نرده استیل درکرج

5/5 - (4 امتیاز)

نرده استیل درکرج 

ازنرده استیل به عنوان حفاظ درکنارپله هااستفاده میشودتاازسقوط افرادجلوگیری شودوجانپناهی بسیاربادوام است وایمنی محیط صددرصدتضمین میگرددوهم چنین نصب نرده استیل برروی پله هاسبب بالارفتن ایمنی وامنیت میگرددازاین روشرکت استیل نصراقدام به نصب واجرای نرده استیل درکرج نموده است.

تااین راهبردرابرای افرادی که میخواهنداقدام به نصب نرده استیل ضدزنگ برای راه پله های خودنمایندودرکرج زندگی میکنندسهل واسان نماید.

نرده های استیل دارای طرح هاومدل های بسیارمختلفی است ومیتوان انهاراهم درداخل ساختمان که به دورازرطوبت است وهم درخارج ساختمان درمعرض شرایط مختلف اب وهوایی نصب نمود.

اگرازنوع باکیفیت و مرغوب ان یعنی استیل باالیاژ304استفاده کنیم این نوع نرده استیل  بسیارمقاوم است.

دربرابررطوبت و خاصیت ضداسیدی دارد وبه هیچ عنوان زنگ نمیزندورنگ ان مات نمیگردد.

ومیتوان ان رادرکناره های استخروشهرهای شمالی کشورکه بارش باران درانهابسیارزیاداست و دارای رطوبت است نصب نمود.

نرده استیل درکرج

نرده استیل درکرج

انواع نرده استیل ازلحاظ مکان استفاده

نرده استیل برای پنجره ها:نصب نرده استیل برای پنجره هاامری بسیارضروری است زیراازورودسارقین و افرادسودجوبه داخل منزل مسکونی شمایا محیط کارتان جلوگیری میکند.

برای نصب ان ازلوله های38استفاده میشودوطریقه نصب نرده استیل پشت پنجره به این صورت است که دیوارراتوسط ابزارالات پیشرفته سوراخ میکنندولوله های سایز38رابه دیوارپیچ وپرچ میکنند.

نصب نرده استیل برای پنجره

درنصب نرده هاازجوش ارگون استفاده نمیشود.

وقیمت ان به تعدادلوله های به کاررفته دران ومتراژکاربستگی داردوهرچه ضخامت لوله های 38بیشترباشدقیمت نیزافزایش میابد.

ازدیگرمزایای این نوع نرده استیل این است که نمای بیرونی وخارجی ساختمان مارازیباترمیکند

ودرواقع ازپنجره مادربرابربرخورداجسام محافظت میکندونمیگذاردکه شیشه پنجره بشکند.

برای اطلاع ازقیمت های نرده استیل وهم چنین انتخاب بهترین مدل و طرح باتوجه به نمای خارجی ساختمانتان میتوانیدباکارشناسان فروش شرکت استیل نصرتماس حاصل فرمایید.

وبه طورکامل رایگان ازمشاوره ی انهابهره مندشوید.

وحتی تکنسینهای نصب مامیتوانندازمحل موردنظرشمابرای نصب نرده دیدن کنندوقیمت دقیق وبهترین مدل را که با ساختمان شماست گردد

وسبب هرچه شیک ترشدن ساختمان شماگردددراختیارتان قراردهند.

نرده استیل درکرج برای تراس یابالکن:

نصب نرده استیل درکرج برای بالکن یاهمان تراس بسیارمهم است زیرا ازافتادن افرادجلوگیری کرده وزیبایی خیره کننده ای به بالکن مانیزمیبخشد.

برای زیباترکردن ان میتوانینم شیشه رابااستیل تلفیق کنیم وازشیشه های متنوع درطرح ها ورنگ های مختلف برای این کاراستفاده نماییم.

طریقه نصب نرده استیل برای بالکن این گونه است که ازلوله یاقوطی های استیل درنصب ان استفاده میگرددولوله های استیل به موازات یکدیگربه صورت عمودی وافقی درکنارهم قرارمیگیرند.

لازم به ذکراست برای این که ایمنی دربالکن ماصددرصدتضمین گرددارتفاع نرده استیل باید110باشد.

نرده استیل راه پله

اتش نشانی برای بالابردن ایمنی محیط به این نکته بسیارتاکیدمیکنندکه نرده استیل درراه پله هارابایدباارتفاع 90نصب کرد.

درزمانهای گذشته ازنرده های اهنی به عنوان جانپناه برای پله هااستفاده میشدولی با پیشرفت صنعت دکوراسیون واهمیت هرچه بیشترافرادبه زیبایی ساختمان انهاجای خودرابه نرده های استیل درانواع مختلف به ویژه نرده استیل طلایی داده اند.

زیراباگذشت زمان رنگ انهامات نمیگرددونیازبه رنگ کردن مجددندارند.

وخیلی زیبا وبادوام هستند.قیمت نرده استیل برحسب مترمربع است.

برای اندازه گیری وتعیین قیمت نرده استیل لوله ای دربالای لوله های دیگرقرارگرفته است رامتراژمیکنند.

هم چنین تعداداستارترهایاهمان پایه های مادربرروی قیمت تاثیرمیگذارد.

هراستارتریک مترطول براوردمیشودوهرچه تعدادپایه های مادربیشترباشدکارمحکم ترمیگرددوباگذشت زمان شل نمیشود.

برای راه پله هامیتوانیم ازنرده استیل بانوع استیل الیاژ201استفاده نماییم

زیرااین کارهزینه های مارا کاهش میدهدولی به هیچ عنوان نیاددرمعرض مواداسیدی مانندوایتکس وجوهرنمک قرارگیرد.

تکنسینهای استیل نصر قادرندپروژه ی شمارادرکوتاهترین زمان وبه بهترین نحوبرایتان انجام دهندودرپایان کاربه شماعزیزان گارانتی به صورت کتبی داده میشود

واین گارانتی 10ساله است که کارانجام شده ونرده استیل شل نشودودچارلرزش نشوددرغیراین صورت تکنسنهای ماموظفندبدون دریافت هزینه ای مشکل را برطرف کنند.