پله استیل کپسولی - استیل کار - استیل نصر

توضیحاتی درباره ی پله استیل کپسولی

درساخت وطراحی پله استیل کپسولی آن چنان که ازنامش پیداست ازکف پله هایی کپسولی استفاده میشود.

برای ایجادطرحی خاص  میتوان ازپله استیل کپسولی طلایی استفاده کردکه متریال اصلی آن قوطی هایی طلایی وبراق واستیل است.

برای طراحی وساخت کف پله های استیل پله ی کپسولی ازورق طلایی استفاده میگردد.

اماقیمت این مدل معمولا گران تراست وتنهاافرادی اقدام به سفارش پله کپسولی طلایی مینمایندکه طراحی زیباوجذب کننده آن برایشان مهم باشد.

درواقع میتوان گفت طراحی پله کپسولی بسیارپیچیده است وساده نیست وکارهرکسی هم نیست.

این مدل مانندسایرمدلهای دیگرپله دارای معایب است

ویکی ازآن معایب هم این است که جوش آرگون برروی قوطی های طلایی باقی میماند

ولی درکل مزایای این نوع پله خیلی بیشترازمعایب آن است وانتخاب سخت پسندان است.

پله لوکس وزیبای کپسولی تنهایک باروزمانی برای افرادساخته میشودکه شخصاآن راسفارش دهند.

استیل فولادی ضدزنگ پله کپسولی ازنوع عالی وباضخامت بالا میباشدتاعلاوه برطراحی خاص کیفیت عالی هم داشته باشد.

این نوع پله ترکیبی ازکف پله هایی مستحکم,شیشه دارای مدل های بسیارمتنوع,نردهایی چوبی ویاآلومینیومی,قطعانی وارداتی است

که همه ی اینهاپله ای زیباراایجادمیکند.

قیمت کف پله های کپسولی براساس ابعادکف پله طراحی شده ومتریال ونوع شیشه قابل بررسی است وقیمت نهایی نمیشودارائه داد.

یکی ازمکانهایی که نصب این نوع پله درآن بسیاررایج است پله کپسولی ویلاهااست.

این نوع پله دروبلادرنمای داخلی کارمیشودوجزودکوراسیون وتزیینات داخلی ساختمان محسوب میشود.

و طراحی پله کپسولی ویلابااستیل201امکان پذیراست

ولی ترجیحاازنوع باکیفیت آن استفاده میگردد

زیرامعمولاویلاهادرمکانهایی شرجی ساخته میشوند

وامکان اکسیدشدن وتغییررنگ وکیفیت پله وجودداردوبایدتمامی جوانب درنظرگرفته شود.

این نوع پله طراحی جذابی داشته وباعث جذاب شدن ویلای شمامیگردد

ولی نه تنهااین پله بلکه طراحی  تمام پله های استیل زیباهستندوطراحی هریک ازآنهازیباست تنهابایدبه آن محیط بیآید.

وزن کف پله های استیل بایدمتعارف باشدودرحدی باشدک هنگام رفت وآمددچارلغزش نشود.

رابطه بین قیمت پله استیل باکیفیت آن وجودداردمستقیم است

یعنی به همان میزان که کیفیت بالامیرودقیمت هم بالامیرود.

 

پله استیل کپسولی - استیل کار - استیل نصر