پله استیل دوبلکس

5/5 - (1 امتیاز)

پله استیل دوبلکس چیست؟

پله دوبلکس استیل

پله دوبلکس استیل

پله استیل دوبلکس درواقع یک محصول لوکس وکاربردی است.

وهم چنین باپیشرفت صنعت دکوراسیون واهمیت هرچه بیشترمعماران وافرادبه دکوراسیون داخل وخارج ساختمان پله استیل دوبلکس باعث زیباترشدن ساختمان مامیشود.

درساخت کف پله استیل بایدازبهترین ومرغوب ترین متریال استفاده نمودتاپله استیل مقاومت واستحکام ودوام بالایی پیداکند.

پله های استیل درطرحهاومدلهای متنوعی ساخته میشوندوانتخاب مدل وطرح ان بامشتریان گرامی است وهم چنین به دلیل تنوع بالای ان سلایق تمام مشتریان درنظرگرفته میشود.

ساخت پله استیل نیازبه دقت ومهارت وتجربه ی بسیارزیادی داردوازان برای ارتباط بین دوطبقه ی بالاوپایین ساختمان استفاده میشود.

وهم چنین برای طراحی وساخت واجرای پله استیل ضدزنگ بایدبه میزان فضای دردسترس ودکوراسیون داخلی وخارجی ساختمان توجه کرد تابتوان بهترین مدل که به ان فضای موردنظربیایدرا طراحی واجرانمود.

برای هرچه زیباترنمودن پله های استیل میتوان برای نرده های استیل اجرا شده برروی پله ساخته شده از استیل ازنرده استیل طلایی استفاده کرداین کارزیبایی وجلوه ی پله استیل دوبلکس  را چندبرابرمیکند.

وهم چنین میتوان درداخل کف پله های استیل ازشیشه هابارنگ های مختلف ومتفاوت,سنگ ویاچوب استفاده نمود.

بازانتخاب ان بامشتریان عزیزوگرامی است واین نکته بسیارمهم است که ازچیزی که برای داخل کف پله های استیل استفاده میکنیم بایدبادکوراسیون ان محیط ست شود.

درساخت پله استیل دوبلکس هرچه ضخامت لوله هاوقطعات به کاررفته درپله بیشترباشدپله محکم ترمیشودوباگذشت زمان شل ودچارلرزش نمیشود.

وحتما بایدازجوش ارگون برای متصل نمودن کف پله های استیل استفاده کردتا بسیارمحکم شود.

درزمانهای گذشته ازپله های اهنی وچوبی وهم چنین پله های ساخته شده ازسیمان و گچ استفاده میشود

ولی انها جای خودرا به پله های ساخته شده بااستیل داده اندزیرا پله های استیل بسیارمدرن هستندومانندپله های چوبی واهنی نیازبه رنگ کردن مجددندارند.

انهامقاوت وایمنی بسیاربالایی دارندوهنگام راه رفتن به روی انهادچارکوچکترین لرزشی نمیشوند.

استیل درواقع یک نوع فولاداست پس بسیاربادوام است وسالیان سال برای مانندروزاول باقی میماند.

قابلیت فرم پذیری داردودرشکل های متنوع ساخته میشوددرنتیجه میتوان انهارا برای محدودترین فضاهاهم نصب نمود.

انواع پله استیل دوبلکس ازنظرجنس؟

پله استیل بابهترین و مرغوب ترین الیاژیعنی استیل باالیاژ304:اگرپله استیل دوبلکس رابخواهیم درقسمت های خارجی ساختمان که درمعرض تابش نورخورشید,گردوخاک وبارش باران و برف هستندنصب کنیم

حتما بایدازبهترین نوع استیل که خاصیت ضداسیدی داردوزنگ نمیزندوتغییررنگ نمیدهدومات نمیگرددومقاومت بالایی دارداستفاده کرد.

قیمت ان نسبت به استیل باالیاژ201بیشتراست ولی خب کیفیت ان نیزبیشتراست.

پله دوبلکس باالیاژ201

ولی اگربخواهیم پله را درقسمت های داخلی ساختمان نصب کنیم که خشک است و رطوبت درانهاوجودنداردمیتوانیم ازاستیل الیاژ201استفاده کنیم.

اگراستیل الیاژ201درمعرض رطوبت قرارنگیردبه هیچ عنوان زنگ نمیزند.

این نوع پله هم مقاومت بالایی داردوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

انواع پله دوبلکس استیل 

پله های استیل به چنددسته ی کلی تقسیم میشوندکه هرکدام ازانهابرای مکان های خاصی طراحی واجرامیگرددودرساخت انهاازقطعات خاصی استفاده میشود.

  1. پله استیل حول محوریاهمان پله استیل گرد
  2. پله استیل ترکیبی 
  3. پله استیل مفصلی یاکپسولی 
  4. پله استیل مستقیم

عوامل موثربرقیمت پله دوبلکس

قیمت پله دوبلکس به عوامل بسیاروابسته است اولین عامل که برروی قیمت تاثیرگذاراست تعدادکف پله های استیل میباشدمعمولا قیمت پله استیل برحسب تعداد کف پله استیل تعیین میشودوقیمت ان از400تومان شروع میشود.

اگرکف پله هاازپیش ساخته شده باشندقیمت کمتری دارندزیرا طراحی انهاخاص وسفارشی نیست.

استفاده ازشیشه ویاچوب ویاسنگ درکف پله هاکه این نیزبرروی قیمت پله دوبلکس استیل تاثیرمیگذاردوهرکدام ازانهاقیمت متفاوتی دارند.

استفاده ازنرده استیل طلایی باعث میشودقیمت پله افزایش یابد.

نوع جنس وضخامت متریال به کاررفته هم ازعواملی هستندکه برروی قیمت تاثیرمیگذاردهرچه قطعات ضخامت بالاتری داشته باشندقیمت پله هم افزایش میابدولی به همان میزان هم کیفیت و ماندگاری افزایش میابد.

لازم به ذکراست که هزینه ی ایاب وذهاب به عهده ی شرکت استیل نصراست.

پله های ساخته شده درشرکت استیل نصربسیارمتفاوت وخاص میباشدوبعدازنصب به شما مشتریان گرامی گارانتی کتبی داده میشودکه پله سالیان سال برایتان مانندروزاول باقی بماندودچارتغییررنگ و زنگ زدگی نشود.

وهم چنین شل نگرددوهنگام واردشدن فشاروضربه اسیب نبیند.

درغیراین صورت تکنسینهای نصب ماموظفندطی 24ساعت اقدام به رفع مشکل پله استیل نمایند.

تکنسینهای نصب شرکت استیل نصرقادرندپروژه ی شمارا3روزه تحویلتان دهندالبته تعدادکف پله های استیل ونحوه ی اجرا خیلی مهم است.

برای اطلاع ازقیمت هابا کارشناسان فروش استیل نصرتماس بگیریدتا باتوجه به مدل وطرح انتخابیتان ازقیمت ان اطلاع یابیدوسپس اقدام به نصب پله استیل نمایید.