نرده استیل کرج

5/5 - (8 امتیاز)

نرده استیل کرج درمدل های جدیدوترکیبی برای راه پله های واحدهای مسکونی ویاهرساختمان دیگریپیشنهادمیشود

وبرای ماخواسته وسلیقه ی مشتری بسیارمهم است تابتوانیم رضایت آنهارابدست آوریم.

اگرشماعزیزان قصدسفارش نرده استیلی مرغوب راداریدکه کیفیت بالایی ازنصب آن میخواهیدشرکت استیل نصریکی ازشرکت های معتبری است

که تجربه ی زیادی درزمینه نصب وفروش انواع نرده استیل داردوشماعزیزان میتوانیدباخیالی آسوده ازآن خریدکنید.

نرده استیل کرج

امروزه اجرای نرده استیل خیلی زیادشده است زیراخواهان زیادی پیداکرده است هرروزبرتعدادمهاجرین شهرهای بزرگ افزوده میشوندواین نیازایجادمیشود

تاساختمانهایی بلندوچندین طبقه ساخته شوند

تابتواندپاسخ گوی این حجم ازجمعیت مردم باشدواین نوع نرده ظاهری خیلی تمیزوشیک دارد

وخیلی زیباترازنرده هایی قدیمی جلوه میکندوبرای شمااین راایجادنمیکندکه آن رارنگ بزنیدیاضدزنگ برروی آن بزنید.

امروزه اجرای نرده استیل درمیان وبرای قسمت های داخلی وخارجی رواج بسیاری پیداکرده است پس شرکت استیل نصراغازبه فروش نرده استیل کرج درمدل ها متنوع نموده است.

نرده های استیل هم باپروفیل 40در40ساخته میشوندوهم لوله های استیل51که این لوله هارابرای استحکام بیشترازضخامت های بالاانتخاب میکنند.

دراکثرشهرهای ایران افرادوشرکت هایی هستندکه اقدام به اجرای نرده با ورق استیل مینمایند.

ولی بیشترشرکت هاوتکنسنهای مجرب ومتبهرنصب نرده باقوطی ولوله های استیل ضدخش وضدزنگ دراستان البرزوتهران گردهم آمده اند.

زیراسفارش بالایی دراستانهااستوماتمام سعی خودامیکنیم تابتوانیم نرده هایی استیل وباگارانتی بالاراارائه دهیم.

نمایشگاه شرکت استیل نصرواقع دروایین ودرشهرکرج میباشدکه همه روزه وبدون محدودیت زمانی اماده خدمت رسانی به شماعزیزان میباشد.

شرکت استیل نصرسالهای بسیارطولانیست که به نصب نرده استیل کرج مشغول میباشدودرمیان مردم اعتباربسیاربالایی داردوبسیارمعتبراست.

بیشترکاربردنرده استیل کرج درراه پله های ساختمانهای دوطبقه ویاچندطبقه ویادرخانه های دوبلکس میباشد.

ودارای مدلهای بسیارگوناگونی است که بسیارزیباهستندوجلب توجه میکنندوبرزیبایی ساختمان شمامیافزایند.

هدف ازنصب انواع نرده های اجراشده بااستیل افزایش وبالابردن ایمنی وامنیت مالی وجانی افرادمیباشد

وهم چنین به شیک تروبه روزتردیده شده ساختمان مسکونی که محل زندگی مان میباشد

وساختمانهای تجاری وپاساژهاکه محلی برای کسب درامدهستندوتوی چشم بودن ودیده شده درانهابسیارمهم است کمک میکند.

نصب واجرای نرده های تشکیل شده ازلوله وقوطی استیل ضدزنگ304 بایدتوسط افرادی انجام شودکه مهارت بالایی دارندوسالیان زیادی است که به نصب نرده مشغولندتاتجربه ی کافی ولازم راداشته باشند.

زیرااین کارنیازمنددقت وسرعتی بالامیباشدتاعلاوه براین که پروژه ی نصب به بهترین نحوممکن صورت گیردزمان انجام کارنیزبه حداقل رسد.

نرده استیل کرج

نرده استیل کرج

انواع نرده استیل کرج ازنظرمکان استفاده

نرده استیل برای استخرهای ویلاهاوباغ ها: نصب نرده برای استخربایدبه وسیله ی استیل الیاژ304ضدزنگ صورت گیردتادرصورت بارش باران وبرف ورطوبت به دلیل مجاورت بااب داخل استخرزنگ نزندودچارخوردگی نشودورنگ ان تیره ومات نگردد.

استفاده ازنرده برای این مکان هم زیبایی استخررازیادمیکندوهم جنبه ی حفاظتی داردازاین نظرکه ممکن است افرادی که نمیتوانندبه خوبی ازخودمراقبت کنند

وشناهم بلدنیستنددرصورت نبوده نرده داخل استخربیفتندولی وجودنرده ازاین اتفاق بدکاملا جلوگیری میکند.

نرده حصاری استیل304مناسب وهم چنین بسیارپرطرفداراست برای استخرها.

زیراامنیت بسیاربالایی ایجادمینمایدومیتوان این مدل نرده رابخش مهم وجذاب وجدانشدنی برای استخرهای مدرن درنظرگرفت.

نمیتوان گفت که تنهااین مدل نرده مناسب برای نصب دراستخرهاست مدل های دیگرنرده هم بادرخواست افرادنصب میگرددولی نرده حصاری هم ازنظرمدل وهم کیفیت وایمنی توانسته دررتبه ی بالایی ازنظرنصب دراین مکان قرارگیردورضایت مشتریان راجلب نموده است.

شکل ظاهری وکلی نرده حصاری استخربه این صورت میباشدکه لوله های استیل باسایز51درموازات یکدیگربه فاصله 5سانتی متری ازهم قرارمیگیرندوتوسط پیچ وپرچ به زمین نصب میشوند.

نصب نرده حصاری به دلیل اینکه متریال بیشتری درآن به کارگرفته میشودزمان بیشتری هم نیازدارد.

میتوان این مدل رادرطراحی های گوناگون اجرانمودوتغییراتی درآن ایجادکردوتمام این مواردوامکانهاکاملاسلیقه ای است هیچ مدلی بدون نظرمشتری تغییرنمیکند

وقیمت مناسبی هم داردوقیمت بالاتری نسبت به انواع دیگرنرده دارد

وکسی به دنبال دلیل این موضوع است دلیل آن این است که متریال بیشتری یعنی لوله هاوقوطی های بیشتری درآن به کاربرده میشود

واین معیاربسیارمهمی برای محاسبه ی قیمت نرده است.

برای افزایش ایمنی ضروری است که ارتفاع نرده حصاری استخر110باشد

وقیمت ان نیزباتوجه به ارتفاع لوله هاافزایش میابد.

ولی این تضمین به شماداده میشودکه ازافتادن وپرت شدن افرادی که نیازبه محافظت بیشتری دارند

مانندکودکان وخردسالان به داخل استخروخفه گی جلوگیری میکند.

پس قبل ازوقوع اتفاقی ناگواراقدام به نصب نرده استیل برای استخرباغ وویلا ویاحتی ساختمان مسکونی خودنمایید.

نرده استیل کرج برای تراس:

نرده استیل برای تراس ازنظرجنس دارای دودسته بندی کلی است یامیتوان ازنرده های دسته200برای نصب آن استفاده نمودیادسته بندی های استیل دسته300.

هرکدام ازاین نوع جنس نرده تراس دارای مدل های جدیدوخاص ومنحصربه فردی هستند.

نرده استیل304که زنگ نزن است وجزوگروه 300است وپرطرفدارترین دسته300استیل هم است درقسمت ازساختمان مانندتراس موردتوجه افرادزیادی قرارگرفته است

زیرازنگ نزن است ودرتراس زنگ نمیزندورنگش مات نمیگرددودرخشان بودن نرده تراس دستخوش تغییرمنفی نمیگردد.

ازاین رومیتوانیم آن رابامدل های بسیارمتنوع درتراس کارنماییم.

تنوع مدل درنرده304تراس خیلی بالاست زیراهم ویژگی شکل پذیری بالایی داردوهم دررنگ های زیادی دردسترس است مانندنرده تراس طلایی.

قیمت آن هم بسیارمقرون به صرفه است واین قیمت مناسب نرده تراس باتوجه به کیفیت بالای آن سنجیده میشود.

که طرح نرده استیل تراس بستگی به میزان هزینه ای داردکه مشتریان عزیزمیتوانندبرای نرده های استیل درقسمت بالکن ساختمان که درواقع قسمت عمده واصلی نمای ساختمان ماراتشکیل میدهدبپردازند.

نرده استیل مدل دیوارکوب برای بالکن هم قیمت مناسبی داردوهم زیبایی خیره کننده ای به بالکن میبخشدوبه عنوان جانپناهی قوی عمل میکند.

نصب ان بسیارسریغ واسان است البته برای فردی که دارای مهارت درنصب این نوع نرده استیل تراس باشد.

برای زیبایی وجلوه ی هرچه بیشترتراس میتوانیم ازنرده های استیل طلایی ضدزنگ که خاصیت اسیدی داردبه دلیل استفاده کروم دران,استفاده کنیم.

نرده طلایی استیل تراس سالیان طولانی برایتان مانندروزاول باقی میماندولی به شرطی که درست نصب گرددوجوشکاری ارگون برروی ان انجام شودوازاستیل باکیفیت ساخته شده باشد.

افرادی هستندکه برای پرداخت هزینه ی کمترازاستیل الیاژ201به عنوان نرده های دیوارکوب استیل304برای تراس استفاده میکنند.

ولی باگذشت زمان نرده هاکیفیت خودراازدست داده ورنگ انهاتیره میشود

وعلاوه براین که ظاهربالکن مارازشت وزننده میکندظاهرکلی وبیرونی ساختمان شماراهم زشت میکنند

وتاثیرمنفی میگذاردوشمامجبوریدان راتعویض نماییدوهزینه ای دوباره وزیادبرای نصب مجددان بپردازید.

پس قبل ازنصب نرده استیل مشخص کنیدکه نرده رابرای چه مکانی میخواهید

وسعی کنیدازتکنسنهایی برای نصب نرده کمک بگیریدکه باسابقه هستندوازبهترین الیاژاستیل 304استنلس استفاده نمایند.

اگرقصدخریدنرده استیل201برای قسمت بالکن راداریدمیتوانیدآن رابااستیل201سفارش دهیدولی بدانیدکه بایدقیدکیفیت بالای آن رابزنید

وتوقع اینکه زنگ نزندوتغییررنگ ندهدرانبایدداشته باشید