پله استیل

3.7/5 - (11 امتیاز)

پله استیل چیست؟

امروزه برای مدرن وبه روز کردن محیط ساختمانهای خودنیازبه یک سری روش های جدید است ساخت ونصب پله استیل به این کار خیلی کمک میکند.

افرادمادرشرکت استیل نصرمیتوانندباساخت پله استیل این نیاز مهم و ضروری درساختمانهای شمارابرطرف کنندوزیبایی محیط ساختمان شمارا دوچندان کنند.

پله حول محوراستیل

پله حول محوراستیل

انواع پله باجنس استیل

پله حول محور:پله حول محور استیل تشکیل شده ازیک لوله به قطر102وکف پلهاست که اندازه کف  انها هامیتواند30در50یا80در30یااندازهای دیگرباشدوبه دورستون102باارتفاع کف پله16تا21که بالوله های25به هم متصل میشود و کف پله هاحول محورمیچرخندوتوسط جوش ارگون به هم متصل میشوند.

داخل کف پله هاشیشه ی سکوریت نشکن20میل یا چوب یاسنگ قرارمیگیرد

انتخاب ان بامشتری است و این که چ نوع کاری بامحیط خانه انهاست میشود.

دراخرکار روی کف پله هانرده استیل درطرح هاومدل های مختلف طراحی ونصب میشود.

پله حول محور

پله حول محور

 

پله مستقیم ا:پله مستقیم تشکیل شده ازقوطی40در60است که شاسی پله هااست

برروی ان کف پله باقوطی40در40قرارمیگیردتعدادکف پله هابستگی به ارتفاع کارداردمثلادرارتفاع 3متر تعدادکف پله هابه عدد41میرسد.

درون کف پله قوطی 20در20قرارمیگیردوبرروی ان سنگ چوب شیشه قرارمیگیردتمامی قطعات استیل به کاررفته توسط جوش ارگون به هم متصل میشوند.

"<yoastmark

 

پله ترکیبی :بعضی جاهاومکانها فضای کافی برای نصب پله مستقیم ندارند.

دراین گونه موارد استفاده از پله ترکیبی به شماپیشنهادمیشود.

به علت ترکیب شدن پله مستقیم باپله ی حول محور زیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشدوزیبایی محیط شمارا دوچندان میکند.

برای مثال درارتفاع3متری 4عددپله ی حول محورو10عددپله ی مستقیم ترکیب و نصب میشود.

درانها بایداز قطعات 304برای نصب ان استفاده کردتاپله استحکام مقاومت بالایی پیداکند

متریال به کاررفته دران بایدازبهترینو باکیفیت ترین نوع جنس باشد.

وانهارا میتوان باقوطی40در40قوطی40در60و….ساختونصب کرد.

"<yoastmark

 

نصب پله باجنس استیل

نصب ان نیاز به دقت و ظرافت بالایی دارد امروزه بازیادشدن برج ها و ساختمانهایی پیشرفته ومدرن معماران و افراد به دنبال مدرن کردن ساختمان خود هستند.

افراد ما در شرکت استیل نصر جزو باتجربه ترین وماهرترین تکنسین های نصب هستند و قادرندپروزه ی شمارا با دقت و ظرافتی مثال زدنی طراحیی و اجرا کنند.

درگزشته از پله های اهنی استفاده میشذ اماامروزه انهاجای خودرابه پله های استیل داده اند زیرانیاز ب رنگ کردن ندارند براقیی خودرااز دست نمیدهدومات نمیشود.

قیمت هرکف پله ساخته شده بااستیل چه قدراست؟

پله ساخته شده بااستیل دارای استحکامی مادام العمر ایست و تکنسین های نصب ما قادرند پروژه ی شمارا درکمتراز3روزبسازندودرمحل اجراکنند.

برای نرده های استیل روی پله میتوان شیشه را بااستیل تلفیق نمودکه این کار زیبایی کارراصدچندان میکندوشیشه هاواستیل به کاررفته درپله ب اسانی وراحتی تمیزمیشود.

برای نرده استیل روی پله میتوان از استیل طلایی ازچوب از استیل سیلوروالومینیوم استفاده کرد

شیشه های به کار رفته در پله از بهترین و مرغوب ترین نوع شیشه است ودارای قطر20میل است.

قیمت هرکف پله از400تومان شروع میشود.

نوع قطعات و متریال به کاررفته درپله انیزبستگی دارد ونحوه ی اجراخیلی مهم است که بایدتوسط افرادی کارازموه وخبره درزمینه اجراو نصب انجام شود.

پله حول محوراستیل

پله حول محوراستیل

 

پله ی کپسولی چیست؟

تشکیل شده از لوله و ورق که به وسیله ی اتصالات یاجوش ارگون به هم متصل میشود

قیمت ان نسبت به دیگرپله بیشتراست چراکه درساخت ان قطعات و متریال بیشتری استفاده میشود.

تمامی متریال به کاررفته دران باید از جنس عالی ومرغوب وباکیفیت باشدتااستحکام بیشتری پیداکند.

پله حول محور

پله حول محور

 

 

 

 

-.