حفاظ استیل پشت پنجره

5/5 - (2 امتیاز)

حفاظ استیل پشت پنجره چیست؟

ازحفاظ استیل پشت پنجرهبرای جلوگیری ازورودافرادسودجووسارقین به ویژه درپنجره هایی که جزوطبقات اول ساختمان هستندوبه دلیل پایین بودن ورودافرادمتفرقه به ان اسان است استفاده میشود.

هم چنین اگربه پنجره طبقات اول سنگ یاجسم سختی برخوردکندحفاظ استیل پشت پنجره مانع ازان میشودکه پنجره اسیب ببیندوشیشه ان بشکند.

ازحفاظ استیل برای افزایش ایمنی وامنیت دراکثرساختمانهای تجاری اداری ومسکونی استفاده میشودبه ویژه درساختمانهای بسیاربلندکه خطرسقوط افرادبه ویژه سالمندان وکودکان وجوددارد.

درزمانهای گذشته ازحفاظ های اهنی برای پنجره هااستفاده میشود.

ولی نصب حفاظ استیل پنجره که دارای استحکام ومقاومت بسیاربالایی دربرابرضربه های سخت است خواهان بسیاری پیداکرده است و زیبایی نمای خارجی ساختمان ماراچندبرابرمیکندوتقریبامیتوان گفت همه ی مردم ان را میپسندند.

باپیشرفت روزافزون صنعت دکوراسیون وتوجه هرچه بیشترافرادبه زیبایی وجلوه ی محیط وهم چنین ایمنی بالامعماران وافرادبه پوششی ازایمنی وزیبایی نیازدارند.

شرکت استیل نصراستفاده ازحفاظ استیل پشت پنجره رابه شماعزیزان پیشنهادمیکندواین راهبردرابرای شمامشتریان گرامی اسان میکند.

درساخت حفاظ استیل برای پنجره هابایدازبهترین و مرغوب ترین الیاژاستیل استفاده کرد.

زیراپنجره هادربیرون ازساختمانهای ماقراردارندودرمعرض تابش نورخورشیدوبران وبرف هستندواگردرساخت انهاازبهترین متریال استفاده نگرددانهادچارفرسایش وزنگ زدگی   میشوندواسیب میبینند.

حفاظ استیل پشت پنجره درطرحهاومدلهای گوناگونی طراحی واجرامیگرددوهرکدام ازانهازیبایی خاص ومنحصربه فردخودرابه محیط میبخشد.

نصب این نوع حفاظ بسیارمهم است وبایدتوسط افرادی کارازموده وماهرانجام گردد.

هنگام نصب ان بایدازوسایل ایمنی برای نصاب هااستفاده گرددتاایمنی انهاتضمین شود.

حفاظ استیل برای پنجره هاازقوطی استیل,لوله های استیل وهم چنین برای بالابردن امنیت درداخل لوله های استیل میلگرداهنی اجدارتعبیه میشودتاامکان برش ان وجودنداشته باشدواین امکان به صفربرسد.

حفاظ استیل پشت پنجره

حفاظ استیل پشت پنجره

حفاظ ازجنس استیل برای پنجره

حفاظ ازجنس استیل برای پنجره

ویژگی های بارزواشکارحفاظ استیل پنجره نسبت به دیگرحفاظ ها:

  • ایمنی استحکام وامنیت بسیاربالایی برای ساختمان ماایجادمیکند.
  • نوع304ان دارای خاصیت ضداسیدی است وبه هیچ وجه زنگ نمیزند.
  • دارای دوامی طولانی است وسالیان طولانی براق ودرخشان میماندواصلامات نمیگردد.
  • باعث میگرددنمای خارجی ساختمان مابسیارشکیل به نظربرسد.
  • بسیارمقاوم است دربرابرضربه وازپنجره هاهم محافظت میکند.

انواع حفاظ استیل پشت پنجره

حفاظ استیل مدل دیوارکوب:

برای ساخت این نوع حفاظ میتوان ازاستیل باالیاژ201و304استفاده کرد.

اگراین حفاظ را درداخل ساختمان که به دروازرطوبت است نصب میکنیم میتوانیم ازالیاژ201استفاده کنیم وهم هزینه هابرایمان کمترشود.

اماگراین حفاظ رابرای نمای خارجی وبیرونی ساختمان طراحی ونصب میکنم ضروری است تاازالیاژ304که خیلی باکیفیت است ودوام ان طولانی است استفاده کنیم.

درصورت نصب این نوع حفاظ باالیاژ304به مشتریان عزیزوگرامی ضمانت کتبی داده میشودکه حفاظ به هیچ وجه مات نمیگرددوتغییررنگ نمیدهد.

درنصب این حفاظ ازلوله های استیل باسایز38استفاده میگرددکه لوله های 38توسط پیچ و پرچ به دیوارمتصل میگردد

لازم به ذکراست فاصله ی بین لوله های 38نبایداز15سانتی مترتجاوزکندیعنی به حدی باشدکه یک سربه راحتی واردان نشود.

این نوع حفاظ امنیت بسیاربالایی برای پنجره ماایجادمیکندهم مانع ورود سارقین میشودوهم ازافتادن افرادجلوگیری میکند.

حفاظ استیل هلالی:

مدل وطرح ان بسیارزیباست وهم چنین بسیاربه روزاست.

برای ساخت ان میتوان هم ازالیاژ304وهم الیاژ201استفاده کردولی مدل و طرح ساخته شده باالیاژ304بسیارباکیفیت است وماندگاری بالایی داردومقاومت بالاتری دربرابرضربات ازخودنشان میدهد.

درنصب ان ازجوش ارگون استفاده نمیشود.

حفاظ استیل پشت پنجره مدل حفاظ بانکی:

درساخت ان ازقوطی های استیل که مقاومت بسیاربالایی ازخودنشان میدهنداستفاده میشود.

طریقه ساخت ان این گونه است که قوطی های استیل توسط ابزارالات پیشرفته سوراخ میشودودرداخل قوطی های استیل لوله های استیل باسایز25قرارمیگیرد.

لوله های استیل به صورت عمودی وافقی ودرفواصل 15سانتی متری ازهم قرارمیگیرند.

برای بالابردن امنیت ان درداخل لوله های 25میلگرداهنی اجدارقرارمیگیرد.

تمامی متریال و قطعات توسط جوش ارگون که ایمنی بسیاربالایی برای حفاظ ماایجادمیکندبه هم متصل میشود.

این نوع حفاظ به دلیل این که ازجوش ارگون دران استفاده میشودازنوع حفاظ هلالی و حفاظ دیوارکوب مقاوم تراست.

وهمان طورکه ازاسمش پیداست ازابن حفاظ دربانکهااستفاده میشودودربانکهاامنیت و ایمنی حرف اول رامیزند.

پس میتوانیم به این نتیجه برسیم که این نوع حفاظ خیلی محکم است.

قیمت حفاظ استیل پشت پنجره چه قدراست؟

قیمت حفاظ استیل پشت پنجره به عوامل گوناگونی وابسته است برای مثال قطعات ومتریال به کاررفته دران,استفاده ازاستیل باالیاژ304یااستیل باالیاژ201

که استیل باالیاژ304قیمت بالاتری داردوبه همان میزان هم کیفیت دوام وایمنی بالاتری ایجادمیکند.

هرچه ضخامت قطعات و لوله های به کاررفته درساخت حفاظ بالاترباشدقیمت ان نیزافزایش میابد.

طرح ومدل حفاظ نیزبرروی قیمت تاثیرمستقیم میگذاردبرای مثال مدل حفاظ بانکی ازمدل دیوارکوب و هلالی به دلیل استفاده ازجوش ارگون وقوطی های استیل دران گرانتراست.

متراژکاروتعدادقوطی های به کاررفته درحفاظ.