حفاظ استیل

3.8/5 - (55 امتیاز)

چرابایدپروژه تولید حفاظ استیل خودرابه شرکت استیل نصربسپاریم؟زیراشرکت استیل نصر شرکتی بزرگ وباعتباربالا است که افرادزیادی باچندین سال سابقه درخشان درآن فعالیت میکنندوهمین تعدادبالای کارکنان آن نشان دهنده ی وجودشرکتی ثبت شده میباشد.

برای اطمینان ازاین موضوع میتوانیدشخصابه نمایشگاه شرکت بیایید

وتمام مواردی که بایدیک شرکت معتبرداشته باشدراداردوازنزدیک مشاهده کنید.

حفاظ استیل

این نوع حفاظ برای حراست ومحافظت ازساختمانهای شمابه کارگرفته میشودقطرمتریالی که استفاده میگردددراین نوع حفاظ هم خیلی زیاداست

وهم فولادی هستنداگربخواهیم حفاظ علاوه بروظیفه ی اصلی خودمانع ازسقوط افرادی که درساختمان زندگی میکنندورفت وآمددارندگردد

بایدفاصله یی که بین متریال حفاظ ایجادمیگرددرابسیارکم کنیم

تااین احتمال رابه حداقل ممکن برسانیم وحفاظی ایمن تولیدگردد

که امتیازبالایی ازنظراستاندارددرساخت وطراحی بگیرد.

این نوع حفاظ حفاظی زنگ نزن است که دربرابرحرارت بالاتحمل بالایی دارد

پس زمانی که درنمای خارجی کارگرددونورخورشیدبه آن بتابدچون حرارت های بالاراهم تحمل میکندوتغییری پیدانمیکندآسیب نمیبیند.

حفاظی باسطحی کاملا براق است وسبب درخشش ساختمان میشود.

دسته بندی های زیادی ازنظرجنس حفاظ داردپس درنتیجه دسته بندی های آن هم ازنظرکیفیت زیادخواهدبودوباکیفیت های بالابهتراست که اجراگرددتاایمن ترگردد.

دسته بندی های این نوع حفاظ ازنظرجنس ظاهری متفاوت ندارندوتنهانوع درجه دوآن ازمیزان درخششش کاسته میگردد.

اگردرشرایطی خاص که احتمال آن خیلی خیلی کم است آسیبی جزئی به آن واردگرددمیتوان به راحتی وباسرعت بالاآن تیکه ازحفاظ رادرست کرد.

جنس های مختلف حفاظ قیمت های مختلفی داردوهم ویژگی خوب باعث میشودهمه ی مردم بتوانندآن راخریداری کنندیعنی توانایی مالی برای خریدآن برای همه محیاوامکان پذیرباشد.

ازحفاظ استیل برای بالابردن ایمنی امنیت و حفاظت از یک محیط استفاده میشود و برای بالکنها و پنجره ها نیز استفاده میشود.

درطرح ها ومدلهای گوناگون ساخته میشود و سلایق تمام مشتریان را درنظرمیگیرد.

حفاظ استیل از قوطی استیل,ورق استیل,لوله های استیل و میلگردآهنی آجدار برای ایمنی بیشتر استفاده میشود.

تمامی متریال استفاده شده در ساخت حفاظ توسط جوش ارگون به هم متصل میشوند.

این نوع جوش دارای استحکامی قوی است و به هیچ وجه نمیتوان به آن آسیب رسانددر اکثرمحیط های مسکونی تجاری واداری از آن استفاده میشود.

زیرا با پیشرفت هر چه بیشتر دکوراسیون داخلی واهمیت هرچه بیشترافراد به زیبایی

نصب حفاظ با قوطی استیل زیبایی خیره کننده ای به محیط ساختمانهای ما میبخشدو باعث شیک و مدرن جلوه دادن محیط میشود.

نصب حفاظ نیاز به مهارت بسیار بالایی است وباید توسط مجرب ترین افراد انجام شود.

تکنسینهای نصب ما قادرند تا حفاظ راکمتراز3روز طراحی و اجراکنند.

حفاظ استیل

حفاظ استیل

حفاظ استیل

حفاظ استیل

حفاظ استیل

حفاظ استیل

مزایای حفاظ استیل نسبت به دیگر حفاظ هاچیست؟

حفاظ های استیل طراحی بسیارشیکی دارندومعمولا طراحی آنهابه گونه وشکلی خاص است که موردپسندهمه قرارگرفته است

برای مثال حفاظ آهنی که فولادی است وساختارسختی هم داردرانمیشوددربالکن یک ساختمان اداری وپررفت وآمداجرانمودزیرازنگ میزندوبه جای اینکه زیبایی ببخشدنتیجه ی معکوس دارد

وباوجودساختمان بسیارشیک هم به آن قسمت ساختمان مثلاتراس جلوه ای خاص نمیبخشد

حتی به دمده مشاهده شدن ساختمان هم کمک میکندولی حفاظ های استیل مناسب برای هرمکانی وباهردیزاینی هستند

هم برای ساختمانهای ساده مناسبند

وهم برای ساختمانهایی فوق العاده لوکس وجدیدوزیباونتیجه ای حیرت انگیزایجادمیکنندوباعث هیجان افرادمیگردد

اگرشمامیخواهیدقیمت این نوع حفاظ رابرای محلی که قراراست حفاظ درآنجانصب گرددبه دست بیاورید

دانستن این موضوع بسیارمهم خیلی ضروری است که قیمت آن باتوجه به قیمت هرمترحفاظ استیل است

که باتوجه به نوع آلیاژومدل قیمت تغییرمیکند

حفاظ بااستیل

علت دیگری که برای این موضوع که نصب حفاظ خیلی بالارفته است وهرروزبرتعدادافرادی که خواهان این حفاظ اندافزوده میشوداین است که اساس ساختارحفاظ آهن است یعنی درصدبالایی ازاستیل راآهن تشکیل میدهد

واین درصدبسیاربالاست وهمان ایمنی آهن وحتی بیشترهم ایجادمیگرددولی سطح وشکلی کاملا صاف داردوبسیارزیباست

درواقع آهن مقاوم وفولادی دستخوش تغییرات زیادی شده است تافلزی بدون عیب ونقص ماننداستیل زنگ نزن ایجادگردد

تاهمه بتوانندازمزایای زیادآن بهره مندشوند.

امروزه در اکثر ساختمانهای اداری تجاری و مسکونی به دلیل امنیت بیشتر مقاومت بسیار بالاواستحکام و دوام از ان استفاده میشود.

دلیل دیگ استفاده از محفاظ این است که میتوان ان را در تمامی شرایط اقلیمی و اب وهوایی نصب کرد.

امروزه در ساختمانهای جدیدایمنی و مدرن بودن حرف اول رامیزند.

حفاظ علاوه برمقاومت بسیار بالا زیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشدوزیبای را دو چندان میکند.

هرفلزی که برای ساخت انواع محصولات مورداستفاده قرارمیگیردهم ویژگی های خوب وهم بددارد

ولی براساس ویژگی های بسیارخوب وزیادفلزاستیل که گفته شده است

وبرهمگان وخصوصاکسانی که ازمحصولات استیل باهرنوع کاربری که داشتنداستفاده نموده است امری ثابت شده است

وبرتمام فلزات یک نوع برتری خاص هم ازنظرکیفیت وایمنی وهم زیبایی ودرخشان بودن پیداکرده است.

بیشترافرادی که این نوع حفاظ رابرای ساختمانهای خودانتخاب نموده اندبیشتربه ویژگی زنگ نزن بودن آن اشاره میکنند

واین ویژگی رابردیگرویژگی های حفاظ برترمیدانند

دیگرویژگی که باعث استقبال مردم ازاین نوع حفاظ شده است

این است که حتی نوع درجه دوآن هم مرغوب است وکیفیت بالایی ارائه میکند

واین موضوع باقیمت بسیارخوب آن است وتنهاعیبی که دارداین است که زنگ نزن نیست

وآن هم درمکانهایی بارطوبت بالاولی درمکانهای خشک اصلازنگ نمیزند.

  • در رطوبت وگردوغبار برف باران تگرگ تابش نور خورشیدبه هیچ عنوان زنگ نمیزند و خاصیت ضد اسیدی دارد.
  • تمیزکردن ان بسیار اسان است وبه اسانی بایک دستمال مرطوب تمیزوبراق میشود.
  • احتیاج به رنگ کردن ندارد.
  • در طرح هاومدلهای مختلف وگوناگون قابلیت اجرا دارد.
  • استحکام امنیت بالابرای محیط ساختمان شماایجادمیکند.
  • ماندگاری ان بالااست ودرطول سالیان زیادبرای شماکار میکد.
  • قیمت ان بسیار مناسب است نسبت به کیفیتی که دارد.
  • زیبایی محیط راصدچندان میکند.
  • در برابرفشار وضربه مقاومت بالایی دارد.
  • باگزشت زمان تغییر رنگ و شکل نمیدهدوهم چنین مات نمیشود.

انواع حفاظ استیل ازنظرجنس

از لحاظ جنس دارای دونوع است,حفاظ استیل با الیاژ201و304ااست.

استیل با الیاژ304 دارای مقاومت بالاتری نسبت به استیل باالیاژ201است.

.الیاژ304دارای کروم بیشتری نسبت به استیل باالیاژ201است و همین باعث مقاومت بالای ان مشود.

استیل با الیاژ304 در رطوبت برف و باران و تگرگ وتابش نور خورشید به هیچ عنوان زنگ نمیزندوتغییر رنگ نمیدهد.

و میتوان ان را در محیط های خارجی ساختمان استفاده کرد استیل باالیاژ304 دارای قیمت بالاتری نسبت به استیل باالیاژ201است .

برای کاهش هزینه هامیتوان از استیل باالیاژ201ادرمحیط های داخلی و به دور از رطوبت استفاده کرد.

 

حفاظ استیل

حفاظ استیل

از حفاظ در کجاهااستفاده میشود؟

ازحفاظ استنلس که ساختارنرم داردواین قابلیت بسیارخوب راداردکه شکل هایی متنوع رابه خودبگیردوبتوان باآن انواع متفاوت حفاظ رااجادنمود

ازچنین حفاظی بااین درجه کیفیت بالادرمکانهایی استفاده میگرددکه نیازبه تفاوت زیادی باشد

وبه دگرگون نمودن نمای کلی ساختمان شماکمک زیادی میکند.

همانطورکه درقسمت بالاگرفته شدحفاظ خیلی خوب درمقابل گرماوحرارت بالادوام داردوحتی زمانی که درمحلی آتش سوزی اتفاق بیفتدآسیبی نمیبیند

وبرای این,این موضوع گفته شدزیرابایدتمام احتمالات وآسیب هادرنظرگرفته شود.

از آن در بالکنها و پنجره هااستفاده میشود.

زیراتنوع بالایی ازطریق تنوع طرح میتوان دراین مکانهاایجادنمودواین خیلی خوب است.

حفاظ استیل بالکن علاوه بر زیبایی خیره کننده ای که ب محیط میبخشد

جانپناهی مقاوم است و مانع سقوط افراد به ویژه سالمندان و کودکان میشود.

وپایانی نمیتوان برای این زیبایی درنظرگرفت مثلانمیتوان گفت این زیبای ودرخشان بودن دوسال است یاده سال درواقع میتوان گفت این جلوه ی زیباپایان نداردوتازمانی که حفاظ باشدایجادمیشود

از حفاظ در پنجره هاهم استفاده میشود مخصوصا در طبقات اول ساختمانهاومانع ورود سارقین ودزدی میشود.

نصب ان  اگر قیمت بالاتری نسبت به حفاظ های دیگر دارد.

اما این اطمینان را ب شمامیدهیم دزدان وافرادسودجودیگرنمیتوانندواردساختمان شماشوند.

انواع محفاظ استیل از نظر مکان چیست؟

برای درب:امروزه نصب حفاظ برای دربهای ورودی ساختمان رواج پیداکرده است زیرااستیل امنیت بسیاربالایی برای ساختمان ماایجادمیکندوایمنی را چندبرابرمیکند.

حفاظ برای درب ازقوطی استیل,ورق استیل لوله های استیل تشکیل شده است

که برای ایجاد امنیت بالاتر میتوان در داخل قوطی های استیل میلگراهنی اجدار14یا16یا20تعبیه کرد

میتوان ان رادرطرحهای بسیارزیادی طراحی و اجرانمود

هم چنین به درب ورودی ما زیبایی خاصی میبخشد و نسبت به حفاظ های اهنی دارای کیفیت ماندگاری زیبایی بالاتری است

هم چنین قیمت ان نیز بالاتراست ولی نسبت به زیبایی و امنیتی که ایجاد میکند مقرون به صرفه است

ارزش ساخت رادارد و دارای صرفه اقتصادی بالایی است زیرا نیاز به نگهداری و پشتیبانی ندارد ونیاز به ضدزنگ ندارد

خاصیت اسیدی دارد و اصلا دچارفرسایش و زنگ زدگی نمیشود ومات نمیگرددواسم دیگران حفاظ بانکی است یرا دربانکها مشاهده میشود

میدانیم که بالابودن ایمنی وامنیت دربانکهاحرف اول را میزند پس حفاظ استیل دارای استحکام بالااست که ان رادربانکهانصب میکنند.

استفاده از حفاظ برای دربهای ورودی برق و جلوه محیط را افزایش داده و ساختمانهای مارا مدرن و شیک جلوه میدهد.

محافظ برای پنجره:

استفاده از حفاظ برای پنجره ها امری ضروری است.

زیراازافتادن افرادواشیاجلوگیری میکندوهم چنین نمای خارجی ساختمانهارازیباترمیکندودرواقع پوششی محکم ازامنیت است.

ازحریم خصوصی ما به خوبی محافظت میکنددرزمانهای گزشته از حفاظ های اهنی استفاده میشد.

اماامروزه نصب حفاظ با ورق و قوطی استیل رواج پیدا کرده است و میتوان ان را در مدلها و طرحهای گوناگون اجراکرد.

امارها نشان میدهدبیشتر سرقتها از طبقه های اول و به ویژه انهایی که دارای پنجره ورودی به ساختمان هستندشده است.

پس برای امنیت بیشتر اتش نشانی ها و شهرداری ها نصب حفاظ برای پنجره را امری ضروری میدانند.

حفاظ316استنلس برای نصب به عنوان حفاظ درمغازه پیشنهادمیگرددتاایمنی درمغازه هابه حداکثرممکن برسد.

از حفاظ استیل برای دربهای ورودی مغازه نیز استفاده میشود زیرا امنیت بسیاربالایی ایجاد میکند

به دلیل اینکه ممکن است در اکثرمغازه ها چیزهایی باارزشی وجودداشته باشد وهم چنین وجود گاو صندوق در مغازه ها از این نوع حفاظ استفاده میشود.

این حفاظ درطرحهاو مدلهای بسیارگوناگونی ساخته و اجرا میشود

بهتراست برای ساخت ان از بهترین و باکیفیت ترین نوع الیاژاستفاده شود تا کیفیت و دوام و ماندگاری ان افزایش یابد

بهترین و باکیفیت ترین نوع الیاز استیل باالیاژ304است

استفاده ازحفاظ باالیاژ201بع دلیل اینکه دررطوبت دچارفرسایش میشودوزنگ میزند به هیچ عنوان توصیه نمیگردد.

ودراخرپله ها:

برای پله ها استفاده از حفاظ امری ضروری است میتوان حفاظ را باشیشه تلفیق نمود

که سبب زیبایی آن میشود و هم چنین شیشه به راحتی پاک و تمیز میشود و شیشه به رنگ های دودی سفید سیاه ……دردسترس است ارتفاع ان نیز باید 110باشد

معیاری که برای برآوردقیمت حفاظ استیل راه پله درنظرگرفته میشودمتراژحفاظ استیل درراه پله است ومتراژشیشه هم به آن اضافه میشودمثلااگرشیشه سندپلاست شده باشدهزینه آن هم به آن اضافه میگردد

باتوجه به اینکه توجه به شیک به نظررسیدن راه پله هاوتاثیرآن درشیک به نظررسیدن کل ساختمان استفاده ونصب حفاظ بامتریالی باکیفیت وجدیدومتنوع بسیارمهم است وکاملا آشکاراست

که حفاظی باکیفیت وباطراحی شیک وجدیدوخاص قیمتی بالاهم دارد.

ولی قیمت کاملا عقلانی است وبراساس میزان کیفیتی وجلوه ای که برای راه پله هاایجادمیکند

میتوان گفت خیلی خیلی هم مناسب است

راه پله مکان پررفت وآمددرساختمان است واصلا نمیتوان ساختمانی باراه پله بدون حفاظ راتصورنمودوبرایتان نگرانی واسترس ایجادمیکند

پس قبل اینکه برایتان اتفاق ناگوارای پیش بیایدوهم چنین خانواده تان

حتما حفاظ استیل راه پله رانصب نماییدتادرکناراینکه زیبایی بالایی برایتان ایجادمیکند

ایمنی راه پله راتاحدزیادی ایجادکندوبالاببردوصرفه جویی درپول هم کرده باشید

ازاین جهت که حفاظ تاسالیان سال میماندالبته مانندهمان روزاول زیباودرخشان

وهیچگاه نیازی به تعویض یاحتی کوچکترین تعمیری پیدانمیکند

وابدانیازبه پرداخت کوچکترین هزینه ی مجددی پیدانمیکندپس خیلی بهتراست که ابتداحفاظ استیل راانتخاب نمایید.

طریقه نصب

نصب محفاظ توسط نیروهای شرکت استیل نصرکه دارای مهارت کافی هستند انجام میشود

در نصب حفاظ نباید از پرچ به جای جوش ارگون که دارای مقاومت و استحکام بالایی است استفاده کرد استفاده از جوش ارگون بهتر از الکترود استیل است

یکی ازمزایای اصلی این نوع حفاظ نسبت به دیگرحفاظ هااین است که این قابلیت راداردکه ضدسرقت هم تولیدگرددوضدسرقت نمودن آن کارراحتی است ولطمه ای برزیبایی آن ایجادنمیگردد.

برای این کارمیتوانیم قفل های ضدسرقت حفاظ راداخل کلاف استیل تعبیه کنیم طوری که اصلاقابل رویت نباشد

واین امکان برای سارقین وجودنداشته باشدکه آن راببینندوزمانی که میخواهندواردساختمان شماشوند

باآن مواجه گردندوراه آن درورودبه ساختمان شماسدگرددوهمین قفل سدی محکم دربرابرورودونفوذآنهاباشد.

حفاظ های آهنی به سبب فولادی بودن تحمل بالایی دربرابرضربات شدیددارندوساختارمحکمی هم دارند

ولی زمانی که ضدسرقت طراحی گردنداین امکان رابرای افرادسودوفراهم میکنند

این وجودقفل درحفاظ رابه آسانی تشخیص دهدوبرای بازنمودن آن ازقبل طراحی کرده باشدوعیب دیگرآن این است

که این حفاظ آهنی هم نمیتواندضدسرقت باشد

وهم زیباوشیک وهمین باعث شده است که طراحی وتولیداین نوع حفاظ کاهش پیداکند.