پله استیل دوبلکس - استیل کار - استیل نصر

پله استیل دوبلکس باگریدمناسب دررطوبت

درانواع پله استیل دوبلکس ازدوگریدوآلیاژپرطرفداردسته200و300یعنی آلیاژ201و304استفاده میشود.

دسته201مختص مکانهایی است که خشک وبه دورازرطوبت هستند.

گرید304وپراستفاده مختص انواع شرایط اب وهوایی است.

عنصراصلی وتعیین کننده درساختاراستیل,پله استیل دوبلکس304نیکل است

که احتمال این که پله دوبلکس باورق استیل304زنگ بزنداصلاوجودندارد.

تفاوت بین انواع پله دوبلکس استیل ومقاوم به زنگ زدگی وجوددارد

تنهادرمدل پله وطراحی آن است وازنظرآلیاژوکیفیت تفاوتی باهم ندارند.

تعدادکف پله های پله دوبلکس304باتوجه به نوع پله متغییراست.

هرچه ارتفاع مکانی که قراراست پله درآنجانصب گرددبیشترباشد

تعدادکف پله هاافزایش میابد

وهرچه این ارتفاع کمترباشدتعدادکف پله هاکاهش پیدامیکند.

لازم به ذکراست هرچه تعدادکف پله های ساخته شده بیشترباشد

زیبایی پله ازایش میابدودلیل ان هم این است که پله ومدل آن خودرابیشترنشان میدهد.

درپاسخ به این سوال که برای ارتفاع2مترچندکف پله موردنیازاست

بایدبگویم معمولابرای این ارتفاع13کف پله لازم است.

قیمت پله دوبلکس باگرید304برحسب تعدادکف پله هابرآوردمیشود

ونرده هایی استیل ویاچوبی که برروی پله نصب میگردددرقیمت کارتاثیرنمیگذارد.

واماضرورت نصب نرده استیل برروی کف پله هاچیست؟

نرده بخش جدانشدنی پله محسوب میشودومعمولا پله ای بدون نرده که نقش جانپناه راداردنصب نمیگردد.

نصب پایه های مادردرابتدا وانتهای نرده های پله ضروری است.

هدف ازنصب نرده استیل برروی پله استیل دوبلکس ایجادامنیت هرچه بیشتربرای پله است.

برای این که نرده استیل جنبه ای تزیینی برای پله ایجادکند

وعلاوه برامنیت زیبایی هم داشته باشد

میتوان ازانواع نرده استیل استفاده کردمانندنصب نرده شیشه خوربرروی پله دوبلکس استیل که هم طراحی ساده ای دارد

وهم درحین سادگی مدرن وشیک میباشد.

نرده شیشه خورهم نرده ای کاربردی وزیباست

وهم مادام العمربرایتان باقی میماند

ودرصورت استفاده ازشیشه هایی نشکن وباکیفیت وباضخامت بالاوحدود10میل سالیان طولانی کارایی دارد.

یکی ازکارایی های این نرده این است که بسیارراحت تمیزمیشود

وبرای نصب درمکانهایی شلوغ مناسب است

زیرادیگرنگرانی ازبابت تمیزکاری ان ندارید.

استفاده وکاربردپله دوبلکس استیل زیبایی خاصی دارد

وعلاوه براینکه روش ساخت پله ای کاملا جدیدوبه روزاست کاملا چشم نوازاست.

همانطورکه ازنامش کاملا پیداست درساختمانهایی دوبلکس طرفداران خاص خودرادارد.

 

 

پله استیل دوبلکس - استیل کار - استیل نصر