حفاظ استیل درب اپارتمان

5/5 - (2 امتیاز)

حفاظ استیل درب اپارتمان چیست؟

برای بالابردن امنیت و ایمنی وهم چنین حفاظت ازاپارتمان ازحفاظ استیل استفاده میشودونصب حفاظ استیل برای درب اپارتمان امری ضروری است.

چراکه نصب حفاظ باورق وقوطی استیل زیبایی بسیارزیادی برای محیط ایجادمیکندوهم چنین به خوبی ازحریم خصوصی ماحفاظت میکند.

حفاظ استیل ازقوطی یاورق استیل,لوله های استیل درسایزهای مختلف وهم چنین برای بالابردن ایمنی از میلگرداهنی اجداردرداخل لوله های25ودرسایزهای مختلف استفاده میشود.

باپیشرفت روزافزون صنعت دکوراسیون وتوجه هرچه بیشتربه زیبایی وایمنی محیط استفاده از سازه های استیل دردکوراسیون داخلی وخارجی افزایش یافته است.

زیرااستیل دارای دوام بسیاربالایی است وهم چنین بسیارماندگاری داردودرطول سالیان دراز دچارفرسایش نمیشود.

درزمانهای قدیم ازاکارئونی های اهنی به عنوان حفاظ استفاده میشدولی باگذشت زمان انهاجای خودرابه حفاظ های استیل داده اند.

ساخت ونصب حفاظ باورق استیل برای درب اپارتمان علاوه برامنیت زیادی که برای حریم خصوصی ماایجادمیکند.

دیگرنیازبه نگه داری نداردونیاز به رنگ کردن ندارد و براقی و درخشانی به محیط خارجی اپارتمان ما میبخشدو هم چنین درب ورودی اپارتمان مارا زیبا میکند.

حفاظ استیل برای درب اپارتمان  یک محصول لوکس وکاربردی است که دردودسته بندی ثابت ومتحرک ساخته میشودکه هرکدام از انهادارای مدلهاو طرح های گوناگون است.

برای نصب حفاظ استیل درب اپارتمان میتوان ازاستیل باالیاژ201استفاده کردزیرادرمحیط داخلی ساختمان نصب میگرددوبه دورازرطوبت وباران وتابش نورخورشیداست.

ودچارفرسایش وزنگ زدگی نمیشودولی بایدبه این موضوع توجه کردکه استیل باالیاژ201ازمقاومت کمتری برخورداراست و ایمنی کمتری نسبت به استیل باالیاژ304ایجادمیکند.

برای هرچه زیباترکردن حفاظ استیل میتوان ان را باشیشه باچوب وباسنگ تلفیق نمودوهم چنین برای ساخت حفاظ استیل درب اپارتمان میتوان از قوطی طلایی استفاده کرد.

این کار زیبایی محیط ساختمان و حفاظ استیل را دوچندان میکند.

برای مدرن جلوه دادن حفاظ استیل میتوان ان رابه وسیله ی ابزارالات پیشرفته صنعتی مات و خش دارکرداین کار هم به زیبایی وجلوه ی حفاظ استیل می افزاید.

حفاظ برای درب اپارتمان

حفاظ برای درب اپارتمان

قیمت حفاظ درب اپارتمان چه قدراست؟

قیمت حفاظ استیل درب اپارتمان به عوامل گوناگونی وابسته است مثلا:متراژدرب,درصورت تلفیق شیشه باحفاظ متراژشیشه,تعدادلوله های استیل به کاررفته در حفاظ

مات وخش داربودن حفاظ استیل درب اپارتمان,استفاده از ورق طلایی در ساخت حفاظ,ثابت یا متحرک بودن حفاظ استیل

تک لنگه بودن یا دولنگه ویاحتی سه لنگه بودن حفاظ استیل  داشتن میلگرداهنی اجدار,تعدادقوطی های به کاررفته در ساخت حفاظ باجنس استیل

قیمت حفاظ برای درب اپارتمان نسبت به کیفیتی ایمنی و زیبایی که ایجادمیکندبسیارمقرون به صرفه است وارزش سرمایه گذاری دارد.

ساخت وطراحی حفاظ استیل درکارگاه های بسیار مجهزو دارای بهترین و پیشرفته ترین ابزارالات وهم چنین توسط ماهرترین ومجرب ترین وباتجربه ترین تکنسینهای شرکت استیل نصر انجام میشود.

تکنسینهای ساخت ونصب حفاظ استیل ماقادرندتاحفاظ را درکمتراز 3روزطراحی کنند و برایتان درمحل اجراکنند.

البته متراژکارونحوه ی اجرابسیارمهم است.

حفاظ استیل برای درب اپارتمان شرکت استیل نصر مقاومت بسیاربالایی دارددر طرح هاومدل های گوناگون برای شما عزیزان ساخته میشود.

به شمامشتریان عزیزوگرامی گارانی و خدمات پس از فروش5ساله داده میشود.

این گارانتی وخدمات پس ازفروش به صورت کتبی به شماعزیزان داده میشود.

نصب حفاظ استیل برای درب اپارتمان امری ضروری است زیرا از حریم خصوصی ما محافظت میکندومانع ورود افرادسودجووسارقین به داخل اپارتمانهای مامیشود.

حفاظ استیل ساخته شده توسط تکنسینهای شرکت استیل نصر بسیار باکیفیت است و امنیت خانه هاواپارتمانهای ماراتضمین میکندوایمنی راصدچندان میکند.

مادرساخت حفاظ استیل درب اپارتمان از بهترین و باکیفیت ترین متریال وقطعات استفاده میکنیم و این کارتوسط باتجربه ترینهای مادرشرکت استیل نصرصورت میپذیرد

درست است که نصب وطراحی حفاظ باورق استیل از قیمت بالاتری برخورداراست نسبت به حفاظ های اهنی و چوبی اما دارای دوام بالاتری است.

درگردوخاک و غبار دچاراسیب نمیشود.

کاربه صورت تضمینی انجام میشود وهم چنین جلوه ی زیبایی به محیط داخلی ساختمان ما میبخشد.

انواع حفاظ استیل درب اپارتمان ازنظرجنس

استیل از نظرجنس به دودسته ی کلی استیل باالیاژ304واستیل باالیاژ201تقسیم میشود.

استیل باالیاژ304نوع مرغوب وبسیارباکیفیت استیل است.

دارای قیمت بالاتری نسبت به استیل باالیاژ201است ولی به همان میزان کیفیت و دوام بالاتری ایجادمیکند.

ساخت حفاظ استیل برای درب اپارتمان بهتراست بانوع مرغوب و باکیفیت استیل انجام شود تا ایمنی بالاتری ایجادکند.

دلیل این که استیل باالیاژ304دارای مقاومت بالاتری است این است که دارای کروم بالاتری است و کروم دراستیل ایمنی ایجادمیکند.

استیل باالیاژ304رامیتوان درتمامی شرایط جوی نصب کردزیرا زنگ نمیزندوتغییررنگ نمیدهدوخاصیت ضداسیدی دارد.

استیل باالیاژ201:

استیل بااییاژ201رانمیتوان درتمامی شرایط اب وهوایی نصب کردولی میتوان ازان داخل اپارتمان استفاده کرد.

برای ساخت حفاظ استیل اپارتمان بهتراست ازاستیل باالیاژ304استفاده شودتاایمنی ان دوبرابرشود.

ولی میتوان از استیل باالیاژ201نیزاستفاده شودزیرا درمحیط داخلی اپارتمان استفاده میشود وبه دورازرطوبت است وبه ان نورخورشیدوبارانو…نمیخورد.

دلیل کم تربودن مقاومت این استیل نسبت به استیل باالیاژ304این است که در ان کروم کمتری استفاده شده است.

انواع حفاظ استیل

حفاظ استیل برای درب اپارتمان در دونوع ثابت و متحرک ساخته میشود 

حفاظ استیل  درطرح ها و مدلهای گوناگونی ساخته میشودودرساخت ان سلیقه ی مشتری بسیار تاثیرگذاراست.

حفاظ استیل درب اپارتمان ثابت:همان طورکه ازاسمش پیداست ثابت است ودارای تحرک نیست.

ازورق استیل یاطلایی,لوله های سایز25استیل یاطلایی ساخته میشود ودرساخت ان ازبهترین متریال وقطعات ساخته میشود تاامنیت وایمنی ان افزایش یابد.

برای امنیت هرچه بیشتران از لوله های اهنی اجداربه سایز14یا16یا20درداخل لوله های 25تعبیه میگردد.

برای مدرن شدن هرچه بیشتران میتوان ان راباشیشه های دودی سفیدوطلایی استفاده کردواستفاده از شیشه بااستیل زیبایی حفاظ راصدچندان میکند.

ومیتوان ان را بامحیط های داخلی ساختمان ست نمودبه دلیل این که دارای مدلهای بسیاری است.

ولازم به ذکراست که شیشه و حفاظ استیل به اسانی و راحتی بااستفاده از یک دستمال خیس تمیزمیشوند.

حفاظ استیل متحرک:

همان طورکه ازاسمش پیداست متحرک استوبه صورت تک لنگه دولنگه وحتی سه یاچهارلنگه ساخته میشودوبسیارشکیل است.

وانتخاب تعدادلنگه ها با مشتریان عزیزاست ومیتوان ان را باچیزهای دیگرتلفیق کردتازیبایی ان افزایش یابدمثلا میتوان ان را بااستفاده از قوطی طلایی ساخت.

استفاده از قوطی طلایی در ساخت حفاظ بسیارزیادشده است وخواهان بسیاری پیداکرده است زیرا بسیار لوکس است ورنگ طلایی خیلی زیباست.

وبیشترمردم تقریبا95درصدمردم ان را میپسندند.

حفاظ استیل متحرک تشکیل شده از لوله های 25است لازم به ذکراست فاصله ی این لوله ها نبایداز15سانتی مترتجاوزکندتا ایمنی ان تضمین گردد.

واین که این نوع حفاظ دربرابرضربه و برخورددیگراجسام مقاومت بسیاربالایی داردودچارتورفتگی نمیشود.

دوام طولانی ان توسط شرکت استیل نصر که دارای کادری بسیار ماهروباتجربه ازجوانان پویاوخلاق است تضمین میشود.

نام دیگرحفاظ استیل حفاظ بانکی است هنگام شنیدن این اسم لطفاتعجب نکنیدودلیل این نام گذاری این است که این نوع حفاظ تقریبا درهمه ی بانکها مشاهده میشود.