پله استیل مستقیم - استیل کار - استیل نصر

توضیحاتی درباره ی پله استیل مستقیم

پله استیل مستقیم دربیشترساختمانها ویژگی های خاص ومتنوعی دارد.

این ویژگی های خاص ومنحصربه فردپله استیل مستقیم باتوجه به سلیقه افرادومکان مورداستفاده تغییرمیکند.

طراحی این نوع پله به گونه ای است که تقریبامیتوان گفت به نمای اکثرساختمانهامیآید.

مدلهای مختلف این نوع پله هرکدام برای مکانی مشخص کاربردی است

مثلابرای داخل منزل مسکونی شماهرچه ازمتریال بیشتراستفاده شودوطراحی پله پیچیده ترگردد

زیبایی آن وهم چنین منزل شماافزایش میابد

همه ی مواردی که گفته شدتنهاپیشنهاداست نتیجه نهایی وشکل ظاهری پله استیل مستقیم بسته به درخواست مشتریان اجرامیگردد.

پله استیل مستقیم درمغازهای بزرگ وبه اصطلاح جاداریکی ازانواع پله استیل ازنظرمکان نصب شده میباشد.

این نوع پله درمکانی خشک وبه دورازرطوبت نصب میگردد.

طراحی وساخت واجرای این نوع پله بسیارمهم وسفارشی است

وباعث زیبایی وشیک شدن مغازه شمامیگردد.

صاحبان افرادوکسانی که اقدام به سفارش پله برای محل کسب خودمینمایند

ترجیحاقیمتی بالاترپرداخت میکنند

تاطراحی سفارشی پله استیل بامتریال درجه یک وباکیفیت استیل صورت گیرد.

معمولاسایزکف پلهای پله استیل بامدل مستقیم بزرگ است وابعادی بزرگ دارد.

پله استیل استنلس مقاوم دربرابرزنگ زدن وخورده شدن وآسیب وتغییررنگ است

ومناسبترین گزینه برای افرادی است که کیفیت پله برای آنهابسیارمهم است.

زمانی که پله بااستیل استنلس316 اجراگرددبسیارمستحکم وقوی خواهدبود.

امنیت وایمنی این نوع پله بسیارزیاداست.

شیشه هایی نشکن وزیبابخش جدانشدنی کف پله های استیل استنلس316 هستند

وازطریق آنهامیتوان تفاوت های زیادوخلاقانه ای درمدل های متنوع پله باآلیاژ316 ایجادنمود.

شیشه درکف پله بایدباکیفیت باشدتمام شیشه هایی که مابرای داخل کف پله هااستفاده میکنیم

ازبهترین ومعتبرترین کارخانه های ساخت شیشه تهیه میگردد.

بخش های زیادی ازپله استیل بایذبه هم متصل گردد

ماننداتصال کف پله به ستون 102که نقش تکیه گاه رابرای پله ایجادمیکند.

یراق آلات واتصالات پله جزومتریال مهمی هستندوازجنس عالی برای آنها استفاده میگردد.

رنگ قوطی های استیل باتوجه به درخواست مشتریان تغییرمیکند.

قیمت پله استیل استنلس ومستقیم گران است نسبت به انواع دیگرپله های استیل.

 

 

پله استیل مستقیم - استیل کار - استیل نصر