قیمت پله استیل گرد

4/5 - (2 امتیاز)

قیمت پله استیل گرد چه قدراست؟

قیمت پله استیل گردبه عوامل بسیاری وابسته است.

تعدادکف پله های استیل اولین ومهم ترین عامل تعیین کننده قیمت میباشند.

قیمت کف پله های استیل از400هزارتومان شروع میشود.

هرچه متریال وقطعات و قوطی های به کاررفته درساخت پله استیل باکیفیت ترودارای ضخامت بالاتری باشدقیمت پله استیل را افزایش میدهد.

برای هرچه زیباترنمودن پله های استیل میتوانیم ان را با چیزهای دیگری مانندچوب و سنگ به جای شیشه درداخل کف پله های استیل تلفیق کنیم.

ومیتوانیم ان رابانمای داخلی و خارجی ساختمان ست کنیم.

برای مثال اگرازچوب به عنوان تم اصلی درمحیط داخلی منزل مسکونیمان استفاده شده است

پس بهتراست ازچوب برای داخل کف پله های استیل استفاده نماییم

کارشناسان فروش ما درشرکت استیل نصر اماده ی پاسخگویی به سوالات شما هستندوشما میتوانید

باشرکت استیل نصرتماس حاصل فرماییدوازمشاوره ی انهابهره مندشوید.

انهاشمارا درانتخاب بهترین ومناسب ترین نوع پله استیل راهنمایی میکنند

لازم به ذکراست که پله های استیل درطرح ها و مدلهای بسیارمتوعی ساخته میشوندودرنتیجه میتواندسلیقه ی تمام مشتریان عزیزرادربرگیرد.

ازپله به عنوان ابزاری برای ارتباط بین دومحیط ساختمان استفاده میشود.

پله های ساخته شده بااستیل بسیارمقاوم امند وبسیارزیباهستندوخیلی لوکس وکاربردی اند.

درنتیجه استفاده ونصب انهادرمحیط های داخلی وخارجی ساختمانهای اداری تجاری ومسکونی میتواندباعث هرچه زیباترشدن محیط گردد.

ازدیگرمزایای ساخت پله باجنس استیل این است که بسیاربراق ودرخشان است ودیگران را جذب مینمایدوعلاوه برایمنی بسیاربالاجنبه ی تزیینی برای محیط دارد.

وانتخابی بسیارمناسب ودرخورتوجه است.

قیمت پله استیل گرد

قیمت پله استیل گرد

انواع پله استیل وقیمت انها

پله پیش ساخته استیل

همان طورکه ازاسمش پیداست ازپیش ساخته شده اند.

وهمه ی انهادارای ابعادواندازه ی یکسان هستندوتمامی متریال استفاده شده درساخت انهایکی وازیک نوع جنس وضخامت میباشد.

قیمت انهانسبت به دیگرپله های استیل کمتراست.

وزمانی ازانهااستفاده میشودکه بخواهیم سرعت انجام پروژه را کاهش دهیم وهزینه ی کمتری را پرداخت کنیم.

واین خودجزومزایای این نوع پله میباشد.

ودرمکانهایی استفاده میشودکه باکمبودفضامواجه هستند.

وان را میتوان دراکثرساختمانهای اداری وتجاری ومسکونی نصب نمود.

نصب ان نیازبه مهارت بالایی داردوبایدبادقت و مهارت بسیاربالایی نصب گرددتا پله ای بدون نقص وکاملا تمیزوبراق تحویل مشتریان عزیزداده شود.

زمانی که برای نصب این نوع پله لازم است یک روزاست ودرمحل نصب میگردد.

 قیمت پله گرداستیل یاهمان پله حول محوراستیل 

این نوع پله بسیارزیباست وعلاوه براین که جنبه ی تزیینی داردوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

یک محصول بسیارکاربردی است وهم چنین بسیارمقاوم .

قیمت هرکف پله از400تومان شروع میشودوقیمت پله استیل گردبسیارمعقولانه است وارزش سرمایه گذاری رادارد.

تمامی متریال ان توسط جوش ارگون وهم چنین توسط جوشکار ارگونی بسیارباهارت وتجربه انجام میپذیردتا هیچ اثری ازاین جوش برروی قوطی های استیل به جانماند.

پله هاباید30سانت بایکدیگرفاصله داشته باشندوافرادهنگا بالارفتن ازان دچارمشکل نشوند.

اندازه کف پله هامیتواندمتفاوت باشدواین نیزبسته به انتخاب مشتری و مقدارفضای دردسترس متغییراست.

این نوع پله هانیازبه فضای بیشتری نسبت به پله پیش ساخته دارتدوهم چنین قیمت پله گرداستیل بالاتراست.

زیرا سفارشی است ولی پله های ازپیش ساخته شده این طورنیستند.