دراستیل

5/5 - (3 امتیاز)

زیبایی دراستیل خیلی زیاداست ودلیلی که میتوان برای این زیبایی عنوان کرداستفاده ازشیشه همراه آن است بااستفاده ازشیشه میتوان زیبایی خاصی  نه تنهابه دراستیل بلکه به محیطی که درب درآن نصب میگرددبخشیدوتنوع بالایی بااستفاده ازآن برای درب ایجادنمود.

دراستیل چیست؟

هرفردی ازانتخاب هردربی بایک نوع آلیاژخاص انتظاراتی ازنصب آن داردکه بایدبرآورده گردداستفاده ازدراستیل درابتدابرای بالابردن ایمنی ساختمان است

ودوم زیبایی آن محل برای عده ای این دوهدف کاملابرعکس است ابتداآنهازیبایی درب راخواستارند

سپس به امنیت بالای آن اهمیت میدهندواصلابه این موضوع که ممکن است برای آنهاهزینه ی بالایی ایجادکندتوجه ای نمیکنند

آنهاتنهابه دنبال سفارش دراستیلی لوکس برای ساختمان لوکس ومدرن خودهستند

وبه دنبال اینندتامحصولی برای آنهاساخته شودکه به لوکس ترشدن ساختمان کمک کند.

روش های بسیاری هستندکه میتوان ازاین روش هابرای ایجادحراستی ایمن ازساختمان استفاده نمود.

ولی درهای استیل باتنوع بالایی که درطراحی دارندمناسب هستندومیتوانندبهترین گزینه باشند

برای مثال شمایک نوع دربی رابرای ساختمان خودانتخاب میکنیدکه قیمت خیلی پایین تری نسبت به درهای استیل داردمثلادربی آلومینیومی

وبرای قسمت حفاظت ازساختمان اقدام به نصب دوربین های دزدگیرمینمایید

درواقع شماهمان هزینه ای که میبایست برای دراستیل میپرداختیدراهزینه کردیدولی تنهایکی ازمزایای مهمی که دراستیل میتواندایجادکندرادریافت نمودیدوازمزایای بسیارزیادآن درایجادزیبایی برای ساختمان بی بهره ماندید.

پس نصب این نوع درکاری معقولانه به نظرمیرسدپس هرچه زودتراقدام به سفارش آن برای ساختمانهای زیبا ومدرن خودکنیدتابتوانیدازمزایای خوب آلیاژاستیل بهره مندشوید.

درباره دربااستیل

تصورساختمانی بدون درغیرممکن به نظرمیرسدازدربرای حفظ حریم خصوصی وشخصی افرادازمحیط بیرونی استفاده میگردد.

تنوع بالای درهای استیل باعث میشودبرای نصب درهرساختمانی مناسب باشدمثلاشمامیخواهیداین نوع درب رابرای ساختمانی اداری سفارش دهیدترجیح افرادبرای طراحی درب برای چنین ساختمان پررفت وآمدی طراحی بسیارساده ای است پس درب استیل ساده باشیشه ی ساده راکه فقط یک مدل ازمدلهای بسیارزیاداین جنس درب است راسفارش میدهید.

میتوان گفت محدودیتی برای انتخاب مدل برای شماایجادنمیکند.

وازدرساخته شده ازورق استیل برای ایجاد امنیت درساختمان های مسکونی وتجاری واداری استفاده میگردد.

که دراستیل304علاوه برشیک ترکردن محیط بیرونی ونمای خارجی ساختمان ایمنی راچندبرابرمیکند.

باتوجه به این که افرادبه زیبایی ساختمان خودخیلی توجه میکنند

ومیخواهندتاازورش هایی استفاده گرددکه سبب هرچه به روزتردیده شدن ساختمان گردد

دراستیل ساختمان جایگاه ویژه ای درصنعت ساختمان سازی ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان پیداکرده است.

ساخت واجرای دراستیل مات وخش داربسیارمهم است ونیازبه تبهربسیاربالایی درزمینه ساخت در استیل میباشد

وعلاوه برتبهرومهارت نیازمندتجربه ی بسیاربالایی است.

تکنسینهای ساخت دراستیل درکرج توانسته اندتادرهای بسیارزیادی رادرنقاط مختلف ایران وحتی درخارج ازکشوراجراکنند

وهمه ی مشتریان پس ازنصب درب استیل برای قسمت های مختلف ساختمان خودرضایت کافی وصددرصدی داشته اند.

درهای استیلی که به وسیله ی استیل304استنلس ساخته شوندکه نوع مرغوب وباکیفیت استیل304میباشد

به دلیل وزن بالای درواستحکام ومقاومت بسیاربالاامکان جابه جایی دربه صفرمیرسدوبه خوبی ازمحلی که درب استیل دران نصب گردیده است مراقبت میکند.

شکل کلی درب استیل برای ویلاولابی هتل این گونه است که قوطی های استیل مات وخش دارویاسیلوروطلایی

درسایزهای40در40و40در80و40در60و50در50به هم توسط جوش ارگون که روشی نوین درصنعت جوشکاری ساختمان میباشدمتصل میگردد.

ودرداخل قوطی استیل به عنوان زوار درب استیل هتل ازقوطی باسایز20در20استفاده میگرددکه ضروری است که درداخل زوارحتماازاین سایزقوطی استفاده گردد.

برای داخل دراستیل ویلاازشیشه های رنگی ویاشیشه سندپلاست شده باتوجه به سلیقه ی مشتریان استفاده میگردد.

دراستیل

دراستیل

محاسبه قیمت دراستیل

باتوجه به این که قیمت دلاروارزدرکشورافزایش یافته است وارزش پول ملی کاهش یافته است

وقوطی ها ولوله های استیل که درساخت دراستیل استفاده میگرددافزایش یافته است نسبت به یک سال گذشته قیمت کلی ونهایی دراستیل محل موردنظرشماهم افزایش یافته است.

برای اطلاع ازقیمت های دقیق درب های استیل موردنظرخودمیتوانیدبافرادمادرشرکت استیل نصرتماس حاصل فرمایید.

نحوه بررسی قیمت درب استیل به عوامل بسیاروابسته است ومهم ترین ان این است که میخواهیم درب استیل304 رادرکجاوبرای چه مکانی نصب نماییم ومتراژکارچه قدراست.

وچه چیزی رابااستیل تلفیق کنیم.