درب ویلا استیل

5/5 - (5 امتیاز)

درب ویلا استیل رامیتوان یکی ازجدیدترین مکانهایی عنوان کردکه نصب درب استیل درآن رایج شده است.

یکی ازخدمات بسیارباارزشی که این محصول یعنی درب ویلااستیل برایمان ارائه میکندکیفیت بالای این سازه درفضایی بازاست.

نمیتوان گفت تمام درب های استیلی که دراین مکان نصب میشوند ضدخش وزنگ نزن هستندولی دربهای استیل ویلای شرکت استیل نصرصددرصدزنگ نزن هستند.

اگردربی بااین جنس یعنی استیل رااستفاده نماییدباکیفیت بالای خودوزیبایی بی نظیرش رضایت وآسایش خاطربالای شمارابدست میآورد.

درب ویلا استیل

چرابایدبرای مکانی مانندویلاهاازدربهای استیل استفاده نماییم؟

این نوع دربهابه عنوان حفاظ ی هم مستحکم وهم زیبابرای نصب انتخاب میشوند.

میتوانیم بگوییم نوعی درب هستندکه بااستیل باکیفیت ساخته میشوند

ومتریال اصلی تشکیل دهنده ی آنهااستیل است.

نصب وساخت سازه های استیل خیلی پرطرفدارشده است

واین موضوع اصلااغراق نمیباشدزیرادیدن آنهادرهرمکانی اثبات خوبی برای این موضوع است.

شایدافرادی هم هنوزهستندکه ترجیحشان نصب دربهایی کلاسیک است وتعدادآنهابسیارکم است.

چون اکثرافرادزیبایی درطراحی درب ویلای خودومقاومت خوب آن رابسیارمهم میدانند..

طراحی وشکل دادن درب استیل دراین مکان پرازرطوبت کارآسانی است وشماهرشکلی که میخواهیدازساده تاپیچیده رامیتوانیدسفارش دهید.

واین ویژگی ازویژگی های آشکاروپرطرفداردرب های استیل است.

تعدادمزایاوخوبی هایی که درب های استیل برای ویلای شماداردبه قدری زیاداست که حتی نمیتوان آنهاراعنوان کردوشمرد.

شایدیکی ازآشکارترین ومهم ترین آن این باشدکه آلیاژاستیل دستخوش تغییرات زیادی شده است واین تغییرات هم باعث مقاومت درب استیل دربرابرآب وهوای کاملامرطوب درمکانی مانندویلاشده است.

درب ویلااستیل

درب ویلا استیل

درب ویلا استیل تشکیل شده ازقوطی استیل40در40ولوله های استیل ولوله های اهنی اجداربرای {افزایش ایمنی درب ویلا استیل}است.

معمولاویلاوباغ هادرشهرهای شمالی ساخته میشوندودرقسمت خارجی ساختمان که درانهارطوبت بسیارزیاداست به همین دلیل ضروری است

که درساخت درب ویلاهاوباغ هاازنوع باکیفیت ومرغوب استل یعنی استیل باالیاژ304که خاصیت اسیدی داردومقاومت بالایی دربرابرتمامی شرایط جوی ازخودنشان میدهد,استفاده نمود.

درصورت ساخت درب ویلا بااستیل الیاژ304به مشتریان گارانتی 10ساله داده میشود.

اگربرای ساختمان های مسکونی ودرب ورودی باغ هاوویلاهای خودازاستیل الیاژ304استفاده کنیم

علاوه براین که ایمنی ساختمان ماراتضمین میکندزیبایی خاصی به نمای خارجی وبیرونی مامیبخشد.

نوع استنلس استیل304درواقع بهترین وباکیفیت ترین نوع استیل است که مارک استنلس حتما بایدبرروی قوطی هاولوله های استیل حک شده باشد.

به شمامشتریان عزیزتوصیه میشودبرای ساخت دربهای خودازنوع مرغوب وباکیفیت استیل استفاده کنیدتادوامی طولانی ومادام العمرپیداکندوسالیان طولانی برایتان کارکندومانندروزاول باقی بماند.

درساخت درب استیل ضدزنگ ویلا ازمتریال های دیگری مانندچوب وشیشه استفاده میگرددکه شمامیتوانیدازشیشه وچوب هادرطرح های متفاوت استفاده کنید.

به این نکته بایدتوجه شودکه اگرچوب را بااستیل تلفیق میکنیم حتما بایدچوب روس باشدتادچارخوردگی واسیب نشود.

درب استیل درطرح های بسیارگوناگونی اجرامیشودوهرچه ازمتریال باکیفیت تروبیشتری استفاده شودقیمت ان افزایش میابد.

درب های استیل میتواننددرحین سادگی بسیارزیباودرخشان باشندوجلوه ی بی نظیری به محیط ببخشند.

درب ویلااستیل رامیتوانیم باورق طلایی استیل ضدخش وضدزنگ طراحی کنیم.

قیمت درب ویلااستیل چه قدراست وبه چه عواملی وابسته است؟

اطلاع ازهزینه درب استیل ویلابرای کسانی که خواهان نصب درب استیل ساختمانهای خودهستندبسیارمهم است زیراباتوجه به قیمت درب موردنظرخودراانتخاب میکنند.

شایددلیل خوبی که برای قیمت بالای این نوع درب ولی کاملامناسب برای این مکان بتوان عنوان کرداین است که شمادرهیچ یک ازدربهای دیگرچنین تنوع بالایی پیدانمیکنیدوچنین کیفیت بالایی هم برای ویلای خودایجادنمیکنید.

این نوع درب بااین جنس دارای دوگریداست واین رابرای مشتریان ایجادمیکندکه بتوانندقیمت های مختلفی بگیرندولی دیگردربهاباجنس های دیگراین راندارند.

برای اطلاع ازقیمت درب استیل ویلامیتوانیدباافرادمادرشرکت استیل نصرتماس حاصل فرماییدوبه طوررایگان باانهامشورت کنید.

عواملی که برروی قیمت درب استیل ویلاتاثیرگذاراست

عبارتندازنوع استیل ومتریال وقطعات به کاررفته دران تعدادلنگه های درب استیل که درب استیلی که لنگه های بیشتری داردبه دلیل این که کاربیشتری برروی ان انجام میشودبیشتراست.

درصورتی که ازقوطی های استیل طلایی برای ساخت این نوع درب استفاده شودقیمت ان بیشترمیشود.