قیمت نرده استیل

5/5 - (1 امتیاز)

قیمت نرده استیل چه قدر است؟

قیمت نرده استیل بستگی به متراژکاروهم چنین متریال به کار رفته درنصب ان دارد.

هنگام نصب نرده بااستیل باید از بهترین و باکیفیت ترین متریال استفاده کرد.

تا استحکام ان افزایش یابد ودرطول سالیان طولانی دچار زنگ زدگی وتغییررنگ نشود.

هم چنین قیمت نرده استیل به تعداداستارترهاوابسته است از استاترها یاهمان پایه های مادربرای هرچه محکم تر شدن نرده استفاده میکنند.

تادرطول سالیان درازدچار شل شدگی نشود.

انتخاب تعدادپایه های مادر رامشتریان انتخاب میکنند وهرپایه مادر یک متر طول حساب میشود ودر پاگردهای راه پله نصب میشود.

عامل دیگری که باعث افزایش قیمت ان میشود این است که لوله های به کاررفته درنرده استیل ضخامت بالای داشته باشد.

ازجنس استیل باالیاژ304باشد که دررطوبت زنگ نزند.

درست است که استیل باالیاژ304دارای قیمت بالاتری است و تکنسین های نصب ماانرا پیشنهادمیکنند.

ولی به همان میزان دارای استحکام و دوام بالاتری است درصورت نصب نرده بااستیل الیاژ304 ضمانت کتبی به مشتریان گرامی داده میشود.

به هیچ وجه مات و کدرنشود و درصورت برخورد با دیگراشیادچارتورفتگی نشود.

وضمانتی که تکنسینهای نصب شرکت استیل نصر به شمامیدهند10ساله است.

واگردرطول این ده سال نرده دچار شل شدگی شود و مات گردد افراد ما درشرکت استیل نصر موظفند تا بدون دریافت کوچکترین مبلغی از شما نرده را برایتان نصب کنند.

انواع نرده استیل 

نرده استیل تلفیقی باشیشه:درصورتی که استیل باشیشه تلفیق شودزیبایی نرده راصدچندان میکندشیشه و نرده به اسانی تمیزوبراق میشوند

وحتما باید از شیشه 10میل سکوریت استفاده شود تادرصورت برخورد شی با شیشه  به اسانی وراحتی نشکند.

میتوان از شیشه بارنگ های گوناگون استفاده کردمثلا رنگ های روشن وتیره و ان را بامحیط های داخلی و خارجی ساختمان ست نمود.

اگرنرده باشیشه تلفیق شود وبرای نمای خارجی ساختمان استفاده گردد.

بایداستیل به کاررفته دران از بهترین جنس باشد.

تادر باران وبرف ورطوبت مات نشود وزنگ نزندقیمت نرده استیل تلفیقی با شیشه از دیگر نرده بیشتر است.

دلیل  ان شیشه به کاررفته دران ومیتوان راان را به عنوان حفاظ نیز برا جلوگیری از پرت شدن درمحیط پاساژها استفاده کرد.

نرده تلفیقی باشیشه

قیمت نرده تلفیقی باشیشه

نرده تلفیقی استیل با چوب:درصورت تلفیق استیل باچوب زیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

پایه های پوبی به کاررفته دران دارای رنگ های متفاوتی است درنتیجه میتوان ان را درطرح هاومدل های گوناگون اجراکرد.

پایه های چوبی ساخته شده از چوب راش هستندو وموریانه نمیگزاند و رنگ انها تغییرنمیکنددرطول سالیان دراز.

برای لوله های روی چایه های چوبی میتوان از الومینیوم هم استفاده کردالومینیوم دارابی رنگ های قهوه ای سفید طلایی ورنگ چوب است.

الومینیوم و استیل به دلیل این که قابلیت انعطاف دارند میتوان ازانها برای پله هایی که دارای خم هستنداستفاده کرد.

هم چنین میتوان از نرده برروی پله های استیل استفاده کرد.

نرده تلفیقی باچوب

نرده تلفیقی باچوب

نرده تلفیقی باچوب

قیمت نرده تلفیقی باچوب

نرده استیل4خط یا5خط:اتش نشانیها و شهرداری نصب نرده استیل 4خط یا5خط را امری ضروری میداندوارتفاع لوله هاباید 110باشد.

تااز سقوط افراد و اشیاجلوگیری شود و هرچه تعدادخط هابیشترباشد نرده زیباترمیشود.

میتوان برای لوله های استیل ازرنگ طلایی نیز استفاده کرد.وهم چنین استفاده از نرده ها باعث مدرن و شیک شدن نمای داخلی و خارجی ساختمان میشود.

نرده استیل 4خط

قیمت نرده استیل 4خط

نرده5خط

قیمت نرده استیل 5خط

نرده طلایی

قیمت نرده طلایی