قیمت روزنرده استیل راه پله

4.5/5 - (2 امتیاز)

امروزه دانستن قیمت روزنرده استیل راه پله به امری مهم وضروری برای افرادی که میخواهندنرده استیل رابرای ساختمانهای خودنصب کنندتبدیل شده است.

نرده استیل رامیتوان ازانواع نرده به حساب آوردکه دراکثرساختمانهادیده میشود.

نرده استیل وظیفه ی جلوگیری ازپرت شدن افرادرابرعهده داردواین امربسیارمهم رابه خوبی انجام میدهد.

درصورتی که ازاین نوع نرده استفاده نکنیم تضمینی برای جلوگیری ازضررهای جانی وبعدازآن مالی وجودندارد

این نوع نرده وبانوع جنس انتخاب بسیارمناسبی است.

قیمت روزنرده استیل راه پله باتوجه به مقاومت زیادی که داردواین مقاومت بسیاربالادربرابربرخوردضربات محکم نمایان میگرددومیزان زمانی که برای ماکارمیکندطولانی است خیلی خوب ومناسب است.

قیمت روزنرده استیل راه پله چه قدراست؟

انواع مدلهاوطرحهای نرده استیل به قدری زیاداست که نمیتوان حتی تعدادآن رابیان کردزیرامیتوان استیل رادستخوش تغییرات زیادی کردومدلهای جدیدی ایجادنمود.

انواع نرده استیل ازنظرظاهرخیلی زیباهستندوانتخاب هرمدل ازآنهاباتوجه به سلیقه افرادصورت میگیردواجرامیگردد.

مابااطلاع ازقیمت روزنرده استیل راه پله وکارایی زیادی که برایتان ایجادمینماید

حتماآن راانتخاب مینماییدوبه زیباتردن کردن محیط خانه ویاساختمان خودکمک میکنید.

ماباانتخاب درست این نوع نرده هم اززیبایی ظاهری وبسیارزیادنرده بهره مندخواهیدشدوهم نرده ای بسیارمستحکم ومقاوم خواهیدداشت .

قیمت روزنرده استیل راه پله باجنس304استیل که خواستاراین جنس استیل هم خیلی زیاداست کمی بالاتراست.

زیراممکن است محلی که نرده درآن نصب میگرددباوجودسرپوشیده بودن مرطوب باشدپس نصب نرده بااستیل304کارمعقولانه است تابتوانیدازکیفیت بالای آن بهره مندشوید.

اکثرافرادعلت سفارش این جنس نرده رارنگ ثابت آن عنوان میکنند

ومیگویندبااین که چندین سال ازنصب نرده بگذردبازهم بدون تغییررنگ اصلی وبراق خودباقی میماند.

نرده های استیل درطرح هاورنگ های متنوع به قدری زیباوباکیفیت بالاهستند

که میتوانیدآنهارانصب نماییدواصلا فکرتعویض آنهاویانگهداری آنهانباشید.

قیمت روزنرده استیل راه پله

قیمت روزنرده استیل راه پله

قیمت نرده استیل

قیمت روزنرده استیل راه پله اگرنرده ی استیل  سه خط ساده باشدکه این نوع نرده دربین مردم خواهان بسیاری پیداکرده است

ازمتری100تومان شروع میشودوباتوجه به متریال به کاررفته دران متغییراست وافزایش میابد.

ازنرده های استیل304 درطرح هاومدل های گوناگون به عنوان محافظ درکنارپله هاوقسمت های دیگرساختمان استفاده میگردد.

نرده راه پله ازجنس استیل محصولی کاربردی است که میتوان ان راهم درداخل ساختمان وهم درنمای خارجی ساختمان ودرهرنوع شرایط اب وهوایی نصب نمود.

نرده کنارراه پله هادارای انواع گوناگونی است مانندنرده استیل,نرده چوبی ونرده های الومینیوم واهنی وشیشه ای.

نرده های استیل به دلیل این که ایمنی محل زندگی ومحل کسب ماراافزایش میدهند

وبسیارزیباهستندوباعث جلوه ی هرچه بیشترساختمان میشوندجای نرده های قدیمی راگرفته اند.

نرده های استیل ضدزنگ304رابرروی پله نصب میکنندتاازافتادن افرادواشیاجلوگیری شود.

عوامل بسیاری برروی قیمت روزنرده استیل راه پله تاثیرمیگذاردویکی ازانهانوع استیل به کاررفته درنصب نرده استیل راه پله میباشدکه ایا304است یا201.

درگذشته ازنرده تنهابه عنوان جانپناهی محکم استفاده میشودولی باپیشرفت صنعت دکوراسیون داخلی وتوجه هرچه بیشترافرادبه زیبایی دکوراسیون ساختمانهانرده های استیل طرفداران بسیاری پیداکرده است.

مزایای نرده های استیل نسبت به نرده های دیگر

نرده استیل304خاصیت اسیدی داردوبه هیچ عنوان زنگ نمیزندورنگش تغییرنمیکندومات نمیگردد.

  • به دلیل کروم به کاررفته دران خاصیت انعطاف پذیری داردومیتوان ان را درمدل های مختلف ومتنوعی طراحی ونصب نمودولی میزان کروم دران کنترل شده میباشد.
  • نرده های استیل بسیارمحکم ومقاومت هستندواگرضربه به انهاواردشوددپاراسیب وتورفتگی نمیشوند.
  • نرده های استیل نصب شده توسط تکنسینهای شرکت استیل نصربسیارمحکم هستندوگارانتی میشوندکه باگذشت زمان شل ودچارلرزش نشوند.
  • رنگ ان براق است وزیبایی خیره کننده ای به نمای داخلی وخارجی ساختمان مامیبخشدودچارخط وخش نمیگردد.

انواع نرده استیل ازنظرجنس استیل

نرده استیل201:این نوع استیل مقاومت بالایی دربرابرضربه وبرخوردازخودنشان میدهدولی نصب ان درنمای خارجی ساختمان که درمعرض رطوبت است به هیچ عنوان توصیه نمیگردد.

قیمت ان کمتراست نسبت به استیل الیاژ304ولی خب به همان میزان کیفیت کمتری دارد.

نرده استیل ضدزنگ304:

این نوع نرده بسیارمقاوم است وباکیفیت.

ضدخط وخش میباشدوباگذشت زمان کیفیتش تغییرنمیکند.

زنگ نمیزندولی به شماتوصیه میگرددوایتکس ومواداسیدی نبایدبه ان بخورد.

قیمت روزنرده استیل راه پله بستگی به مترازنرده استیل  داردوبرای اندازه گیری لوله ای که روی همه ی لوله هاقرارگرفته است رامتراژمیکنند.

عوامل دیگری که برروی قیمت تاثیرمیگذاردتعدادلوله های به کاررفته درنصب نرده,درصورت تلفیق شیشه بانرده متراژشیشه,ارتفاع پایه ها{اگرارتفاع پایه ها110باشدقیمت افزایش میابد}

تعداداستارترهایاهمان پایه های مادر{که ازانهابرای هرچه محکم ترشدن نرده استفاده میگردد.}نوع استیل{قیمت استیل304بالاتراست}درصورت تلفیق لوله های طلایی بااستیل سیلور{قیمت نرده استیل طلایی بیشتراست وعلت ان نیزطلایی بودن نرده است}

برای اطلاع ازقیمت دقیق نرده استیل میتوانیدباکارشناسان شرکت استیل نصردرقسمت فروش تماس حاصل فرمایید.

هم چنین میتوانیدبه صورت کاملا رایگان باکارشناسان شرکت استیل نصرمشاوره کنید

تابتوانیدبهترین ومناسب ترین مدل رابرای راه پله وقسمت های دیگرساختمان انتخاب کنید

وان را باجاهای دیگرساختمان ومتناسب با دکوراسیون داخل وخارج ست نمایید.

قیمت نرده استیل درطرح های مختلف بسیارمقرون به صرفه است و هم چنین مناسب نسبت به کیفیت وزیبایی ودوام مادام العمری که دارد.

نرده های استیل رامیتوان برای بالکن هاوپنجره هاهم نصب نمود.

برای هرچه زیباترکردن انهامیتوان نرده رامتریال دیگری تلفیق نمود.

به شماعزیزان پیشنهادمیکنیم که درنصب نرده های راه پله خودازبهترین متریال وقطعات استفاده کنید.