حفاظ استیل بانکی

4.9/5 - (7 امتیاز)

درپاسخ به افرادی که خواهان نصب ایمن ترین حفاظ استیل برای ساختمان خودهستندمیتوان حفاظ استیل بانکی رابه آنهاپیشنهادکرد

تابتوانندآنهاهم مانندافرادزیادی که این حفاظ ایمن وزیبارابرای نصب انتخاب نموده اندازویژگی های خوب وپایان ناپذیراین حفاظ بهره مندشوند.

حفاظ استیل بانکی چیست؟

حفاظ هایی که به وسیله ی ورق وقوطی استیل ضدضربه ساخته میشونددارای انواع مختلفی ازجمله حفاظ استیل بانکی هستند.

قیمت حفاظ بانکی به قدری مناسب است که برای همه ی افرادخریدآن امکان پذیراست.

ولی نصب وتولیدآن بایدتوسط فردی متخصص باتجربه بالادرزمینه ساخت این نوع حفاظ انجام گیرد

تاباجرای دقیق خودراه ورودسارقین راازطریق مکانی که این حفاظ برای آن نصب شده است سدکندواین سدبسیارایمن هم باشد.

حفاظ استیل بانکی304 بیشتردربانکهانصب میگرددوعلت استفاده ونصب ان درهمه ی بانکهای کشوراین است که امنیت بالایی برای بانک ایجادکرده وایمنی راصددرصدتضمین میکند.

شایدعده ی کمی ازافرادکه باطراحی این نوع حفاظ آشنایی نداشته باشندوبه دلیل این که اسم این مدل حفاظ بانکی است به اشتباه بیفتند

که نمیتوان حفاظ های بانکی رادرساختمان های مسکونی اجرانمود

بایدبدانیدکه تنهااسم حفاظ بانکی است ودلیل آن هم این است که دربانک های کشوروبامتراژهای زیادوکاملا آشکارمشاهده شده است

واین دلیلی نیست براینکه حفاظ تنهادربانک هانصب گرددواجرای آن تنهامحدودبراین مکان وفضاگردد.

برای کاهش قیمت حفاظ استیل بانکی دربانکهای کشورمیتوانیم ازنوع ارزان تراستیل,یعنی استیل الیاژ201استفاده نماییم.

این موضوع تنهابرای اطلاع شماگفته میشودومیتوان گفت درهیچ بانکی ازکشورازاین نوع جنس حفاظ سفارش نشده است

وهمه ی آنهاحفاظ بانکی 304زنگ نزن باتوانایی بالادرمهارسارقین راانتخاب مینمایند.

وازمستحکم ترین انواع حفاظ استیل304میباشددرنتیجه بیشترمتصدیان بانکهاخواهان نصب این نوع حفاظ هستند

وحتی حاضرندقیمت بالاتری درازای نصب آن دربانک بپردازند تاایمنی وامنیت حرف اول رادربانکهای کشوربزند.

حفاظ استیل بانکی304تشکیل شده ازقوطی استیل سیلوریابراق ولوله های استیل سیلورومیلگردآهنی آجداراست.

ولی تنهامحدودبه همین متریال نمیشوداین متریالی که گفته شدمختص ساده ترین نوع حفاظ بانکی است ومیتوان آن راباتعدادمتریال بیشتری ساخت.

علت تعبیه میلگرداهنی اجداردرداخل لوله های استیل حفاظ بانکی این است که حتی نتوان حفاظ بانکی راتوسط ابزارالات پیشرفته برش داد

ومانع ورودسارقین به داخل بانک هاومحل های دیگری که حفاظ برای آنهانصب شده است شد.

این نوع حفاظ طراحی بسیارخلاقانه ای داردوماتمام سعی خودرادرتولیدانبوه این نوع حفاظ میگذاریم تاشماعزیزان بتوانیدازپشتیبانی گسترده وبسیاربالای این نوع حفاظ زیبابهره مندشوید

وآن رابه عنوان یکی ازسیستم های ایمنی ساختمان خودبپذیرید

وعلاوه برتمام اینهاازطراحی اختصاصی آن هم برای ساختمان خوداستفاده نمایید.

جوش کاری آرگون درحفاظ استیل

جوش ارگون یکی ازجدیدترین روش های جوشکاری برروی استیل است که بایدتوسط جوش کاری بامهارت وتجربه دراین زمینه انجام شود.

تمامی اجزای تشکیل دهنده ی حفاظ بانکی راجوش ارگون به هم متصل کرده

وبه شمااین تضمین داده میشودکه حفاظ به خوبی ازحریم خصوصی شمامحافظت کند

ومدت زمانی که برای شماباقی میماندبسیارطولانی باشدوبه اصطلاح عمری مفیدداشته باشد.

ازحفاظ استیل بانکی ضدبرش دربیشتربانکهااستفاده میگرددودلیل این که نام این نوع حفاظ,حفاظ بانکی میباشدهمین مسئله است.

ولی دراکثرقسمت های ساختمان هم درداخل وهم درخارج نصب میگردد.

این نوع حفاظ رامیتوان دردوگرید201و304طراحی واجرانمود.

حفاظ304یک محصول ایمن است که درهمه ی بخش های ساختمان اجرامیگرددولی اجراوسفارش آن درساختمانهایی چندطبقه بیشتراست پس بایدبه گونه ای سفارش طراحی گرددتاخطرسقوط برای افرادوجودنداشته باشدبخشی ازاین طراحی سفارشی که حفاظ راایمن میکندجوش آرگون است.

استفاده ازآن درساخت حفاظ سبب میگرددتاکارایی حفاظ ازبابت ایمنی بالارود.

پس اگرجان خانواده خودرارزشمندمیدانیدحفاظ بانکی راازشرکتی بخواهیدوسفارش دهید

که ازجوشکاری آرگون برای اتصال حفاظ استفاده کندوتکنیک وروش های درست کارباآن رابداند.

بدست آمدن تکنیک های جوشکاری آرگون تنهابه دانستن وبه کارگیری آنهامحدودنمیگرددبایدچندین سال به جوشکاری پرداخت تاتمام تکنیک وبه اصطلاح فنون کوزه گری به صورت تجربی به دست آید.

حفاظ استیل بانکی

حفاظ استیل بانکی

انواع حفاظ استیل بانکی ازنظرمکان استفاده

حفاظ بانکی به دلیل ایمنی بسیاربالایی که برای محیط موردنظرایجادمیکند

دراکثرساختمانهای تجاری واداری ویابه عنوان حفاظ استیل درب ورودی آپارتمان نصب میگردد.

اگربخواهیم ویژگی های خوبی که حفاظ استیل برای آپارتمان ماایجادمیکندرانام ببریم میتوانیم به ضدسرقت نمودن خانه یاآپارتمان خوداشاره کنیم

واگربخواهیم دلایلی برای اثبات حرف خودبیاوریم همین حجم بالای سفارش وخریدآن میتوانداثبات خوبی باشدوهرروزهم بیشترازروزقبل میشود.

دردوآلیاژاستیل ساخته میشودکه بستگی به مکانی داردکه میخواهیم حفاظ بانکی رادران نصب نماییم.

یکی ازنکات بسیارمهم قبل ازنصب وطراحی حفاظ بانکی ضدزنگ این موضوع میباشد

که میخواهیم حفاظ رابرای چ مکانی نصب کنیم ومیزان مقاومتی که حفاظ بایدازخودنشان دهددربرابرضربه وبرخورداجسام وورودسارقین چه قدرمیباشد.

برای مثال:اگربخواهیم حفاظ مدل حفاظ استیل بانکی رابرای درمغازه وازبیرون مغازه نصب کنیم

حتما بایدازنوع استیل الیاژ304استفاده کنیم زیراضدزنگ وضربه وضدخش است ودرتابش نورخورشیدوباران وبرف وتگرگ تغییرکیفیت ورنگ نمیدهد

وزنگ نمیزندوبه دلیل این که این الیاژبسیارمستحکم میباشدوازمیله های اهنی آجداردرآن استفاده شده است اگرضربه ای به ان واردشودآسیب جدی نمیبیند

واگرافرادسودجوبخواهندواردمغازه ماشوندکاربسیارسختی رادرپیش خواهندداشت

وحتی این اطمینان رابه شما میدهم که به هیچ وجه نتوانندواردمحل کسبتان شوند.

حفاظ بانکی برای تراس:اگرشمادرمنزل مسکونی خودافرادی داریدکه احتیاج به مراقبت بیشتری دارند

مانندکودکان وخردسالان ویاحتی افرادپیروسالمندکه این احتمال وجودداردکه ازقسمت بالکن پرت شوند

وبرای شماهم خطرجانی به همراه داردوهم خطرمالی.بهترین ومناسب ترین گزینه برای ایجادجانپناهی قوی وبااستحکام بسیاربالادربالکن نصب حفاظ بانکی درتراس شمامیباشد.

علاوه براین که مانندمحافظی بسیارقوی عمل میکند

زیبایی خاص وبی نظیری هم به تراس وهم به نمای خارجی ساختمان شمامیبخشد.

برای بخشیدن زیبایی هرچه بیشتربه این نوع حفاظ و بالکن ساختمان خودمیتوانیم ازورق طلایی براق برای نصب ان بهره ببریم

ولی لازم به ذکراست که برروی قیمت ان تاثیرگذاراست وقیمت حفاظ بانکی استیل طلایی راکه برحسب مترمربع است افزایش میدهد

ولی درعوض جنبه ی تزیینی برای ساختمان ماایجادمیکند.

حفاظ بانکی برای مغازه:حفاظ استیل برای مغازه راهم میتوانیم ازداخل مغازه وهم ازبیرون نصب کنیم.

اگرحفاظ راازداخل نصب نماییم میتوانیم ازاستیل الیاژ201برای طراحی حفاظ بهره ببریم وقیمت هرمترحفاظ استیل مغازه نیزکاهش میابد

ولی اگرآن راازبیرون درب نصب کنیم بایدازبهترین آلیاژاستیل که مقاومت بسیاربالایی داردوضدزنگ است

وهم چنین خاصیت ضداسیدی دارداستفاده نماییم.

قیمت حفاظ و مدت گارانتی

برای اطلاع ازقیمت دقیق حفاظ بانکی مغازه ضروری است که متراژکارابدانید

ودراختیارکارشناسان مادرشرکت استیل نصربگذارید.

وهم چنین پس ازاتمام کارونصب حفاظ درمحل به شماضمانتی به صورت کتبی داده میشودومدت این ضمانت 10ساله است.

این مدت گارانتی به معیارهای زیادی وابسته است مثلامدت گارانتی هرشرکت باهم فرق دارد

چون شرکت استیل نصرهم ازمتریال درجه یک وهم باضخامت بالااستفاده میکندمدت گارانتی بالایی نسبت به دیگرشرکت هاارائه میکند

ودلیل آشکارآن راهم کیفیت بالای حفاظ های استیل خودمیداند

بسته به نوع جنس استیل هم مدت گارانتی کاهش یاافزایش میابد

برای مثال ضمانتی که برای حفاظ304زنگ نزن داده میشودخیلی بیشترازمدت ضمانتی است که برای نوع درجه2آن داده میشود

وتازه گارانتی برای نوع درجه دودارای شرایطی خاص است مثلااگرحفاظ درشرایط ومحیطی اسیدی قرارگیرد

وزنگ بزندشرکت هیچ مسئولیتی درقبال تعویض ویاتعمیرحفاظ قبول نمیکند