قیمت نرده استیل ارزان

5/5 - (3 امتیاز)

اگر قیمت نرده استیل ارزان رامیخواهیدبایدبدانیددراین نوع نرده ازهیچ گونه جوشکاری استفاده نمیشودومعمولاطراحی ساده دارد

واگربخواهیم ارزان ترین مدل نرده رانام ببریم میتوانیم به نرده استیل سه خط اشاره کنیم که طراحی نسبتاساده ای نسبت به دیگرمدلهای نرده دارد

ومدل نرده ای پراستفاده است ونصب آن درراه پله هابسیاررایج است.

قیمت نرده استیل ارزان راه پله ازمتری چندتومان شروع میشود؟

تمام مدل های نرده استیل که بسیارهم متفاوت هستندوتعدادآنهابسیارزیاداست قیمتی کاملامناسب دارندومیتوان گفت تنهانرده های استیلی که طراحی خاص وسفارشی دارند

واجزاومتریال تشکیل دهنده ی آنهاگران است قیمت بالایی دارد

وهمانطورکه گفته شداین نرده تنهابرای افرادی ساخته میشودکه خواهان آنهاباشندوبتوانندآن قیمت بالای نرده استیل رابپردازند.

برای مثال نرده استیلی که باپروفیل طلایی کارشودوازشیشه هایی سندبلاست شده درآن به کارگرفته شود

که طراحی این شیشه هاهم طلایی باشدکاملا مشخص است که قیمت بالایی برای مشتری ایجادمیکند

واین نوع طراحی نرده کاملا باتوجه به نظرمشتری انجام میگیرد.

واین تنوع بالاازآلیاژاستیل گرفته میشودزیراقابلیت شکل پذیری بالایی دارد.

پایین ترین قیمتی که میتوان برای نرده استیل ارائه نمودنوع نرده استیل سه خط بالوله های استیل است وجنس آن هم201است.

معمولاافرادی این مدل نرده راسفارش میدهندکه نوع کاربری نرده تنهاازجهت حفاظت وایمنی برایشان مهم است واین نوع نرده وباجنس201رابرای راه پله انتخاب میکنند.

وهم چنین افرادی که درساختمانهایی چندطبقه زندگی میکنندوخانواده های زیادی درآنجازندگی میکنندوقراراست هزینه ی نرده راباهم پرداخت کنند.

آنهابه نصب نرده اقدام میکنندزیراراه پله ای خالی ازنرده خصوصازمانی که افرادزیادی درآن رفت وآمدمیکنندخیلی ترسناک است وهرلحظه ممکن است اتفاق بدی بیفتد.

ارزان ترین مدل های نرده باطراحی زیبا

بعدازنرده استیل سه خط201اگربخواهیم نرده استیلی باقیمت ارزان رامعرفی کنیم میتوانیم نرده استیل سه خط ولی باجنس304معرفی نماییم.

طراحی نرده استیل سه خط304کاملاشبیه به نرده استیل201میباشدولی قیمت آن کمی بالاتراست.

معمولااین نوع نرده استیل304راکسانی برای نصب درراه پله های خودانتخاب میکنندکه نوع کاربری نرده ازجهت حفاظت وایمنی بالاهم برایشان بسیارمهم باشد.

ویژگی نرده استیل نه تنهانرده بلکه تمام محصولاتی که بااستیل ساخته میشوندبه گونه ای است که میتوان باتغییراتی جزئی ولی طراحی های متفاوتی ایجادنمود

واین موضوع ازویژگی های استیل گرفته میشود

واین تغییرجزئی قیمت خیلی بالاتری برای مشتری ایجادنمیکندوهمین میتوانددلیل خوبی برای پراستفاده بودن نرده هایی باجنس استیل باشد.

اگرهنوزهم به دنبال قیمت نرده استیل ارزان هستیدولی درکناراین موضوع مهم به دنبال زیبایی راه پله های خودهستیدبه شمانرده استیل 4خطویا5خط پیشنهادمیکنیم.

درنرده استیل چهاریاپنج خط استیل میتوان بااضافه نمودن یک ردیف به نرده هم تنوع درمدل ایجادنمودوهم ایمنی بالاتری ایجادگردد.

وقیمت آن بسته به متریال ویراق الات به کاررفته درنرده استیل سه خط ضدزنگ راه پله افزایش میابد.

تمامی نرده های اجراشده باورق استیل توسط شرکت استیل نصر درکرج وتهران دارای استحکام بسیاربالایی هستندودوامی طولانی وعمرمفیدی دارند.

دومین دلیل بسیارخوبی که میتوان برای پرطرفداربودن نرده های استیل عنوان کردهمین است عمرطولانی وبدون هیچ پشتیبانی ورسیدگی

وبه تنهارسیدگی که نیازداردتمیزکاری است که آن هم جزوپشتیبانی محسوب نمیگرددزیراهروسیله ی نیازبه تمیزکاری دارد

درضمن این مهم است که تمیزکاری آن بسیارراحت است ووقت زیادی ازشمانمیگیردبلکه باسرعت بالایی صورت میگیرد.

انتخاب جنس نرده استیل به عهده ی مشتریان عزیزمیباشد.

کارشناسان شرکت استیل نصردرقسمت فروش به طورکاملارایگان به شمامشتریان گرامی مشاوره میدهند

وشماراراهنمایی میکنندتاشما بتوانیدبهترین طرح ومدل نرده استیل ارزان راانتخاب نمایید.

افرادی که درقسمت اجراونصب نرده استیل ارزان ضدزنگ شرکت استیل نصرفعالیت میکنند

ازبهترین ومرغوب ترین نوع استیل304برای اجرانرده استیل ارزان درقسمت های مختلف ساختمان بهره میگیرند.

این موضوع بسیارمهمی است که ماتمام سعی خودرامیکنیم تابتوانیم بهترین جنس نرده باتوجه به پول شماطراحی نماییم

وتنوع بالای هم برای مکانی که قراراست نرده درآنجانصب گرددبوسیله ی نرده ایجادکنیم.

وبتواند طولانی ومادام العمرپیداکند

وبه خوبی ازحریم خصوصی ماکه هم میتواندمنزل مسکونی ماباشدوهم محل کسبمان محافظت کندوازایمنی بسیاربالایی برخوردارباشد.

قیمت نرده استیل ارزان

قیمت نرده استیل ارزان

قیمت نرده استیل ارزان

قیمت نرده استیل ارزان

انواع نرده های استیل شرکت استیل نصردرکرج:

نرده های استیل ضدخش شرکت استیل نصربه چنددسته متفاوت وکلی تقسیم میشوند.

تمامی متریال وقطعات ویراق الات استیل,نرده استیل ارزان ازجنس آلیاژ304میباشد.

ومبنای محاسبه ی قیمت نرده استیل براساس متراژنرده استیل304است.

واین موضوع تنهادرشرکت استیل نصراتفاق میفتدزیراماتنهابه دنبال سودحاصل ازنصب نرده نیستیم میخواهیم تانرده هایی که به وسیله ی کادرمااجرامیشودتازمانی که هستندباکیفیت بمانند.

ودلیل استفاده واجرای نرده هابااین نوع الیاژاین است که اکثرنرده هادرفضای بیرونی ساختمان ودرمعرض رطوبت وباران وبرف نصب میشود.

تنهامدل نرده ای که درمکانی سرپوشیده اجرامیگرددنرده های استیل راه پله هستندبقیه آنهادرنمای خارجی کارگذاشته میشوندودلیل دوم مابرای نصب نرده هاباآلیاژ304همین است.

این نوع استیل 304به دلیل خاصیت ضداسیدی که داردتغییررنگ نمیدهدوزنگ نمیزندوباگذشت زمان کیفیت خودراازدست نمیدهد.

نرده استیل سه خط:قیمت نرده استیل ارزان رااگربخواهیم بدانیم اولین نرده وحفاظی که به شماپیشنهادمیشوداین نوع نرده میباشدکه دراجرای آن ازچسب سنگ استفاده میگردد.

استفاده ازچسب سنگ باعث میشودتاباگذشت سالیان طولانی نرده به اصطلاح لق نشودولرزش پیدانکندوتغییرکیفیت ندهد.

ودراکثرساختمانهانصب میگرددومیتوان گفت که همه ی مردم آن رامیپسندندهم به دلیل قیمت نرده استیل ارزان وهم ازجهت زیبایی وبه روزترشدن وشیک شدن محیط ساختمان.

نرده استیل5خط راه پله:

دلیل اجرای این نوع نرده استیل راه پله باالیاژ304تاکیدآتش نشانی هاوشهرداری برایجادایمنی بیشتردرراه پله های ساختمانهای تجاری ومسکونی است.

هنگام نصب نرده استیل5خط برای قسمت های گوناگون ساختمان دیگرخیالیان کاملاراحت باشدکه به خوبی ازسقوط افرادهنگام بالاوپایین رفتن ازپله جلوگیری میکند.

قیمت نرده استیل5خط راه پله از140هزارتومان برحسب متراژشروع میشود

وبه ازای کاهش تعدادبه اصطلاح خط های نرده استیل متری5هزارتومان ازقیمت نرده استیل ارزان کاسته میشود.

وهم چنین به مدت ده سال اززمان نصب نرده گارانتی داده میشود.

نرده هایی باجنس های دیگردارای چنین گارانتی بااین مدت بالانیستند.

فروش نرده استیل ارزان

جدیدترین مدل نرده استیل راه پله نرده استیل تلفیقی باچوب روس میباشد.

که این نوع چوبهاباگذشت زمان تغییررنگ وکیفیت نمیدهدوسبکی بسیارجدیدمیباشد.

وهم چنین نرده اجراشده باورق استیل مات وخش داروترکیب ان شیشه ضدشکستن و10میل سکوریت یکی اززیباترین وشکیل ترین نوع نرده استیل میباشد.

امروزه نرده استیل خواهان بسیاری پیداکرده است.

شرکت استیل نصردرکرج وتهران دارای مراکزفروش نرده ولوله استیل ضدزنگ میباشد

تاافرادی که درتهران ودراستان البرززندگی میکنندبه راحتی به این مراکزدسترسی پیداکنند.

کسانی که خواهان خریدنرده استیل هستندهم میتوانندبه صورت حضوری وهم به صورت تلفنی اقدام به خریدنمایند.

مزایای نرده استیل نسبت به دیگرنرده های راه پله

میتوان گفت قیمت نرده استیل ارزان بازهم ازدیگرنرده های چوبی واهنی والومینیوم بیشتراست ولی به شمااین اطمینان رامیدهم که به همان میزانی که قیمت بالاتری داردکیفیت بالاتری هم ایجادمیکند.

وهم چنین جنبه ی تزیینی هم داردومحصولی لوکس وکاربردی است که هم میتوانیم ان رادربیرون ازساختمان نصب کنیم وهم درداخل ساختمان.

بازهم نمیتوان قیمت مشخص وثابتی برای نرده های استیل تعیین کردزیراقیمت هادائمادرحال افزایش ویاکاهش هستند.

ولی مطمئن باشیدپس ازپایان پروژه هم ازقیمت وهم ازکیفیت ونحوه ی اجرادرمحل راضی خواهیدبود.

وکم ترین قیمت ومقرون به صرفه ترین قیمت راازمابخواهیدوهم زمان نیزبهترین نحوه نصب رامشاهده کنید.