قیمت درب حفاظ استیل

5/5 - (2 امتیاز)

قیمت درب حفاظ استیل چه قدراست؟

قیمت درب حفاظ استیل برحسب مترمربع محاسبه میشودوعوامل دیگری برروی ان تاثیرگذاراست.

ازدرب حفاظ استیل ضدزنگ برای بالابردن امنیت وایمنی وحفاظت ازحریم خصوصیمان استفاده میشود.

حفاظ استیل بسیارمحکم است وپوششی بسیارقوی برای حفاظت ازساختمانهای مااست.

این نوع حفاظ ازیک چارچوب قوطی استیل تشکیل شده است که داخل قوطی های استیل را سوراخ میکنندولوله های سایز25داخل سوراخ قوطی تعبیه میشود.

لازم به ذکراست که فاصله ی بین قوطی های استیل باید15سانتی مترباشداندازه ان بایدبه حدی باشدکه سرنتواندبه راحتی واردان شود.

درب حفاظ استیل مانع ورودسارقین وافرادسودجوبه منزل مسکونی مامیشودوهم چنین زیبایی خیره کننده ای به نمای بیرونی منزل مسکونی ما میبخشد.

وجلوه ی محیط را چندبرابرمیکندوخیلی زیباست .

هم چنین به راحتی تمیزمیشودواگرازنوع استیل باالیاژ304ان استفاده کنیم خیلی بهتراست.

"<yoastmark

انواع درب حفاظ استیل ازنظرجنس

درب حفاظ استیل ازنظرجنس به دودسته ی کلی حفاظ استیل باالیاژ304وحفاظ استیل باالیاژ201تقسیم میشود.

قیمت درب حفاظ استیل باالیاژ304بیشترازنوع استیل الیاژ201میباشدولی به همان میزان که قیمت بالاتری داردبرای محیط ما ایمنی وامنیت بالاتری ایجادمیکند.

وبسیارمقاوم است دربرابرضربه واسیب نمیبیند.

وعلت استحکام ودوام بالای ان این است که درساخت ان ازکروم بیشتری استفاده شده است.

اگرحفاظ استیل را درنمای خارجی ساختمان ودربیرون از ساختمان نصب میکنیم لازم است که ازدرب حفاظ استیل 304باشدتازنگ نزنندوتغییررنگ ندهدورنگ ان مات نگردد.

درصورت نصب حفاظ استیل درب با این نوع الیاژضمانت کتبی به شمامشتریان گرامی داده میشود.

درب حفاظ استیل باالیاژ201نیزمقاومت بالایی ایجادمیکندولی خب نسبت به الیاژ201استحکام کمتری داردونبایددرمعرض تابش نورخورشیدباران وبرف نصب گردد.

چراکه زنگ میزندورنگش تغییرمیکند.

انواع درب حفاظ استیل

درب حفاظ استیل دارای دودسته بندی کلی است که عبارتندازثابت ومتحرک که هرکدام ازانهارابرای محل های خاصی طراحی واجرامیکنند.

درب حفاظ استیل304ساخته شده توسط شرکت استیل نصربسیارمقاوم است وشمامشتریان گرامی خودتفاوت ان را متوجه میشوید.

قیمت درب استیل مابسیارمقرون به صرفه ومناسب است وارزش سرمایه گذاری رادارد.