پله استیل درکرج

5/5 - (2 امتیاز)

پله استیل درکرج پله ای ازجنس استیل براق وفولادی است که درساختمانهای مدرن اجرامیگردد.

این مدل پله وبااین جنس برای حفظ وایجادزیبایی وایمنی بالااجرامیگردد.

قطرلوله هاوقوطی های استیل به کارگرفته شده زیاداست ومتریال باضخامت بالااستفاده میگردد.

درایجادفاصله بین کف پله های استیل بایداستاندارداندازه رعایت گرددوازحدی که استانداردومطلوب است تجاوزنکند.

اگرفاصله ی بین کف پله هازیادگرددهنگام رفت وآمدبرای افرادمشکل ایجادمیشود.

استیلی که برای ساخت پله استیل درکرج انتخاب مینماییدبایدازنوع ضدزنگ ورنگ ثابت باشد.

این جنس پله بانام پله استیل304به فروش میرسد.

شمامیتوانیدپله استیل 20رابه عنوان خریدارانتخاب نماییدولی سعی کنیددرانتخاب نوع جنس پله حتمابامجری وسازنده پله مشورت نمایید.

پله استیل درکرج

ابتدابه توضیح مختصری راجع به پله استیل میپردازیم.

پله های استیل کاملاایمن هستندوامنیت بالایی ایجادمینمایند.

جنس پله های استیل به گونه ای است که درفضای بازهم اجرامیگردد.

تعدادمتریال ویراق آلاتی که درساخت پله استیل به کاربرده میگرددزیاداست

ولی اصلی ترین آن رامیتوان پروفیل سایز40عنوان کردوانتخاب این متریال پله ازجنس عالی بسیارکلیدی ومهم برای ایجادپله ای مقاوم ومستحکم

ودارای طول عمربالااست.

روشی که برای ساخت واتصال پله استیل استفاده میگرددروش جوشکاری آرگون است.

برای تقویت ایمنی کف پله هاازشیشه هایی باضخامت10میلی مترکه کاملاثابت هستنداستفاده میگردد.

اول چیزی که تعیین کننده مدل وظاهرپله استیل است نظرکسی است که خواهان این جنس پله است

عامل مهم دیگری که حتمابایدبه آن توجه نمودنمای ساختمان است ممکن است

مدل پله ای خیلی زیباباشدولی انتخاب مناسبی برای آن محل نباشد.

اگربه تمام این نکات ونظرمجری پله توجه کنیدپس ازپایان ساخت پله رضایت کامل داریدوازانتخاب مدل پله پشیمان نمی شوید.

پله استیل درکرج ازبهترین آلیاژاستیل ساخته میگردد.

پله استیلی که بااین نوع جنس استیل که بسیارباکیفیت است ساخته شودضدزنگ خواهدبودوهم چنین بسیارقوی ومستحکم.

ازپله برای اتصال ووصل فضای بالایی وپایینی ساختمان استفاده میگردد

شرکت استیل نصرازسال 1390شروع به طراحی وساخت پله استیل درکرج نموده است.

پله های استیل ازاستیل باآلیاژ304واستیل باآلیاژ201ساخته میشوندوبسیارمحکم ومقاوم هستند.

نوع304پله تحمل بالایی دربرابرضربه وزنگ زدن داردوانتخاب این جنس پله باتوجه به مکان نصب آن است.

اصولامکانی که قراراست پله درآنجااجراگرددبخش مهم وبزرگ خانه ویاساختمان راتشکیل میدهد.

پس مجری پله تمام سعی خودرابراین موضوع میگذاردکه فضای زیبایی ایجادنمایدوازآن فضاکاملابهینه استفاده نماید

وبه وسیله ی پله فضای زیادی ازخانه راپرنکند

ومناسب ترین اندازه کف پله هاراانتخاب کندوبسازد.

مناسب ترین پله برای مکانهای مرطوب

زمانی که بخواهیم پله استیل ضدزنگ رادرمحیط خارجی ساختمان که درمعرض رطوبت است نصب کنیم ضروری است که ازپله استیل304استفاده نماییم

ودلیل این که این نوع استیل مقاومت بالایی دربربرشرایط جوی ازخودنشان میدهداین است که کروم بیشتری درساخت ان استفاده گردیده است

البته میزان کروم کنترل شده است تااستیل الیاژ304خاصیت انعطاف پذیری خودراازدست ندهد.

پله های استیل درطرح های بسیارگوناگونی ساخته میشوندوبرای هرچه زیباترکردن انهامیتوان متریال های دیگری راباانهاتلفیق نمود

وباعث هرچه زیباترشدن محیط های داخلی وخارجی ساختمان میگردد.

طریقه ساخت پله استیل این گونه است که درساخت انهاوبرای اتصال کف پله های استیل ضدزنگ ازجوش ارگون وپیچ وپرچ استفاده میگردد.

مزایای پله استیل نسبت به پله های دیگراین است که اگردرساخت این نوع پله هاازمتریال وقطعات باکیفیت استفاده گردد

بسیارمحکم هستندودرطول سالیان درازدچارلرزش وشل شدن نمیشوند.

نوع باکیفیت ومرغوب ان یعنی پله استیل304ضدزنگ خاصیت اسیدی دارد.

پله های چوبی درهنگام اتش سوزی اتش میگیرندوپله های اهنی به دلیل خاصیت رسانایی گرما اتش رامنتقل میکنندولی پله های استیل دربرابراتش وحریق مقاومت بالایی دارند.

ومانع انتقال اتش وحریق به بخش های دیگرساختمان میشوند.

بسیاراسان وبااستفاده ازیک دستمال مرطوب تمیزمیشوندومانندروز اول براق میشوند.

برای زیباترکردن وتضمین ایمنی پله استیل ازنرده های استیل درطرح هاومدلهای گوناگون برروی ان نصب میگردد.

برای این کارمیتوان ازنرده طلایی استیل ویانرده های چوبی استفاده کنیم.

پله استیل درکرج

پله استیل درکرج

انواع پله استیل درکرج

پله استیل حول محور:پله استیل حول محوربادوالیاژ304و201ساخته میشود.

این نوع پله ازکف پله استیل وستون ونرده های استیل درانواع گوناگون ساخته میشود.

این نوع پله رامیتوان با قوطی های استیل طلایی سیلوروقوطی مات وخش دارطراحی واجرانمود.

ان رامیتوان دراکثرساختمانهای اداری وتجاری ومسکونی نصب نمودومیزان فضایی که برای نصب ان لازم است محدودمیباشد.

همان طورکه ازاسمش پیداست کف پله های استیل حول محورستون 102میچرخندواتصال انهابه وسیله ی جوش ارگون انجام میشود.

این نوع پله علاوه برزیبایی خیره کننده ای که به محیط میبخشدساختمان مارابسیارمدرن ولوکس جلوه میدهد.

تیم مجرب شرکت استیل نصرقادرندپله استیل حول محورشمارادرکمترین و کوتاه ترین زمان برایتان بسازندوسپس اقدام به نصب ان درمحل کنند.

پس ازنصب پله استیل حول محورخودشما متوجه تفاوت ان میشوید.

قیمت پله استیل گردبرحسب تعدادکف پله های استیل تعیین میشودواز400هزرتومان شروع میشود.

پله استیل کپسولی:

این نوع پله ازستون 102وکف پله های استیل ومفصل تشکیل شده است.

برای اطلاع ازقیمت دقیق این نوع پله میتوانیدباکارشناسان فروش شرکت استیل نصرتماس حاصل فرماییدوبه طوررایگان باانهامشورت کنید.

این نوع پله بسیارزیباست وامروزه اکثرمردم ان رامیپسندند.

میتوان آن رادراکثرساختمانهانصب نمودزیرا فضای کمی اشغال میکندولی ایمنی بسیاربالایی برای محیط ایجادمیکند.