پله مفصلی استیل - استیل کار - استیل نصر

درباره ی پله مفصلی استیل

پله مفصلی استیل بااستفاده ازپروفیل استیل304مقاوم دربرابرزنگ زدگی,نرده های استیل ویراق آلات درجه یک ومرغوب استیل ساخته میشود.

پله استیل ازنوع پله مفصلی استیل دارای مدل وطراحی خاص وسفارشی است

که مستحکم بوده وشکل نهایی آن بسیارزیباست وعلاوه برجنبه یکاربردی که داردجنبه ی تزیینی هم دارد.

این مدل پله استیل درمکانهای مختلفی نصب میگرددمانندپله مفصلی ویلاها, درقسمت لابی های هتل های بزرگ وستاره داروساختمانهای دیگر.

طراحی پله مفصلی بااستیل به دلیل ویژگی بسیارمهم مقاومت استیل دربرابراکسیدشدن

وزیبایی خاصی که داردموردتوجه عموم افرادجامعه قرارگرفته است.

این نوع پله میتواندجایگزین خوبی برای پله های قدیمی وپرهزینه باشد.

زیراقیمت پله باورق طلایی استیل نسبت به پله های قدیمی که باچوب وسیمان وسنگ ساخته میشدند

بسیارمناسب تراست وعیب های زیادی که آن پله هاداشتندراندارد.

میتوان گفت سالیان درازی میتواندزیبایی وبراق ودرخشان بودن ودرکل شکل اولیه خودرانگه دارد.

طراحی آن تنهادریک مدل خلاصه نمیشود

واگرتکنسینی که وظیفه ساخت آن رابه عهده گرفته است

دارای ذهنی وبازوخلاق باشدمیتواندباایجادتفاوت درآن طرحی خلاقانه طراحی کند.

مثلامیتواندازانواع نرده های چوبی پله استیل مفصلی استفاده نماید.

این نوع پله ماندگاری بالایی دربرابرشرایطی اسیدی واقلیم های مختلف آب وهوایی ازخودبروزداده

ومحصولی است که اگربامتریالی درجه یک ساخته شودمیتواندبخش جدانشدنی درساختمانهایی دوبلکس باشد.

طراحی خاص پله استیل

پله باترکیب پروفیل آهن واستیل زنگ نزن ومستحکم درصورتی که باشیشه هایی خاص وزیباودررنگ هایی متنوع طراحی گردد

وازچوب هم برای ایجادتمایزظاهری درآن استفاده گردد

طرفداران بسیاری پیدامیکندوشرکت استیل نصر

که دارای چندین سال سابقه درخشان درزمینه ساخت انواع پله میباشداین موضوع راتاییدمیکند.

دسته 300استیل درواقع مناسب ترین گزینه برای ساخت انواع پله میباشد

پله بااستیل316ضدزنگ وبسیارقوی هم بسیارمحکم است

وهم قیمت بالایی داردولی به همان میزان کیفیتی بالایی هم دارد.

طراحی واستفاده ازهرنوع متریال باتوجه به درخواست شخص سفارش دهنده ی پله استیل تغییرمیکند.

اگرشمابتوانیدهزینه ای بیشترپرداخت کنیدبه اصطلاح دست مارابرای استفاده ازمتریال بیشتربازمیگذارید

وطراحی پله به صورتی سفارشی وپیچیده ترصورت میگیرد.

اگرزمان اتمام پروژه برای شماعزیزان مهم باشد

وبخواهیدساخت پله درحداقل زمان ممکن صورت گیردماسعی میکنیم طراحی پله استیل به صورت ساده صورت گیرد

وسرعت عمل رابالامیبریم وهمه ی این مواردبه خواست مشتری صورت میگیرد

هدف ماجلب رضایت کامل مشتریان است

لازم به ذکراست که بالابردن سرعت انجام پروژه تغییری درکیفیت پله ایجادنمیکند

درواقع ماپله رادرکمترین زمان وبابالاترین کیفیت ممکن به شماتحویل میدهیم.

 

پله مفصلی استیل - استیل کار - استیل نصر