حفاظ استیل مغازه

4.4/5 - (5 امتیاز)

حفاظ استیل چیست؟

ازحفاظ استیل مغازه برای بالابردن امنیت وایمنی وحفاظت ازمحل کسب وکارمان استفاده میشود.

حفاظ استیل ایمنی وامنیت بسیاربالایی برای مغازه ومحل کارماایجادمیکند.

درنتیجه طراحی و نصب حفاظ استیل نسبت به قبل بسیارزیادشده است وهم چنین خواهان بسیاری پیداکرده است واکثرمردم ان را میپسندند.

نصب حفاظ استیل برای مغازه ومحل کسب وکارشماعلاوه براین که ایمنی مغازه شماراتضمین میکندومانع ورودافرادسودجوبه داخل مغازه میشود

زیبایی وجلوه ی نمای خارجی مغازه شماراچندبرابرمیکند.

درزمانهای گذشته استفاده ازحفاظ های اهنی یاهمان اکاردئونی اهنی دربین مردم رواج داشت ولی حفاظ های اهنی جای خودرابه حفاظ های استیل ضدزنگ داده اند.

نصب حفاظ استیل امری ضروری است زیرادرواقع مغازه ها محل کسب وکارماهستندوحفاظت ازانهابسیارمهم است.

نصب حفاظ استیل برای مغازه هااین راهبردرابرای شما سهل واسان میکند.

"<yoastmark

حفاظ استیل

حفاظ استیل مغازه

انواع حفاظ استیل  ازنظرجنس

حفاظ استیل  باالیاژ304:

دراکثرمواقع حفاظ استیل برای مغازه دربیرون ازمغازه ودرمحیط خارجی مغازه نصب میگردد.

درواقع حفاظ استیل درمعرض تابش نورخورشید,باران وبرف ورطوبت است.

پس لازم وضروری است که حفاظ استیل مغازه ضدزنگ باشدوحتماازنوع استیل باالیاژ304ساخته شود.

حفاظ استیل مغازه باالیاژ304بسیارمقاوم است ودارای ماندگاری مادام العمرمیباشد.

این نوع حفاظ استیل خاصیت ضداسیدی داردودررطوبت دچارفرسایش نمیشودوتغییررنگ نمیدهدوهم چنین مات نمیگردد.

وهم چنین این نوع حفاظ استیل  مقاومت بسیاربالایی دربرابرضربه داردودرصورت برخوردضربه وفشاراسیب نمیبیند.

درصورت نصب حفاظ باالیاژ304 ضمانت وگارانتی کتبی به مشتریان عزیزوگرامی داده میشودکه حفاظ استیل304 باگذشت زمان دچارلرزش وشل شدگی نشود.

حفاظ استیل  باالیاژ201

اگرحفاظ استیل را داخل مغازه که به دورازرطوبت وبارش باران وبرف است نصب کنیم میتوانیم ازاستیل باالیاژ201استفاده کنیم.

قیمت هرمترحفاظ استیل باالیاژ201نسبت بهحفاظ استیل باالیاژ304کمتراست ولی به همان میزان هم کیفیت,دوام وایمنی کمتری برای مغازه ایجادمیکند.

ومیتوانیم برای کم کردن هزینه ازاین نوع حفاظ استفاده کنیم.

حفاظ استیل باالیاژ201هم مقاومت بالایی داردودرصورتی که درمعرض تابش نورخورشیدورطوبت نباشدتغییررنگ نمیدهدوکیفیت ان تغییری نمیکند.

انواع حفاظ مغازه

این نوع حفاظ استیل دارای دودسته بندی کلی ثابت ومتحرک است.

حفاظ استیل ثابت همان طورکه ازاسمش پیداست ثابت است وتشکیل شده ازقوطی استیل ولوله های استیل ومیلگرداهنی اجداراست.

که میلگرداهنی اجداررابرای بالابردن ایمنی درداخل لوله های استیل تعبیه میکنندتا احتمال برش به صفربرسد.

به شما این اطمینان را میدهم که درصورت نصب حفاظ باقوطی استیل سارقین برای ورودبه مغازه های شماکه محل کسبتان است وایمنی انهابرایتان بسیارمهم است کاربسیارسختی درپیش دارند.

حفاظ استیل متحرک همان طورکه ازاسمش پیداست ثابت نیست وبه صورت تک لنگه دولنگه ویاحتی سه لنگه ساخته میشود.

طرح ومدل ان بسیارجالب وزیباست و نمای خارجی وداخلی مغازه ویاپاساژرازیباو شکیل میکند.

دراین نوع حفاظ هم ازقوطی های استیل ولوله های استیل استفاده میشود.

به این صورت که تشکیل شده ازیک چارچوب قوطی استیل است که داخل قوطی های استیل را به وسیله ی ابزارالات پیشرفته سوراخ میکنندولوله های 25داخل سوراخ هاتعبیه میشود.

لوله های25درفواصل15سانتی متری وبه صورت عمودی یاافقی درموازات یکدیگرقرارمیگیرند.

وامابرای زیباترشدن حفاظ استیل  میتوان ازقوطی ویاورق طلایی دزطراحی ان استفاده کردکه این کارزیبایی حفاظ استیل مغازه را بسیارزیادمیکندوان را براق ودرخشان ترنشان میدهد.

وهم چنین میتوان شیشه هاباطرحهاورنگ های مختلف را با حفاظ استیل 304تلفیق نمود.

نام دیگراین نوع حفاظ,حفاظ بانکی است ودلیل ان نیزاین است که ازاین نوع حفاظ میتوان گفت که درهمه ی بانکهامشاهده میشود.

قیمت حفاظ  مغازه چه قدراست؟

قیمت حفاظ استیل برای مغازه برحسب مترمربع است وازمتری400هزارتومان شروع میشود.

هرچه متریال وقطعات به کاررفته درحفاظ استیل ضدزنگ باکیفیت ترباشدوضخامت ان بیشترباشدقیمت هرمترحفاظ ازجنس استیل هم افزایش میابد.

عوامل دیگری که برروی قیمت هرمترحفاظ استیل تاثیرگذاراست عبارتندازمتراژکار,درصورت تلفیق وترکیب شیشه با حفاظ استیل مترازشیشه,نوع شیشه,نوع استیل که استیل باالیاژ304است یااستیل باالیاژ201

ساخت حفاظ مغازه/نصبان 

ساخت این نوع حفاظ استیل نهایتا3روززمان نیازداردالبته متراژکارومدل وطرح انتخاب شده توسط مشتری گرامی نیزمهم است.

ساخت وطراحی ان درکارگاه بسیارمجهزشرکت استیل نصروتوسط تکنسینهای بسیارمجرب وباتجربه انجام میگیرد.

وتنهامرحله ی نصب حفاظ استیل برای مغازه درمحل صورت میگیرد.

ساخت ان نیازمنددقت وسرعت بسیاربالااست ودرساخت ان ازجوش ارگون استفاده میشودوبادقت بسیاربالاپرداخت کاری میشودکه اثری ازجوش برروی قوطی هاولوله های استیل باقی نماند.

جوش ارگون باعث میشودتااستحکام ودوام حفاظ استیل بالارود.

درنصب این نوع حفاظ نبایدازپیچ وپرچ به جای جوش ارگون استفاده کرد.

حفاظ های ساخته شده توسط افرادشرکت استیل نصربسیارمتفاوت وخاص است وایمنی بسیاربالایی برای محیط شماایجادمیکند.

وقیمت های مانیزبسیارمقرون به صرفه است نسبت به ایمنی وماندگاری که حفاظ برای مغازه شماایجادمیکندوارزش سرمایه گذاری رادارد.