حفاظ استیل درب ورودی

3.6/5 - (69 امتیاز)

حفاظ استیل برای درب ورودی درحالی که درشهری پرجمعیت زندگی میکنیدوهرلحظه ممکن است منزل شخصی شماتوسط سارقین وافرادسودجوتهدیدگرددامری ضروری است تاتمام مواردی که باعث هراسانی شمامیگرددکاملاحذف گردد.

حفاظ استیل بامیزان استحکامی که ایجادمینمایدومیتوان گفت درصداین مقاومت بسیاربالاست تمامی توقعاتی که شماازنصب حفاظ راداریدبرآورده مینماید.

حفاظ استیل درب ورودی

حفاظ استیل درب ورودی درواقع نسل جدیدی ازانواع حفاظ میباشد.

حفاظ استیل304درب ورودی آپارتمان علاوه براین که به خوبی ازاپارتمان مامراقبت میکند.

زیبایی وجلوی خاص وخیره کننده ای به درب ورودی آپارتمان میبخشدواگرجسمی به سمت درب پرتاب شودمانع آسیب درب میشود.

باتوجه به اینکه هرروزبرتعدادمدل هایی که بااستیل به صورت حفاظ ساخته میشودافزوده میگرددمدل هاوطرح هایی جدیدومتنوع رامیتوانید

برای این قسمت ازساختمان خودانتخاب نماییدومحدودیتی ازنظرانتخاب مدل موردنظرخودبرای درب ورودی ندارید

وکاملا باخیالی آسوده میتوانیدجدیدترین مدل حفاظ راسفارش دهیدوبه سبک نمای ساختمان کمک بزرگی کنید

بااستفاده وخریدمحصولی باطراحی جدیدوباپرداخت پولی کاملا منصفانه ومناسب نسبت به دیگرمحصولات تزیینی هم ازشکل ظاهری بسیارزیبای این حفاظ بهره مندشوید

وهم ایمنی آن درواقع باپرداخت پول یک محصول تزیینی ازهردونوع کاربری آن بهره مندمیشوید.

حفاظ های ساخته شده به صورت حفاظ بانکی برای درب ورودی اپارتمان از مزایای بسیاری برخوردارمیباشد.

این مدل حفاظ ازآن دسته حفاظ هایی است که ازآن زمانی که حفاظ استیل طرفداربرای نصب پیداکرداین حفاظ هم تولیدگردیددرتعدادبسیاربالاوبرای اکثرساختمانهانصب شد

ولی بااینکه میتوان گفت طرحی حفاظ بانکی جدیدنیست ولی هنوزهم طرفداران زیادوخاص خودراداردکسانی که کاربری حفاظ بانکی ازجهت امنیت بالامدنظرشان است ولی اگرطراحی ماهروظیفه ی تولیدوطراحی آن رابرعهده گیرد

میتوان بااستفاده ازمتریالی کوچیک ولی تغییراتی بزرگ وجذب کننده برای درب ورودی ساختمان ایجادنماید.

عنصراصلی تشکیل دهنده ی استیل ضدزنگ استنلس 304فولادی بسیارمحکم وقوی میباشدکه میزان کروم دراستیل تعیین کننده گرید201ویاگرید304بودن استیل میباشد.

جنس استیل درواقع براق ودرخشان است وهرجایی که نصب گردداین ویژگی رانیزبه آن محیط میبخشد.

وسبب دیده شدن وجلوه ی هرچه بیشتران محل میگردد.

برای نصب حفاظ درب ورودیمیتوانیم ازاستیل آلیاژ201بهره ببریم

که این نوع استیل هم اگردرمعرض شرایط مختلف جوی وآب وهوایی قرارنگیردزنگ نمیزند

وتغییررنگ وشکل نمیدهدومات وتیره نمیگردد.

اگرحفاظ بانکی درب رااصولی ومطابق بااستاندارهای ساخت حفاظ استیل بسازیم

وازقطعات ومتریال بسته به مکانی که میخواهیم حفاظ رادرآن نصب کنیم استفاده کنیم

ان وقت حفاظ نیزباگذشت زمان شل نمیشودواسیب نمیبیند وعمرمفیدی پیدامیکند.

واگرکاملا به این نکات توجه کنیم نیازبه پشتیبانی مجددوپرداخت هزینه مجددنیزندارد

وشمایک باربرای همیشه هزینه میکنید.

 

حفاظ استیل درب ورودی

حفاظ استیل درب ورودی

اجزای تشکیل دهنده ی حفاظ استیل/قیمت حفاظ استیل

درزمانهای گذشته ویاهمین چندسال قبل نصب حفاظ اهنی  بانام رایج اکاردئونی اهنی رواج داشت

ولی معایب انهابیشترازمزایای ان هابرای مابودبرای مثال حتما بایدازضدزنگ برروی انهااستفاده میشد

درغیراین صورت تغییررنگ میدادندومات میشدندوعلاوه براین که ظاهرحفاظ زشت وزننده بودبرروی ظاهرکلی ساختمان تاثیرمنفی میگذاشت.

چندسالی که ازنصب انهامیگذشت بایدانهادوباره رنگ میشدند

ومهم ترین عاملی که باعث شدحفاظ های اهنی درب ورودی اپارتمان جای خودرابه حفاظ های استیل درب ورودی دهند

این است که دیگرانهازیبایی خاصی ندارندوافرادومعماران ترجیح میدهندکه ازمحصولاتی استفاده کنندکه به هرچه به روزتردیده شدن ساختمان کمک کند.

همان طورکه میدانیم فلزات وازجمله استیل درکارخانه وتحت فشاروگرمای بسیاربالایی ساخته میشوندپس میتوانندمقاومت خوبی دربرابرفشاروگرماازخودنشان دهند.

میتوانیم برای به اصطلاح ضدسرقت نمودن حفاظ ازقفل هایی تحت عنوان قفل های ضدسرقت که انهاهم ماننداستیل ازالیاژفولادساخته شده انداستفاده کنیم

که نصب قفل ضدسرقت حفاظ استیل درقیمت ان تاثیرگذاراست وسبب افزایش قیمت هرمترحفاظ استیل درب ورودی میشود.

دراجرای حفاظ های استیل درب ورودی اپارتمان محدودیتی برای انتخاب رنگ حفاظ استیل  وجودنداردومامیتوانیم حفاظ راطبقرنگ موردعلاقه خودسفارش دهیم

اجزایامتریال تشکیل دهنده ی حفاظ استیل براساس نوع کاربری که فردسفارش دهنده برایش مهم است تفاوت دارد.

برای مثال اگرزیبایی حفاظ مدنظرباشدباتوجه به مکانی که قراراست حفاظ درآنجانصب میگرددازحفاظ استیل طلایی304استفاده میگردد.

حفاظ درب

حفاظ استیل درب تنهامختص به درب ورودی آپارتمان نیست.

ومیتوانیم ان را دربخش های مختلف ساختمان که نیازبه محافظی قوی داردنصب واجرانماییم.

بهترین گزینه ومناسبترین نوع حفاظ استیل برای دراپارتمان شما حفاظ استیل بانکیاست

که با آلیاژ304ضدزنگ ساخته شودتاخیالتان ازهرجهت راحت باشد.

حفاظ استیل  مدل حفاظ بانکی استیل تشکیل شده ازقوطی وورق استیل304ضدخش است

که به هیچ عنوان وتحت هیچ شرایطی اسیب نمیبیندوخش برروی ان ایجادنمیشود.

لوله های استیل درسایزهاورنگ وطرح های متفاوت مانندطلایی,سیلورویابراق,مات وخش دار

که اگربخواهیم لوله وقوطی های استیل براق تشکیل دهنده ی حفاظ استیل رامات وخش دارکنیم

بایدازابزارالات فوق پیشرفته استفاده نماییم واین کاربایدتوسط فردی متخصص وباتجربه دراین زمینه ودرکارگاه بسیارمجهزصورت گیرد.

مات وخش دارنمودن حفاظ استیل روشی نوین وجدیددرصنعت ساخت حفاظ استیل است که باعث به روزتردیده شدن حفاظ میگردد.

عواملی که برروی قیمت حفاظ استیل تاثیرگذاراست

عبارتندازنوع حفاظ استیل,متراژحفاظ استیل ,تعدادلنگه های حفاظ استیل

سایزقوطی استیلی که برای ساخت چارچوب استفاده شده است.