حفاظ استیل304

5/5 - (1 امتیاز)

حفاظ استیل304چیست؟

حفاظ استیل304برای بالابردن امنیت وایمنی محیط استفاده میشودحفاظ استیل304نوع مرغوب وباکیفیت استیل است ازحفاظ استیل304برای قسمت های خارجی ساختمان که در معرض رطوبت هستندمیتوان استفاده کردزیرا اصلا مات نمیگرددوتغییررنگ نمیدهد.

حفاظ استیل304 ساخته شده است ازقوطی استیل یاورق استیل که درداخل ان لوله های باسایز25 درموازات هم قرارمیگیرند.

برای بالابردن ایمنی میتوان درداخل لوله های 25میلگرداهنی اجدار14یا16تعبیه شود.

ازحفاظ استیل304درمحیط های خارجی ساختمان استفاده میشودزیرابسیارباکیفیت ومرغوب است ودوام واستحکام بالایی دربرابررطوبت دارد.

امروزه باساخت وطراحی ساختمانهای بسیارمدرن افرادبه محصولی برای بالابردن ایمنی وهم چنین زیبایی وشیک شدن محیط نیاز دارند.

ساخت حفاظ بااستیل 304 به کارکمک میکندزیرایک محصول لوکس وزیباومدرن است ودرساختمانهای ما بسیارکاربردی است.

حفاظ استیل304

حفاظ استیل304

انواع حفاظ استیل304 ازنظرجنس

درزمانهای گذشته ازحفاظ های اهنی بیشتراستفاده میشد.

امامروزه باپیشرفت هرچه بیشترصنعت دکوراسیون داخلی واهمیت معماران به زیبایی ساختمان حفاظ های دیگرجای خودرابه حفاظ های ساخته شده باورق استیل داده اند.

زیرا انهامقاومت,استحکام ودوام و ماندگاری بسیاربالایی دارندوبرای شما سالهای طولانی وبدون کوچکترین تغییری باقی میمانند.

انهاعلاوه برایمنی بسیاربالایی که برای محیط های داخلی وخارجی ساختمانهای مسکونی اداری وتجاری ایجادمیکنندزیبایی ودرخشانی محیط را صدچندان میکنند.

وزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشندوبه دلیل براق بودن جلوه ی بسیارخاصی به محیط مامیبخشند.

حفاظ استیل درانواع طرحهاومدلهای گوناگون برای شماعزیزان طراحی و اجرامیشودوبه سلیقه ی شمامشتریان گرامی بسیارتوجه میشود.

شمامشتریان عزیزوگرامی میتوانیدحفاظ استیل موردنظرخودرابرای کارشناسان فروش شرکت استیل نصرشرح دهیدتااز قیمت حفاظ استیل304اطلاع پیداکنید.

انواع حفاظ استیل 304ازنظرمکان استفاده

حفاظ استیل برای پنجره ها:حفاظ استیل 304به دلل این که مقاومت بسیاربالایی دربرابرشرایط اب وهوایی مختلف دارد.

وهم چنین خاصیت ضداسیدی داردمیتوان ان ر درقسمت های خارجی ساختمان که درمعرض تابش نورخورشید,رطوبت ,باران و گردوغبارهستندنصب کرد.

دلیل استحکام بالای ان نیزاست که درساخت ان ازکروم استفاده شده است وهم چنین میزان کروم کنترل شده است تا استیل خاصیت انعطلاف پذیری خودراازدست ندهد.

نصب حفاظ برای پنجره هابسیارمهم است زیرانقش جانپناه راداردوهم چنین ازسقوط وافتادن افرادواشیاجلوگیری میکند.

برای نصب حفاظ پنجره میتوان ازلوله های 38یالوله ها 51استفاده نمود.

بهتراست  لوله ها و قوطی های به کاررفته درحفاظ ضخامت بالایی داشته باشندتاایمنی وامنیت تضمین شده باشد.

هم چنین تمامی متریال به کاررفته درساخت حفاظ استیل پنجره ازنوع استیل باالیاژ304 است وانهاتوسط جوش ارگون به هم متصل میگردند.

درست استیل که حفاظ استیل 304 قیمت بالاتری نسبت به حفاظ استیل 201داردولی به همان میزان ایمنی بالاتری برای حریم خصوصی ماایجادمیکند.

حفاظ استیل درب اپارتمان

استفاده ازحفاظ درب اپارتمان امری ضروری است زیرا از اپارتمان و خانه ی مسکونی ما به خوبی محافظت میکند.

خانه ها و اپارتمانهای ما درواقع حریم خصوصی ما هستندوهیچ کس نمیخواهدتا کسی بدون اجازه واردان شود.

به شما تضمین میدهم استفاده ازحفاظ استیل درب اپارتمان باعث میشودتا سارقین برای ورودبه حریم خصوصی شما کاربسیارسختی درپیش داشته باشند.

هم چنین استفاده ازحفاظ برای اپارتمانهای ما باعث میشوددرب ورودی اپارتمان بسیارزیباگرددو زیبایی بسیارخیره کننده ای به نمای خارجی و بیرونی اپارتمان ما میبخشد.

تکنسینهای نصب مادرشرکت استیل نصر قادرندتا حفاظ استیل درب اپارتمان را در کمتراز سه روز برایتان طراحی ودرمحل اجرا کنند.

مادرساخت حفاظ های خودازاستیل باالیاژ304 استفاده میکنیم.

حفاظ استیل 304دارای مقاومت بالاتری است.

حفاظ استیل 304برای تراس یاهمان بالکن

استفاده از حفاظ برای بالکنها خیلی مهم است تااز افتادن و پرت شدن جلوگیری شود خصوصا کودکان و افرادسالمند.

برای هرچه زیباترشدن حفاظ استیل304بالکن میتوان  شیشه رابا استیل تلفیق نمودوازشیشه ها بارنگ های متفاوت استفاده نمود.

هم چنین میتوان از استیل طلایی برای جلوه ی هرچه بیشتر بالکنهااستفاده کرد.

لازم به ذکراست که بالکن ها به دلیل مجاورت با رطوبت حفاظ استیل درانها درمعرض زنگ زدگی است پس حتما باید ازاستیل باالیاژ304استفاده گردد.

حفاظ استیل 304برای بانکها

نام دیگرحفاظ استیل حفاظ بانکی است.

میدانیم ایمنی وامنیت بسیاربالاحرف اول رادربانکها میزند

پس میتوانیم نتیجه گیری کنیم که حفاظ استیل ضدزنگ دارای امنیت بسیاربالایی است که در بانکها طراحی واجرامیگردد.

طریقه نصب ان این گونه است که قوطی های استیل توسط جوش ارگون به دیوارهای بانک نصب میگردد.

وبامهارت بسیاربالایی توسط تکنسینهای شرکت استیل نصرپرداخت کاری میشودتااثری ازجوش ارگون برروی قوطی های استیل حفاظ استیل ضدزنگ باقی نماند.

واین کاربه وسیله ی پیشرفته ترین ابزارالات صورت میپذیرد.

حفاظ بانکی بایدحتما ازنوع مرغوب و بسیارباکیفیت باشد تا امنیت تضمین گردددربانکها.

قیمت حفاظ استیل304 چه قدراست؟

قیمت حفاظ استیل304نسبت به استیل باالیاژ201کمی بیشتراست.

وحفاظ استیل304به همان میزان که قیمت بالاتری دارد کیفیت بالاتری هم دارد وبه همان میزان ایمنی بالاتری ایجادمیکند.

قیمت حفاظ استیل304به عوامل دیگری ازقبیل ضخامت و قطرلوله ها و قوطی های به کاررفته دران ,مترازکار,درصورت تلفیق شیشه با استیل متراژشیشه,درصورت تلفیق چوب متراژچوب,درصورت ضدسرقت بودن قیمت ان بالاترمیشودزیرا ازقفلهای ضدسرقت ساخته شده ازفولاددران استفاده میگردد.

استفاده ازارام بنددران,استفاده ازمیلگرددران.

ساخت حفاظ استیل304

ساخت حفاظ استیل درکارگاه های پیشرفته شرکت استیل نصروتوسزماهرترین وباتجربه ترین افرادصورت میپذیرد.