قیمت پله دوبلکس استیل

3.6/5 - (29 امتیاز)

روش هاوآلیاژهای مختلفی برای ساخت پله برای هرساختمانی وجودداردولی قیمت پله دوبلکس استیل خیلی مناسب است

وهزینه ی بالایی برای خریدارایجادنمیکند.

قیمت پله دوبلکس استیل باتوجه به مدلهای پله مختلف است.

رنگ بندی پله استیل دارای دودسته بندی طلایی وسیلوراست.

هرکدام ازاین رنگ های پله استیل دارای طرفداران خاص خودهستند.

پله استیل طلایی امروزه خیلی طرفدارپیداکرده است.

پله طلایی درمدلهای جدیدومتنوعی اجرامیگردد.

قیمت پله دوبلکس استیل چه قدراست؟

قیمت پله استیل دوبلکس رامیتوان قیمت مناسبی درنظرگرفت ولی قیمت این جنس پله نسبت به پله های آهنی ویاچوبی بالاتراست.

معیاری که برای سنجش قیمت انواع پله درنظرمیگیریدکیفیت آن پله باشد.

کیفیت پله استیل هم خیلی بیشترازپله های آهنی وچوبی است وزیباترهم است.

البته این موضوع راهم بدانیدکه تمام پله های استیل قیمت مناسب رادرکنارکیفیت بالابرایتان ایجادنمیکنند

تنهادرصورتی که ازمراکزمعتبراقدام به خریداری نماییدقیمت مناسب ومعقولانه درکناراستحکام بالاراازپله خواهیدداشت.

میتوان گفت درخواست پله استیل دوبلکس خیلی بالارفته است ولی ماتوانسته ایم به این تقاضاپاسخ دهیم وفروش بالایی هم داشته بایم.

وباتوجه به فروش بالایی که داریم منصفانه ترین قیمت پله استیل دوبلکس راارائه دهیم ورضایت افرادرابدست آوریم.

ماتمام اجناس ساخت پله راازبهترین مراکزفروش تهیه میکنیم در شرکت استیل نصرمیتونیدانواع مختلف پله های استیل دوبلکس رامشاهده نماییدوخریداری کنید.

مدلهایی که ماارائه مینماییم به قدری زیباومتنوع هستندکه ممکن است درانتخاب مدل پله استیل کمی سردرگم شویدولی این تنوع بالادرآخرمنجربه یک خریدخوب وعالی وبسیارمناسب میگردد.

زمانی که ازساخت وتولیدیعنی درواقع ابداع این جنس پله میگذردخیلی زیادنیست

ولی ماازهمان ابتداشروع به ساخت انواع پله های استیل نمودیم وهم اعتباربالایی داریم وهم تجربه بالاوتمام این مواردمنجربه تولیدپله ای بااستیل زیباوبسیارمستحکم میگردد.

زمانی که ساخت پله استیل رواج پیداکرد ازشیشه به عنوان داخل کف پله هااستفاده میشد

تابه حال فردی کف پله ای کاملا استیل وبدون ترکیب باچیزدیگری نخواسته است زیرازیبایی زیادی نداردوتاثیرمعکوس برروی زیبایی پله دارد.

وبرای داخل کف پله هانبایدخودراتنهامحدودبه یک چیزکنیدمیتوانیدازمتریال های دیگری که خیلی هم زیباهستند

ومیتوانندپله ای خاص ایجادکننداستفاده کنید.

پله باآلیاژاستیل

اگربه دنبال زیبایی پله هستیدوشکیل به نظررسیدن آن برایتان بسیارمهم است پله استیل حول محورراانتخاب نمایید.

تابتوانیدازقیمت پله دوبلکس استیل ومدل حول محورکه مناسب است بهره مندگردید.

کارایی پله استیل حول محورخیلی بالاترازانواع دیگرپله استیل است وکارایی آن بیترازجهت ایمنی واشغال فضایی کم است.

طراحی این نوع پله هم میتواندمعمولی وساده اجراگرددوهم خیلی خاص ومنحصربه فرد.

ازپله برای ارتباط بین دومحیط ساختمان استفاده میشود.

هرچه ازنرده های استیل زیباتروباضخامت بالاتری استفاده نماییم هزینه بالاترمیرودولی انتخاب نرده ای زیبامیتواندنقش بسزایی درزیبایی نمای کلی پله داشته باشد.

قیمت پله استیل دوبلکس304باتوجه به دوام بالایی که داردخیلی مناسب است ومناسب برای نصب درقسمت خارجی ساختمان است.

ازپله استیل دوبلکس ضروری است درقسمت داخلی ساختمان نصب گرددتاهم زنگ نزندوهم رنگ آن ازحالت ثابت درآیدورنگ زننده ای ایجادگردد.

برای قسمت اتصالات پله ازهیچ نوع اتصالی به غیرازآرگون استفاده نمیگردد

ویراق آلات خیلی باکیفیت ودرجه یک درقسمت اتصالات استفاده میگرددوسبب محکم گردیدن پله درقسمت اتصالات میگردد.

که پله استیل دوبلکس یکی ازآنهامیباشدکه امروزه خواهان بسیاری پیداکرده است.

ومیتوان گفت تقریباهمه ی مردم آن را میپسندندوخواهان بسیاری پیداکرده است

قیمت پله دوبلکس استیل برحسب تعدادکف پله هاتعیین میشود.

وقیمت کف پله های,پله استیل دوبلکس از400تومان شروع میشود.

واین قیمت باتوجه به متریال به کاررفته درآن متغییراست وافزایش میابد.

پله های استیل علاوه براستحکام ودوام بسیاربالاجنبه ی تزیینی برای محیط دارندوسبب هرچه زیباترشدن داخل ویاخارج ساختمان میشوند.

وجلوه ی بسیارخاص وشیکی به محیط میدهند.

قیمت پله

عوامل دیگری هستندکه برروی قیمت پله استیل دوبلکس تاثیرمیگذارندمانندنوع جنس استیل ومتریال به کاررفته دران که ایا استیل 304است یااستیل201,

وزن استیل,نوع نرده استیل نصب شده برروی پله که اگرباچیزهای دیگری مانندشیشه ویاورق طلایی استیل تلفیق شده باشدبرروی قیمت تاثیرگذاراست.

وباعث میشودقیمت کف پله های استیل افزایش یلبدولی به همان میزان هم سبب زیباترشدن پله استیل میگردد.

باپیشرفت صنعت دکوراسیون داخلی ساخت وطراحی ونصب پله دوبلکس استیلافزایش یافته است زیرابسیارمدرن است وهم چنین بسیارکاربردی.

وهم چنین به دلیل تنوع درطرح ومدل میتوان ان رابانمای ساختمان خودست نمودوسبکی بسیارمدرن میباشد.

پله های استیل ضدزنگ  دارای طرح های بسیارخاص هستندومیتوانند نظرهربیننده ای را جلب کنند.

قیمت پله دوبلکس استیل نسبت به کیفیت ودوام مادام العمروزیبایی خاصی و خیره کننده ای که به منازل مسکونی و محل کسب وکارمان میبخشد

بسیارمناسب و معقولانه است وارزش پرداخت این هزینه را دارد.

قیمت پله استیل دوبلکس

قیمت پله استیل دوبلکس

قیمت پله دوبلکس باتوجه به نوع پله

قیمت پله استیل حول محور:

قیمت پله دوبلکس استیل حول محورکه تشکیل شده ازقوطی استیل ضدزنگ درسایزهای 40در40و20در20که ازقوطی های استیل برای ساخت کف پله های استیل استفاده میشودبستگی به سایزقوطی استیل دارد.

مبناومعیاری که برای قیمت گذاری برروی پله استیل حول محوردرنظرگرفته می شودکیفیت کف پله هاونحوه ی اجرای آنهااست.

که کیفیت کف پله هااول ازهرچیزی به جنس کف پله بستگی دارد.

بدیهی است که زمانی که فردی این جنس پله فولادی رابرای نصب درساختمان که میتواندهرساختمانی باهرکارایی باشدانتخاب میکند

هم کیفیت پله رادرنظرگرفته است وهم به دنبال جلوه ی بسیارزیادساختمان است

پس هزینه ای که بایدبرای پله پرداخت نمایدهم کمی ازنوع معمولی پله بالامیرود.

تمامی متریال وقطعات به کاررفته را بایدتوسط جوش ارگون که ایمنی بسیاربالایی ایجادمیکندبه هم متصل کنیم.

شایددلیل قیمت بالاتراین جنس پله رااگربخواهیم نسبت به آلیاژهای دیگرپله عنوان کنیم استفاده ازهمین نوع جوش باشد.

کف پله های استیل رابه ستون102که بسیارمحکم وبادقت به زمین متصل شده است جوش میدهیم فاصله ی بین کف پله هاباید حداکثر30سانت باشدتاافرادهنگام راه رفتن برروی پله دچارمشکل نشوند.

تمام این نکات ریزولی مهم بایددرنظرگرفته شودتاپله ای ایمن اجراگردددرصورتی که مجری پله فردی نابلدوباتجربه کم باشدنبایدتوقع پله ای ایمن ومستحکم راداشت.

قیمت پله استبل حول محورنسبت به پله های پیش ساخته بیشتراست زیرا طراحی آنهاخاص است.

برای قیمت پله استیل دوبلکس نمیتوان سقفی درنظرگرفت زیراطراحی های خاص قیمت بالایی دارندوافرادبادانستن این موارداین نوع پله راانتخاب مینمایند.

وابعادواندازه های انهانیزطبق درخواست و سلیقه مشتری متغییراست برای برای بزرگترین سایزپله حدی درنظرگرفته اندکه این اندازه یک متراست وبیترازاین اندازه زیبایی خودراازدست میدهدوتنهاجنبه ی کاربردی پیدامیکند.

طول وعرض یک متربسیارمناسب است.

ساخت آن4روززمان نیازداردوکف پله های استیل درکارگاه ساخته میشوندوسپس مرحله ی نصب آنهاوجوش کاری آرگون توسط جوش کاری ماهردرمحل موردنظرصورت میگیرد.

همین که پله درحضورخودفرداجرامیگرددمیتوانددلیل خوبی برای ایمنی بالای پله باشدزیرامراحل نصب درحضورفردانجام میگرددونمیتوان نکات ایمنی رارعایت نکرد.

برای اطلاع ازهزینه هاومشورت با کارشناسان فروش ماتماس حاصل فرمایید.

تابهترین نوع وطرح را به شما معرفی کنندوازقیمت دقیق پله موردنظرخوداطلاع پابید.

سپس اقدام به نصب پله نماییدباتوجه به هزینه ای که مینوانیدبرای پله محل کسبتان یامنزل مسکونیتان پرداخت کنید.

سعی کنیدتاباکارشناسان حتماصحبت کنید.

قیمت پله مستقیم استیل:

قیمت پله مستقیم استیل باتوجه به تعدادکف پله هامتغییراست.

تعدادکف پله هامیتوانداز10عددشروع شودوتا30تاادامه یابد.

این نوع پله بسیارمناسب است برای منزل مسکونیتان زیرا فضای زیادی را اشغال نمیکندوبرای جاهایی مناسب است که باکمبودفضامواجه اند.

نصب وطراحی ان نیازمندمهارت بسیاربالاوسالهاتجربه است.

پله های استیل ساخته شده توسط شرکت استیل نصریسیارخاص است ودارای طراحی های منحصربه فردهستند.