیم ازنرده های شیشه ای ترکیب شده باقوطی استیل مات استفاده کنیم که این روش بسیارجدیداست ومیتوان گفت همه ی افرادآن رامیپسندند.

حالا شایدبرایتان این سوال پیش امده باشدکه چرااین نوع پله وچرااین جنس پله رابایدنصب نماییم.

درساخت این نوع پله میتوانیم ازانواع قوطی های استیل دررنگ های گوناگون استفاده کنیم ودرنتیجه میتوان گفت که این نوع پله سلیقه مشتری رابرآورده میکند.

پله استیل ضدزنگ ازاستیل304که خاصیت ضداسیدی داردوازنوعی فولادمستحکم ساخته شده است

,ساخته میشودوقطعات ویراق آلات به کاربره شده درآن نیز304هستندوهمین باعث افزایش میزان کارایی آن برای مامیشود.

افرادمادرشرکت استیل نصرکه مسئول ساخت ونصب این نوع پله هستند

به حداکثرسه روززمان نیازدارندتاپله رابه بهترین وجه ممکن تحویلتان دهند

البته تعدادکف پله هاونوع پله بسیارمهم است وبرمیزان زمانی که برای ساخت پله لازم است تاثیرمیگذارد.

پله استیل ترکیبی - استیل کار - استیل نصر