حفاظ بالکن وپنجره

5/5 - (3 امتیاز)

اجزای تشکیل دهنده ی حفاظ بالکن وپنجره استیل قوطی ولوله استیل مقاوم دربرابرزنگ زدگی است.

حفاظ استیل بالکن وپنجره رامیتوان به گونه ای خاص وبسیارمدرن وشیک طراحی نمودتاجلوه ی زیبایی هم برای بالکن وهم برای پنجره هاایجادنماید.

درمعرفی بهترین جنس استیل برای این قسمت ازساختمانهابه افرادی که خواهان حفاظی باماندگاری بالاهستند

میتوان حفاظ استنلس استیل رابه آنهاپیشنهادنمود.

درساخت حفاظ های استنلس استیل فقط ازپروفیل استیل ولوله آهنی استیل استفاده نمیشود

یعنی تنهابه این متریال محدودنمیشوندومیتوانیم ازمحصولات دیگری هم چون شیشه وچوب ویاحتی آهن هم استفاده کنیم.

ویژگی استیل این گونه است که ترکیب خوب وزیبایی باچنین متریالی ایجادمینماید.

حفاظ بالکن وپنجره طلایی

چارچوبی که بخش اصلی یک حفاظ مستحکم راتشکیل میدهدتحت عنوان شاسی کشی حفاظ انجام میگیرددراین نوع حفاظ بسیارزیباوبه اصطلاح رنگی بارنگ طلایی باپروفیل طلایی ساخته میشودقسمت شاسی کشی.

بهترین گزینه برای افرادی که نوع کاربری حفاظ بالکن وپنجره ازجهت زیبایی برایشان مهم تراست استفاده ازقوطی های طلایی است.

قیمت حفاظ بالکن وپنجره طلایی گران است.

ماتمام سعی خودرابراین میگذاریم تاتمام زوایای حفاظ طلایی رابادقت بالایی جوشکاری نماییم

تاعلاوه برزیبایی تضمین شده ای که این نوع حفاظ دارد ایمنی وامنیت حفاظ طلایی درقسمت بالکن وپنجره تضمین گردد

تابتواندخواهان وطرفداران بیشتری پیداکند.

نمیتوان گفت هرروزتعدادبالایی ازاین رنگ حفاظ به فروش میرسدزیرانتخاب رنگ طلایی خیلی سلیقه ای است ونظرهرفردی نمیباشد.

به دلیل رنگ طلایی حفاظ ومتفاوت بودن آن استیل ساده بایدازبهترین ومرغوب ترین آلیاژساخته شودتاباگذشت زمانتغییری دررنگ وکیفیت آن ایجادنگردد.

قیمت حفاظ طلایی به شدت درحال نوسان وتغییراست پس اگرمیخواهیدتماس حاصل فرمایید

تاقیمت دقیقی براساس قیمت های روزبازاردریافت کنید.

 

آیااجرای حفاظ ضروری است؟

نصب حفاظ بالکن وپنجره خصوصابالکن وپنجره های طبقات اول ساختمان امری بسیارضروری است.

استیل استفاده شده درساخت این نوع حفاظ هاترجیحااستیل304و316است.

حفاظ بالکن وپنجره استیل ضدزنگ سبب ایجادامنیت وایمنی ساختمان شده

وبه خوبی ازمنزل مسکونی ویامحل کسبمان که حریم خصوصی مامحسوب میشودمحافظت میکندوازورودسارقین وافراددیگربه ساختمانهای شماجلوگیری میکند.

ساختمان مدرن وجدیدی رابدون تراس وپنجره نمیتوان تصورنمود.

خصوصادربرج هاوساختمانهای بلندکه تراس میتوان فضایی آزادرابرای افرادایجادنماید.

وپنجره هم که میتوان گفت قسمت جدانشدنی هرساختمانی است وهرنوع ساختمانی باهرویژگی که داردپنجره هاراداردتاهم نوروروشنایی ایجادگرددوهم هوای داخل عوض گردد.

همه ی اینهانیازی بزرگ برای ایجادحفاظی باجنس عالی ایجادمینماید.

علاوه برنیازبه حفاظی مستحکم باماندگاری بالاحفاظ هایی زیباوشیک ودرمدل های متنوع وبه روزشده هم نیازاست.

حفاظ های استیل هم مرغوب اندوهم دارای مدلهای جدیدی هستند.

به قدری تنوع درمدلهای حفاظ بالاست که هرمشتری راباهرسلیقه ی خاصی که داردراضی نگه میدارد.

طراحی هایی که کم هزینه هستندحفاظ های استیلی برای بالکن وپنجره ایجادمیکنندکه ساده هستند.

هرچه پول بیشتری برای طراحی حفاظ استیل بالکن وپنجره بپردازیدطراحی هازیباتروبامتریال بیشتری انجام میشوند.

حفاظ باجنس استیل ضدزنگ برای بالکن وپنجره روشی نوین وبسیارجدیدبرای محافظت ازساختمان میباشد.

روش های مختلف ومتنوع دیگری نیزوجوددارندکه ازساختمان مامحافظت میکندماننداستخدام نگهبانی دائمی و…که بسیارهزینه برهستند

ولی نصب حفاظ استیل برای قسمت های داخلی وخارجی ساختمان نیازبه پشتیبانی وپرداخت هزینه ی مجددنداردوعلاوه براین که ایمنی بالکن وپنجره های ماتضمین میکند

سبب زیبایی وبه روزشدن نمای خارجی ساختمان میگردد.

سارقین وافراددیگرنتوانندحفاظ بالکن رابرش دهندودرواقع احتمال برش حفاظ استیل به صفربرسدوانهانتوانندبه راحتی واردساختمان شاشوند.

حفاظ برای تراس وپنجره های ساختمان درانواع مختلف وبامتریالهای اهنی,الومینیومی وچوبی واستیل قابل ساخت ونصب میباشد.

حفاظ های اهنی برای تراس وپنجره درمدلهای مختلفی قابل اجرااست

ولی احتمال این وجودداردکه درمعرض شرایط جوی مختلف ورطوبت دچارفرسایش خوردگی اسیب وزنگ زدگی شودوتغییررنگ دهد.

وعلاوه براین برروی جنبه ی ظاهری بالکن پنجره ماتاثیرمنفی میگذاردبرروی ظاهرکلی ساختمان هم تاثیرمنفی گذارد.

وباگذشت چندسال نیازبه رنگ کردن مجددداردکه هزینه براست وتمیزکاری ان نسبت به حفاظ اجراشده بااستیل سخت تراست وبه خوبی واسانی براق ودرخشان نمیشود.

حفاظ بالکن وپنجره

حفاظ بالکن وپنجره

حفاظ استیل برای تراس

حفاظ تراس به دلیل اینکه بخشی کاملا مشخص درنمای بیرونی ساختمان است بایدباآن هم ازنظررنگ وهم مدل کاملا هماهنگ باشد.

وباتوجه به اینکه ایران دارای چهارفصل است ومدام آب وهوادچارتغییرمیشودپس انتخاب حفاظ مناسب خیلی مهم است وخوداین موضوع چالش مهمی است برای سفارش دهنده.

تمام حفاظ هایی که برای تراس ساخته میشوندبایدساختارکلی ضدزنگی داشته باشنداین طورنباشدکه متریال اصلی یعنی قوطی ولوله هامرغوب ودرجه یک باشدولی یراق آلات زنگ نزن نباشد.

تاهیچ مشکلی برایتان ایجادنگرددوهمان ماندگاری ابتدای کارراداشته باشد.

این موضوع به شدت مهم است که سطح صیقلی حفاظ استیل به وسیله ی جوش آرگون تغییرنکندزیراهمین سطح صاف ازدلایلی برای حفاظ ی زیبااست.

برای هرچه شیک ترشدن بالکن ونمای بیرونی ساختمان میتوانیم ازشیشه های رنگی متناسب باتم نمای خارجی ساختمان استفاده نماییم وانهاراباهم هماهنگ وست کنیم.

قیمت هرمترحفاظ استیل برای تراس رابرحسب مترمربع محاسبه میکنندوهرچه متراژحفاظ بیشترباشدقیمت حفاظ استیل304که ضدزنگ وضدخش میباشدافزایش میابد.

قیمت حفاظ استیل تراس بسیارمناسب است ویاحتی میتوان گفت نسبت به دوام مادام العمری که داردوسالیان طولانی بدن تغییربرایتان باقی میماند,کم نیزهست.

قیمت هرمترحفاظ اجراشده بااستیل طلایی ازمتری400هزارتومان شروع میشود

واین نوع حفاظ راتقریباهمه ی مردم میپسندندونصب واجرای ان برای بالکهاوپنجره هاخواهان بسیاری پیداکرده است.

حفاظ بالکن وپنجره رااگربخواهیم به صورت حفاظ بانکی نصب کنیم بایدحفاظ درکارگاه وبه وسیله ی ابزارالات پیشرفته وبه روزساخته شودوسپس درمحل موردنظرشمانصب گردد.

تمامی متریال وقطعات ویراق الات حفاظ به وسیله ی جوش ارگون که یکی ازجدیدترین ونوین ترین روش های جوشکاری است

واستحکام بالایی برای حفاظ تراس وبالکن ایجادمیکتدانجام میشود.

نصب حفاظ باجوش ارگون سبب میشودکه حفاظ عمری مفیدوطولانی داشته باشدوباگذشت چندسال شل نشودولرزش پیدانکند.

افرادمجرب وباتجربه مادرزمینه ی ساخت واجرای حفاظ استیل ضدزنگ بالکن وپنجره قادرندتاپروژه ی شمارادرکمترین زمان ممکن وبه بهترین نحوبرایتان نصب نمایند.

البته هرچه متراژکاروتعدادپنجره هابیشترباشدزمانی که برای ساخت ونصب لازم است افزایش میابد.

قیمت حفاظ استیل تراس/قیمت هرمترحفاظ استیل چه قدراست؟

درساخت استیل ضدزنگ ازفولادبسیارمحکم وقوی وهم چنین کروم ومنیزیم استفاده شده است ودرحفاظ استیل304ازکروم بیشتری نسبت به نوع دیگرخودیعنی حفاظ استیل201استفاده شده است.

درنیجه حفاظ بالکن وپنجره استیل304رامیتوانیم برای نمای خارجی ساختمان نصب کنیم.

قیمت هرمترحفاظ استیل304بالکن ازمتری500هزارتومان شروع شده وهرچه متریال وقطعات ویراق الات به کاررفته دران بیشتروضخامت لوله هاوقوطی های استیل بیشترباشدقیمت هم افزایش میابد.

افرادمتبهرشرکت استیل نصرتمامی حفاظ بالکن وپنجره های خود را باحداقل ضخامت1میسازندتاماندگاری حفاظ افزایش یابدوعمروکارایی طولانی تری پیداکند.

حفاظ استیل متری است.