ساخت درب استیل درتهران

4.8/5 - (6 امتیاز)

ساخت درب استیل درتهران ازآنجایی شروع شدکه نیازافرادبه این نوع درب افزایش یافت درواقع تقاضاهست که ساخت دربهای استیل درروشهای اجراوساخت مختلف صورت میگیرد.

ساخت درب کار وحرفه ای بسیارتخصصی است ونیازمندظریف کاری های زیادی است.

قیمت گذاری برروی دربهای استیل مراحل وبخش های مختلفی دارداول مرحله اعزام کارشناس ازمحل است.

براساس شکل ودرواقع طراحی دربهای استیل قیمت آنهامتفاوت است.

قیمت آنهابراساس متراژدرب نیست ممکن است درب استیلی متراژکمی داشته باشدولی خیلی پرکارووقت گیرباشدساخت آن.

ساخت درب استیل درتهران

ساخت درب بااستیل304زنگ نزن درتهران صورت میگیرد.

ساخت درب بااستیل304به دلیل اینکه بسیارمرغوب است طرفداران زیادی دارد.

زمان ساخت انواع درب براساس مدل آن وروشی که برای ساخت آن درنظرگرفته میشودمتفاوت است.

استفاده طراحان ازدرب استیل روبه افزایش است زیرامشکلی برای طراحی آن ندارند

وهرفرمی که میخواهندبرای درب وازطریق درب برای نمای بیرونی ساختمان ایجادمیکنند

ودرواقع به ایده پردازی های خودمیپردازند.

ساخت درب استیل درب های استیل ضدزنگ دارای مدل های بسیارگوناگونی میباشدشرکت استیل نصراقدام به طراحی وساخت درب استیل درتهران نموده است تاافرادی که دراستان تهران زندگی میکنند

به آسانی به آن دسترسی پیداکنند.

درب های استیل درواقع جزوبسیارمهمی ازساختمان هستندکه باعث میشوندقسمت داخلی وخارجی ساختمان ازهم جداشود.

درب های استیل مقاومت بسیاربالایی دربرابر ضربه دارندوایمنی بسیاربالایی برای ساختمان ماایجادمیکنند.

درب های ساخته شده باجنس استیل علاوه برااین که دوام وماندگاری بسیاربالایی دارندزیبایی نمای خارجی ساختمان ماراصدچندان میکنند.

استیل درواقع ساخته شده ازفولاداست وبسیارمحکم وقوی است.

اجزای اصلی تشکیل دهنده ی  درب استیل عبارتندازقوطی استیل درضخامت های گوناگون,لوله های استیل درسایزهای متنوع وبرای بالابردن هرچه بیشترایمنی وامنیت ازلوله های اهنی اجدارهم میشوداستفاده کرد.

درب استیل به دلیل این که دربیرون ازساختمان ودرمعرض تابش نورخورشید,گردوغباروباران و برف وتگرگ میباشدبایدبااستیل 304ضدزنگ طراحی شود.

نوع استیل باالیاژ304بسیارمحکم و مقاوم دربرابرخوردگی وفرسایش است

وحتی اگردربیرون ساختمان ودرمعرض شرایط جوی مختلف طراحی ونصب گرددتغییرشکل ورنگ وکیفیت نمیدهد.

درب های استیلی که توسط شرکت استیل نصرودرتهران ساخته میشوند

خیلی خاص وشیک وبه روزهستندوازجدیدترین تکنیک های روزدنیابرای ساخت درب استیل استفاده میشودومطابق بااستاندارهای روزدنیا میباشد.

به دلیل این که دربهای استیل ضدخش دارای مدلهای بسیارجدیدومتفاوت وگوناگونی است

ودربیرون وقسمت خارجی ساختمان نصب میگرددمیتوانیم ان را بانمای خارجی واصلی ساختمان هماهنگ کنیم مثلا اگرتم اصلی نمای ساختمان ماقهوه ای است

میتوانیم چوب واستیل راباهم ترکیب وتلفیق کنیم وهم زیبایی نمای ساختمان خودراچندبرابرکنیم وهم درب استیل ساختمان خودرا.

ساخت درب استیل درتهران

انواع درب استیل ساختمان

درب استیل طلایی:درب های استیل طلایی به دلیل این که بسیارزیباوبه روزهستندوهرجایی که نصب شوندعلاوه بردوام طولانی که دارندجلوه ی ان محیط رادوبرابرمیکنندوجنبه ی تزیینی نیزبرای ان محیط دارند خواهان وطرفداران بسیارزیادی پیداکرده است.

واغلب به عنوان درب ورودی ساختمانودرب استیل مغازه و…مشاهده میشوند.

ازاین روشرکت استیل نصرشروع به ساخت درب استیل درتهران وکرج کرده است تاافرادی که خواهان درب استیل طلایی ضدزنگ وخش هستندبه راحتی وباصرف هزینه ای بسیارمناسب  اقدام به نصب درب استیل درتهران نمایند.

دربهای استیل طلایی به صورتی وارداتی هم موجودهستندکه قیمت انهاکمتراست نسبت به دربهای طلایی سفارشی زیرا طراحی انهاخاص و سفارشی نمیباشد.

ساخت این نوع درب نیازمندتجربه ومهارت بسیاربالایی میباشد.

تکنسینهای شرکت استیل نصردرب استیل رادرکارگاه مجهزبه ابزارلات وبابهترین متریال وقطعات برایتان طراحی وسپس درمحل موردنظرتان اجرامینماید.

قیمت ان نسبت به نوع سیلورخودکمی بیشتراست وعلت ان هم این است که درساخت ان ازقوطی طلایی 304ضدخش وضدزنگ استفاده میشود.

ولی به همان میزانی که قیمت ان بالاتراست زیبایی وجلوه ی بیشترهم دارد.

درب استیل مات وخش دار

این نوع درب هانطور که ازاسمش پیداست مات وخش داراست وبراق نیست.

دراین نوع درب قوطی استیل سیلوروبراق را توسط ابزاری پیشرفته وجدیدمات وخش دارمیکنند.

این روش بسیارجدیدوبه روزاست ودرساخت دربهای استیل به کارمیاید.

درب استیل مات وخش داردرواقع نوعی درب خاص وسفارشی است وتنهایک باردرصورت سفارش و تقاضابرای مشتریان عزیزوگرامی اجرامیشود.

برای هرچه زیباترکردن این نوع درب میتوانیم ازشیشه های دودی وسفیدوطلایی استفاده کنیم که اکثرا ازشیشه های ساده وسفیداستفاده میکنندزیرا این درب درحین سادگی بسیارزیباست.

دراکثرطلافروشی هاوپاساژهای تجاری وصرافی هامشاهده میشودوعلت ان این است که ضدضربه است ودرصورت برخورداجسام سنگین دچارخوردگی وتورفتگی نمیشود.

به خوبی ازاین مکانهاکه محل کسب شمامحسوب میشودمحافظت میکنند.

قیمت این درب استیل مات وخش دارضدزنگ برحسب مترمربع حساب میشودواین مترمربع بستگی به متریالی داردکه درآن به کاررفته است.