نرده استیل طلایی

3.7/5 - (4 امتیاز)

نرده استیل طلایی چیست؟

نرده  به دودسته بندی کلی نرده استیل طلایی ونرده سیلورتقسیم میشود.

نرده استیل طلایی دارای قیمت بالاتری نسبت به نوع سیلورمیباشدوعلت ان نیزاین است که زیبایی بیشتری برای محیط ایجادمیکند.

وگرنه ازلحاظ جنس وکیفیت نرده استیل سیلوربانرده استیل طلایی تفاوت چندانی ندارد.

استفاده از نرده استیل طلایی به عنوان حفاظ درکنار پله ها علاوه براین که ایمنی وامنیت پله راتضمین میکند.

به دلیل رنگ طلایی به کاررفته دران زیبایی محیط های داخلی وخارجی ساختمانهای ماراچندبرابرمیکند.

استفاده از نرده استیل طلایی به عنوان حفاظ درکنارپله ها امری ضروری است زیرا ازافتادن افرادواشیاجلوگیری میکند.

به ویژه سالمندان و کودکان که به مراقبت وتوجه بیشتری نیاز دارند.

نرده های استیل طلایی درطرحهاومدلهای گوناگون برروی پله اجرامیشوند وبه دلیل تنوع بسیاربالای انها میتواند سلایق تمام مشتریان گرامی را دربرگیرد.

انتخاب مدل و طرح نرده استیل به عهده ی مشتریان گرامی است.

اگرقصدنصب نرده استیل برای ساختمان های خودرادارید

پیشنهادمیکنم این مقاله را به طور کامل مطالعه کنیدتااطلاعات شمانسب به نرده های استیل افزایش یابد و سپس اقدام به نصب نرده استیل موردنظرخودنمایید.

نرده طلایی

نرده طلایی

انواع نرده استیل طلاییازنظرجنس 

نرده استیل باالیاژ304:

نرده استیل باالیاژ304خیلی باکیفیت و مرغوب است دارای استحکام ودوام وماندگاری  بسیاربالایی است.

نرده استیل باالیاژ304رامیتوان درتمامی شرایط جوی ومکان هایی که درمعرض تابش نورخورشید,رطوبت,باران,برف و….هستندنصب کرد.

دراکثرساختمانهای اداری تجاری ومسکونی که ایمنی و زیبایی حرف اول رامیزند بهتراست برای ایمنی هرچه بیشتراز استیل با الیاژ304استفاده نمود که نوع مرغوب وباکیفیت استیل است.

نرده استیل طلایی باالیاژ304 قیمت بالاتری نسبت به استیل باالیاژ201داردبه همان میزان هم کیفیت ودوام وماندگاری بالاتری ایجادمیکند.

پیشنهادمیکنم برای نصب نرده استیل طلایی ازبهترین ومرغوب ترین الیاژاستفاده کنید.

تا اطمینان پیداکنیدباگذشت زمان رنگ ان تغییرنکندو مات نگردد.

هم چنین تمیزکردن ان بسیاراسان است زیرا به راحتی واسانس بایک دستمال خیس تمیزوبراق میگردد.

لازم به ذکراست حتی بهترین ومرغوب ترین نوع استیل هم درصورت برخوردبا وایتکس وجوهرنمک تغییررنگ میدهد.

برای هرچه زیباترکردن نرده میتوان ان را باشیشه هادرطرحهاورنگ های گوناگون تلفیق نمود.

هم چنین برای نصب نرده به عنوان حفاظ هم میتوان از قوطی استیل استفاده کردوهم لوله های استیل طلایی.

برای بالابردن امنیت نرده ها بایدازلوله هاوقوطی های استیل باضخامت بالاتر استفاده نمود تاایمنی تضمین گردد.

هم چنین درصورت نصب استیل باالیاژ304توسط افرادشرکت استیل نصربه شما گارانی5ساله داده میشودواین گارانتی کتبی خدمت شماعزیزان قرارداده میشود.

هم چنین درصورت ضربه وبرخورداجسام دیگردچارتورفتگی واسیب نمیشودودرگردوغباروخاک اسیب نمیبیندورنگ ان تغییرنمیکند.

نرده استیل طلایی باالیاژ201:

ازاین نوع الیاژبایددرمحیط های داخلی ساختمان استفاده نمود.

دارای مقاومت کمتری نسبت به استیل باالیاژ201است.

قیمت کمتری داردنسبت به استیل باالیاژ304به همان میزان که قیمت ان کمتراست ایمنی و استحکامی که برای پله های ماایجادمیکندکمتراست.

لازم به ذکراست میتوان برای کم کردن هزینه ها از استیل باالیاژ201استفاده کردالبته بایددرمحیط های داخلی ساختمان که به دورازرطوبت هستندنصب گردد.

درصورتی که این نکات رعایت گردداستیل باالیاژ201دچارتغییررنگ نمیشودوزنگ هم نمیزند.

برای هرچه زیباترکردن ان میتوان چیزهای دیگری باان تلفیق نمود.

قبل ازنصب نرده بایدمشخص شود که نرده را برای چه مکانی نصب میکنیم اگرمکانی باشدکه احتمال ضربه های شدیددران وجودداردنصب این نوع نرده برای ان مکانها توصیه نمیگردد.

بهتراست حتی برای نصب نرده باالیا201ازبهترین ومرغوب ترین قطعات وازجنس استیل304استفاده گردد.

نرده استیل طلایی درمدلهای فراوانی قابل اجرااست

درنتیجه میتوان ان را با محیط های داخلی وخارجی ساختمان ست نمودوباعث شیک جلوه داده شدن ساختمان ما میشود.

ودیگرنیازبه رنگ زدن ندارد.

انواع نرده استیل طلایی ازنظرمکان استفاده

نرده برای راه پله ها:ازنرده هابه عنوان حفاظ وهم چنین جانپناه درکنارپله هااستفاده میشود.

اززمانهای قدیم استفاده از نرده برای پله هاراامری ضروری میدانندوبیشترازنرده های اهنی برای این کاراستفاده میشد.

بیشترازاستیل باالیاژ201برای نرده های داخلی ساختمان وراه پله ها استفاده میکنندولی اگرمیتوان بیشترهزینه کنیدتکنسینهای نصب مادرشرکت استیل نصراستفاده ازاستیل مرغوب و باکیفیت ودرجه یک را به شما مشتریان عزیزوگرامی توصیه میکنند.

نرده های استیل طلایی برای نصب در راه پله های ماتوصیه میشوندزیرا اکثرمردم ان را دوست دارندوخیلی زیباست وبه دلیل رنگ طلایی ان درخشانی وبراق بودن خاصی به محیط میبخشد.

نرده برای بالکن یاهمان تراس:

نصب نرده یاهمان حفاظ برای بالکنها امری بسیارمهم است.

میتوان برای این کارازلوله های 38یالوله های استیل 51استفاده کرد.

به شماعزیزان توصیه میگرددکه ازبهترین ومرغوب ترین نوع استیل یعنی استیل باالیاژ304استفاده کنیدتادچارفرسایش نشودومقاومت واستحکام بالایی پیداکند.

ارتفاع نرده حتما باید110باشدتاازسقوط افرادواشیاجلوگیری شود.

نصب نرده های استیل طلایی محیط خارجی ساختمان را زیبا میکندودرواقع پوششی محکم وقوی از امنیت است.

اتش نشانی هاوشهرداری هابه داشت نرده دربالکنهاخیلی تاکیددارند.

برای نصب نرده ها میتوان ازدوروش پیچ وپرچ وجوش ارگون استفاده کردکه هردوردش توصیه میگرددومقاوم است.

نرده برای پنجره ها:استفاده ازنرده های طلایی استیل برای پنجره های طبقات خصوصاطبقات اول ساختمان مهم است.

زیراایمنی وامنیت بسیاربالایی برای ساختمان ماایجادمیکند.

هم چنین به نمای بیرونی وخارجی ساختمانهای ماجلوه ی خاصی میبخشد.

برای انجام این کارمیتوان ازقوطی ها ولوله های استیل طلایی استفاده کردتا برجلوه ی محیط بیافزاید.

وفاصله ی بین لوله هاوقوطی های طلایی استیل نبایداز15سانتی مترتجاوزکند.

فاصله بایدبه حدی باشدکه سرنتواندبه راحتی واردان شود.

وبرای نصب نرده درپشت پنجره بایدازاستیل باالیاژ304استفاه کردزیرادرمعرض تابش نورخورشیدورطوبت وباران است.

نرده طلایی برای استخرها:

میتوان ازنرده های استیل به رنگ طلایی درکناراستخرهااستفاده نمود.

ازنرده درکناراستخرهابرای جلوگیری ازسقوط افراداستفاده میشوداستفادها نرده های استیل باعث زیبایی حیاط ساختمان مامیشود.

قیمت نرده استیل  چگونه محاسبه میشود؟

قیمت نرده استیل طلایی ازقیمت نرده استیل سیلوربیشتراست ولی به همان میزان زیبایی بیشتری برای محیط های خارجی وداخلی ساختمانهای ماایجادمیکند.

عوامل دیگرمانندضخامت وقطرلوله هاوقوطی های به کاررفته درنصب نرده برروی قیمت تاثیرگذاراست.

قیمت نرده استیل برحسب مترمربع است ودراخرکارلوله ای که دربالای لوله های دیگرقرارگرفته است توسط متراندازه گیری میشود.

تعدادپایه های مادریاهمان استارترهانیزبرروی قیمت اثرمیگذاردهراستارتریک مترطول محاسبه میشودوهرچه تعدادپایه های مادربیشترباشدقیمت نرده ها افزایش میابد.

طرح ومدل نرده هابرروی قیمت اثرمیگذاردبرای مثال نوع حصاری گرانترازنوع سه خط ساده است.

ودراخر304یا201بودن لوله هاوقوطی های مورداستفاده درنرده.

انواع حفاظ استیل طلایی ازنظرطرح ومدل

نرده استیل سه خط

نرده استیل چهارخط

نرده استیل حصاری

نرده استیل تلفیقی باشیشه

نرده استیل تلفیقی باچوب

نرده استیل 5خط

نرده استیل تلفیقی قوطی با شیشه