پله گرداستیل - استیل کار - استیل نصر

مکانهای استفاده ازپله گرداستیل

پله گرداستیل دراکثرساختمانهامورداستفاده قرارمیگیرد.

درصورتی که محل اجرای پله گرداستیل مکانی بسته باشد

مانندداخل پاساژها,داخل هتل های بزرگ,کلا مکانهایی که خشک هستند

میتوانیم ازپله گردباآلیاژاستیل201استفاده نماییم.

برای مشخص نمودن قیمت هرکف پله,پله گرداستیل بایدابتدانوع گریدی که قراراست پله باآن اجراگرددرامشخص نمود.

معیارهایی برتعیین قیمت پله گردمداخلت میکند.

قیمت هرکف پله استیل ثابت ومشخص نیست.

اگرهدف ازنصب پله استیل راتنهابرجنبه ی کاربردی آن قراردهیم

وبه زیبایی آن توجه نکنیم قیمت پله کاهش پیدامیکند.

ولی اکثرافرادبه زیبایی وظاهرپله گرداستیل توجه ای خاص دارندوبرایشان بسیارمهم است.

وهم به دنبال زیبایی هستندوهم کیفیت وهردوراباهم میخواهند.

قیمت پله بدین صورت برآوردمیشودکه شماعزیزانی که خواهان نصب پله برای ساختمان خودهستید

ابتدابایدارتفاع محل موردنظررامشخص نمایید

تاتعدادکف پله هامشخص گرددسپس باتوجه به مکان نصب پله گریدونوع آلیاژاستیل راانتخاب میکنید

سپس نوع نرده ای که دوست داریدرامشخص میکنیدتاکارشناسان مابتوانیدقیمتی دقیق وبدون کوچکترین تغییری راارائه دهند

وشماباتوجه به آن برآوردکنیدکه آیامیتوانیداقدام به سفارش پله گرداستیل نماییدویاخیر.

پله گرداستیل دررستورانهای دوبلکس که محل کسب افرادمحسوب میشود.

برای این که بتوان محیط رستوران رابه مکانی دنج وزیبا تبدیل کردمیتوان ازاین نوع پله استفاده کرد.

بایدازمتریالی درجه یک استفاده نمودتااین محصول وپله ایمن گردد.

برای اینکاروافزایش ایمنی میتوان ازقوطی های استیل باضخامت وکیفیت بالااستفاده کرد.

مزایای پله های استیل خیلی زیاداست.

یکی ازاین مزایااین است که بسیارسبک هستند

واگرزمانی خواستیدمیتوانیدآن رابرای مکانی دیگراستفاده کنید.

شمامیتوانیدبامشاوران ماتماس حاصل فرمایید

آنهابه شمادرانتخاب بهترین ومناسب ترین گزینه کمک میکنند.

آنهاتمام سعی خودرامیکنندتابتوانندکارایی پله رابرایتان بالاببرند.

پله استیل باطراحی گردوباکیفیت میتواندفرصتی خوب برای ایجادتفاوت درساختمان شماباشد.

معمولا برای داخل پله ازشیشه هایی رنگی وسندپلاست شده استفاده میگردد.

 

 

 

 

.

پله گرداستیل - استیل کار - استیل نصر