محاسبه قیمت نرده استیل

5/5 - (2 امتیاز)

مبنای محاسبه قیمت نرده استیل براساس متراژنرده است

وبه معیارهایی همچون مقاومت نرده دربرابرفشاربالاوضربه,استحکام نرده,عمرمفیدی که دارد,زنگ نزن بودن,زیبایی آن

که تمام اینهاهم به نوع نرده یعنی جنس آن وهم به مدل وطراحی نرده بستگی دارد.

محاسبه قیمت نرده استیل

انواع مختلف نرده های استیل درمدل های متنوعی که طراحی آنهابسیارجدیداست تولیدمیشود.

نمیتوان گفت که کدام نوع نرده زیباتراست زیراانتخاب نوع مدل نرده استیل کاملا سلیقه ای است

تنهاباتوجه به میزان فروش آنهامیتوان گفت که کدام یک ازمدلهای نرده پرفروش تراست

که این موضوع هم نمیتوانددلیلی برزیباتربودن آن نرده نسبت به دیگرانواع آنهاباشد

ممکن است که آن مدل نرده قیمتی کمترداشته باشدیاایمنی بالایی داشته باشد.

هرنوع نرده استیلی که توسط شرکت استیل نصربه فروش میرسدامنیت بالایی دارد

یعنی تمام مدلهای ارائه شده ایمنی بالایی دارندوگاهی ممکن است که برخی ازآنهاباتوجه به مکانی که قراراست درآنجانصب گرددایمن ترساخته شود.

حفاظ های استیلی که مدل دیوارکوب اجرامیشوندتحت عنوان نرده استیل دیوارکوب هم به فروش میرسند

شایدچون درطراحی آنهابه جای پروفیل های استیل که بخش جدانشدنی درانواع حفاظ استیل میباشدازلوله های استیل استفاده شده است.

این مدل نرده استیل برای چه مکان هایی مناسب است؟برای مکان هایی مناسب است که طبقات اولیه ساختمانهاراتشکیل نمیدهندزیراطبقات اولیه ساختمانهاراه خوبی برای ورودسارقین است واین نوع حفاظ میتوان گفت ایمنی ضعیف تری نسبت به دیگرمحافظ های استیل ایجادمینماید.

دربرج هاوساختمانهای بلندمورداستفاده قرارمیگیردتانقش جانپناهی محکم راایفاکند.

بهتراست اگرجزوطبقات اول ساختمان هستیداین نوع نرده استیل راانتخاب نکنید.

درصورتی که نرده دیوارکوب تنهاانتخاب شماازنظرقیمت مناسب بودحتماازنوع درجه یک آن یعنی نرده دیوارکوب304زنگ نزن استفاده کنید.

وحتماضخامت بالای یک میلی مترراانتخاب کنید.

وحتمادرخواست کنیدکه ازمیلگردهای آهنی استفاده گرددونصب آن به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

یکی ازعواملی برروی محاسبه قیمت نرده استیل تاثیرگذاراست قطرلوله های استیل نرده میباشد.

زمانی که استعلام قیمت برای نرده استیل میگیریدحتماقطرلوله هاراباهم مقایسه کنید.

همیشه سعی کنیدتادرانتخاب جنس نرده ومدل آن عجله نکنیدوبرای اینکه نرده ونصب آن خیلی مهم است ازنرده هایی باایمنی پایین استفاده نکنید.

اکثربیشترشرکت هانصب نرده استیل304رابرای همه ی قسمت های ساختمان شماترجیح میدهند

ولی بررسی تمام احتمالات وآسیب های مکانی که قراراست نرده درآنجانصب گرددباخودشماست اگرخودشمااین احتمال رادرنظرمیگیریدپ

که محیطی که قراراست نرده درآنجانصب گردداصلاقرارنیست مرطوب باشدپس نرده استیل201راانتخاب نمایید.

محاسبه قیمت نرده استیل

محاسبه قیمت نرده استیل

 قیمت نرده استیل راه پله/محاسبه قیمت نرده بالکن

محاسبه قیمت نرده استیلامری مهم وضروری است برای افرادی که میخواهنددرقسمت های مختلف ساختمان خودودرنماهای داخلی وخارجی ساختمان نرده استیل نصب نمایند

خواهان اجرای نرده بااستفاده ازاستیل ضدزنگ304هستند.

دانستن این موضوع برای این افرادبسیارمهم است که استیل304زنگ نزن است باوجودرطوبت فراوان هم زنگ نمیزنداصلانیازبه تعمیرپیدانمیکندبه هیچ وجه.

بررسی قیمت این نوع نرده براساس متراژکارونوع قوطی وورق استیل,نرده راه پله ویادیگرقسمت های ساختمان مانندتراس وپنجره هااست.

شکل ظاهری وکلی نرده استیل راه پله این گونه است که روی پله هاوبه صورت یکی درمیان پایه استیل نصب میگردد.

سپس به صورت افقی لوله های استیل سایز16به موازات همدیگروبه فاصله ی 10سانتی متری نصب میگردد.

تعداداستارترهایاهمان پایه های مادربرروی قیمت ودرنهایت محاسبه قیمت نرده تاثیرگذاراست.

وهرپایه مادریک مترطول محاسبه میشود

وهرچه تعدادپایه های مادر نرده استیل اجراشده برروی پله هاافزایش یابدقیمت نهایی وکلی نرده استیل افزایش میابد

ازاستارترهابرای ایجادامنیت وایمنی هنگام رفت وامدبرروی پله هااستفاده میگردد

ولی درنهایت انتخاب تعدادپایه های مادربه عهده ی مشتریان گرامی است ومیزان هزینه ای که میخواهندبرای نرده استیل ضدخش استنلس بپردازند.

نرده استیل304 رامیتوان برای قسمت های داخلی وخارجی ساختمان اجرانمودودرانواع مختلفی قابل اجراونصب میباشد.

نرده استیل تراس یاهمان بالکن رامیتوان بااستفاده ازورق استیل طلایی ویاسیلور,ویاحتی ورق استیل مات وخش داراجرانمودتازیبایی بالکن که نمای بیرونی ساختمان ماراتشکیل میدهدچندبرابرکند.

وازشیشه های رنگی متناسب باتم اصلی ورنگ اصلی به کاربرده شده درنمای ظاهری ساختمان استفاده کرد.

ودرواقع استیل وشیشه نشکن وضدضربه باضخامت10میل سکوریت راباهم تلفیق وترکیب کنیم.

این نوع نرده استیل بالکن بسیارموردپسندمردم قرارگرفته است ودربیشترپاساژهای تجاری ومنازل مسکونی ومغازه هانصب میگردد.

قیمت نرده استیل ومیزان هزینه ای که مشتریان میخواهندبرای نرده خودبپردازندسبب انتخاب نوع وطرح نرده استیل میشود.

زیرانرده های استیل دارای قیمت های مختلف ومتنوعی هستندواین موضوع میتواندهم دست کسانی که خواهان نصب نرده هستندرابازبگذارد

بهتراست تاقبل ازبروزاتفاقی ناگواراقدام به نصب نرده استیل 304ضدزنگ برای قسمت های مختلف ساختمان خودنماییدتانرده های استیل به خوبی ازحریم خصوصی شمامراقبت کنند

ونرده های اجراشده برروی تراس وپله ازافتادن افرادبه ویژه خردسالان وافرادمسن که احتیاج به مراقبت وحفاظت بیشتردارندجلوگیری کند.

اگرمیخواهیدمبنای محاسبه ی قیمت نرده استیل درکرج رابدانیدحتماباشماره هایی که دراختیارتان است تماس حاصل فرمایید.