پله استیل حول محور

4.8/5 - (5 امتیاز)

پله استیل حول محور ازبهترین انواع پله استیل است که بامرغوب ترین نوع استیل زنگ نزن ساخته میشود

دراین صورت بانام پله استیل حول محور304به مرحله ی تولیدمیرسد.

میتوان گفت جزوجدیدترین های نسل پله است که زیبایی بالای آن چندین برابرپله های آهنی است وکارایی آن خیلی بیشترازآنهاست.

پله استیل حول محور

پله استیل حول محوربه این صورت است که کف پله های ازپیش ساخته شده استیل توسط جوش ارگون به میله ی102یا72 ویاستون اصلی که به وسیله ی کف کوبی ازجنس استیل به زمین متصل میگردد.

این اتصال بسیارمهم درساختارپله استیل توسط کادرباتجربه درزمینه ساخت انواع پله انجام میشود.

معمولابرای نصب هریک پله استیل دونفرازاکیپ شرکت به محل اعزام میشوند.

روش های زیادی برای نصب انواع پله استیل موجوداست تمام سعی خودرامیگذاریم تاروش هایی جدیدوبدون عیب رابه کارگیریم.

شرکت استیل نصراین افتخارراتابه الان داشته است که به عنوان یکی ازمعتبرترین شرکت هاانواع پله های استیل راطراحی نمایدوبه تولیدوفروش انبوه برساند

حتی کف پله های استیل که پیش ساخته هستندودارای ابعادواندازه های مشخصی هستند

زمانی که به صورت انبوه وزیادتوسط کادرمجرب شرکت ساخته میشوند

طراحی خاص وحیرت انگیزی دارندونوع متریالی که درساخت آنهابه کارگرفته شده است خیلی مرغوب و درجه یک است.

پله استیل حول محوررابهتراست که بااستیل الیاژ304بسازیم.

ولی برای کم کردن هزینه هاواین که قیمت نهایی کف پله های ساخته شده بااستیل کاهش یابدمیتوانیم ازاستیل الیاژ201برای ساخت پله استیل حول محوراستفاده کنیم.

برای هرچه شیک ترشدن پله استیل حول محورمیتوانیم ان رابه صورت کاملا سفارشی وبااستیل طلایی بسازیم.

پس انتخاب رنگ وقوطی های استیل  به کاررفته دران قابلیت سفارش رادارد.

برای ایجادامنیت جانی ومالی وبخشیدن زیبایی خیره کننده به این نوع پله استیل بسیارمقاوم میتوانیم ازنرده های استیل تلفیق شده باچوب روس برای روی پله هااستفاده نماییم.

انواع پله استیل

پله استیل حول محورمقاومت بالایی دربرابربرخورداجسام وضربه ازخودنشان میدهدوبه آسانی دچارآسیب وخوردگی وتورفتگی نمیشود.

درپله استیل لوله های استیل که تحت عنوان نرده استیل استفاده میشودتضمینی برای ایمنی بالای این نوع پله است وازافتادن افرادروی پله جلوگیری میکند.

علاوه براینکه تضمین بالای ایمنی پله است تضمین بالای زیبایی آن هم است پس بهتراست ازاستیل برای نرده روی پله استفاده گردد.

ساخت پله باورق استیل ضدزنگ وضدخش استنلس استیل304علاوه برتضمین ایمنی وایجادارتباط بین دوقسمت مختلف ساختمانهای دوبلکس

باعث زیباتردیده شده محلی میشودکه پله استیل درآن نصب شده است.

ممکن است عده ای تنهابه دلیل اینکه بایدمبلغ بالاتری برای نصب آن نسبت به دیگرپله هابپردازندآن راانتخاب نمیکنند

ولی همین شکل ظاهری پله استیل تضمین این مبلغ بالاولی کاملا منصفانه است.

این نوع پله استیل باتوجه به سلیقه ونظرشمادرانتخاب متریال تشکیل دهنده ی پله استیل برایتان نصب واجرامیگردد.

معمولاپله هادرفضاهایی ازآپارتمان یاهرساختمان دیگری اجرامیشوندکه بخش مرتبط کننده ای بین فضاهای مختلف است

وقسمت بزرگی محسوب میشودپس میتوان باپله استیل درواقع روی دکوراسیون ودیزاین این قسمت کارنمود

این نوع پله استیل به دلیل این که نیازبه فضای زیادی برای اجرادرمحل ندارددربیشترساختمان هانصب میگرددوکف پله های استیل رامیتوان درسایزهای مختلفی ساخت.

نمیشودگفت که تمام پله های استیل فضای کمی نیازدارندولی این نوع پله استیل کاملا کم جاست

ومیتواندبخش جدانشدنی ویکی ازضروریات ساختمانهایی چندطبقه باشد

البته اگرطراحی آن کاملا تمیزودرخشان باشدوسطح صیقلی استیل توسط جوش کاری آرگون ونابلدخراب نشده باشد

وهمه ی اینهابه فردی بستگی داردکه پله رااجرامیکند.

هرچه اندازه ی کف پله هابیشترباشدبرروی قیمت پله استیل که برحسب تعدادکف پله هابرآوردمیشودافزایش میابد.

ازنمونه ابعادکف پله های استیل پراستفاده ترمیتوان سایزوابعاد30در70آن رانام برداین ابعادکف پله خیلی قابل قبول است واستانداردمیباشد.

برای داخل کف پله های استیل میتوان ازشیشه های دودی طلایی سندپلاست شدهوشیشه برنزوسنگ درطرح ورنگ های متنوع وهم چنین چوب وپلاستیک فشرده استفاده کرد.

کف پله هارامیتوان کلاهم استیل کارکردولی اینگونه ساخته میشوندکه ایجادتفاوت کنندوسبب بهتربه نظررسیدن پله شوند.

پله استیل حول محور

پله استیل حول محور

قیمت پله استیل حول محور

اولین عاملی که برروی قیمت پله استیل تاثیرمیگذاردتعدادکف پله های تشکیل دهنده ی پله میباشد

درپله استیل متریالی که درساخت کف پله هابه کاربرده میشودوبه صورت چارچوبی ازپروفیل درابعادکف پله مشاهده میگیردخیلی تاثیرگذاربرروی قیمت هستند.

همین پروفیل هایی که مشاهده میکنیدنقش مهمی درایمنی کف پله ایفامیکنند.

ضخامت لوله هاوقوطی هایی که کف پله راتشکیل میدهندوبه عنوان حفاظ ونرده پله میباشندهم برروی قیمت تاثیرگذارند.

تمامی پله های ساخته شده توسط شرکت استیل نصرضخامت1میل دارندکه سبب میشودپله عمری مفیدوطولانی پیداکندودچارلرزش نشود.

پله اسنیل حول محورکه دوتیکه است ویابه اصحطلاح به ان پله النی میگویندقیمت کمتری نسبت به پله استیل حول محورجوشی دارد.

ساخت پله نیازمندتبهری بسیارزیادومهارت بالااست.

افرادی که پله رامیسازندبایدبسیارخلاق ودارای تخصص دراین زمینه باشند.

تمامی پله هابه صورت کاملا اختصاصی وسفارشی طراحی میگردد.

که نوع سفارشی ان نیزقیمت بالاتری داردولی خب به همان میزان که قیمت بالاتری داردلاکچری است.

وهرجایی مشاهده نمیشودونظرتمامی بینندگان رابه خودجلب میکند.