کف پله استیل

4.5/5 - (2 امتیاز)

کف پله استیل چیست؟

شرکت استیل نصرتولیدکننده انواع کف پله استیل است ودرساخت کف پله های استیل خودازبهترین و باکیفیت ترین و مرغوب ترین متریال استیل بهره میگیرد.

وقیمت کف پله استیل تولیدشده توسط تکنسینهای شرکت استیل نصربسیارمقرون به صرفه است وارزش سرمایه گذاری رادارد.

تکنسینهای ماقادرندانواع پله استیل ازقبیل پله استیل مستقیم,پله استیل مارپیچ,پله استیل مفصلی,پله استیل گرد,پله استیل ترکیبی,پله استیل حول محوررا به بهترین نحوبرایتان اجرانمایند.

پله استیل دارای مدلهاوطرحهای متنوعی است درنتیجه میتوان ان رادراکثرساختمانهای اداری تجاری ومسکونی اجرانمودوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

پله استیل یک محصول لوکس وبسیارکاربردی است که سبب مدرن و شیک شدن هرچه بیشتر ساختمانهای ما میشود.

قیمت هرکف پله ی استیل از400تومان شروع میشودوقیمت هرکف پله استیل نسبت به کیفیت ودوام وماندگاری وزیبایی که ایجادمیکندبسیارمناسب است.

درزمانهای گذشته استفاده از پله های اهنی رواج داشت ولی با پیشرفت صنعت دکوراسیون داخلی واهمیت هرچه بیشترافرادبه زیبایی نمای داخلی ساختمانها پله های اهنی جای خودرابه پله های استیل داده اند.

زیراکف پله های استیل بسیارمحکم هستندوبه دلیل این که بااستیل ساخته میشوندفوق العاده شیک هستندوپس ازنصب انهادرمحل زیبایی وجلوه ی محیط را صدچندان میکنند.

درساخت کف پله های استیل ازقوطی های 40در40وقوطی های 20در20استفاده میشود.

درداخل کف پله استیل شیشه ی 20میل سکوریت که ضدشکنندگی است وخیلی محکم است ودرهنگام ایستادن برروی ان دچار لرزش و شکنندگی نمیشودقرارمیگیرد.

برای این که درپله های استیل کیفیت و ایمنی تضمین گرددبهتراست ازقوطی هاولوله های استیل با ضخامت بالااستفاده گرددمثلاضخامت1.5قطربسیارمناسبی است.

وقوطی ها و لوله های باضخامت1.5دربرابرضربه و تحمل وزن بسیارمقاوم هستند.

برای هرچه زیباترکردن کف پله استیل میتوان ازنرده های استیل باطرح هاومدلهای گوناگون برروی ان نصب کردمثلامیتوان نرده های استیل رابانرده استیل طلایی تلفیق نمود.

یامیتوان برای کف پله های استیل به جای شیشه ازسنگ یا چوب استفاده نمودویاازشیشه بارنگ های مختلف دودی سفید طلایی استفاده کرد واین موضوع کاملا به سلیقه مشتری مربوط است.

ازپله های استیل برای ارتباط بین دومحیط استفاده میشود.

پله استیل ترکیبی

پله استیل ترکیبی

پله استیل حول محور

پله استیل حول محور

انواع کف پله استیل ازنظرجنس

کف پله ها ازنظرجنس به دودسته بندی کلی کف پله باالیاژ304و201تقسیم میشود.

اگربخواهیم انهارارا برای محیط های خارجی طراحی واجرا کنیم بایدازبهترین و مرغوب ترین نوع استیل یعنی استیل باالیاژ304استفاده کنیم.

استیل باالیاژ304بسیارمقاوم است دربرابرشرایط مختلف جوی ودررطوبت وتابش نورخورشیدوبارش باران و برف دچارفرسایش وتغییررنگ نمیشود.

وهم چنین استفاده ازان باعث میشودکف پله های استیل بسیارمقاوم گردد.

درصورت طراحی وساخت کف پله ها بااستیل الیاژ304به شمامشتریان گرامی وعزیزضمانت کتبی داده میشودکه پله استیل به هیچ وجه مات نگرددورنگ ان تغییرنکندودچارفرسایش نگردد.

ودرصورتی که این اتفاقات برای پله شمابیفتدتکنسینهای شرکت استیل نصرموظفنددرطی 24ساعت برای بررسی خدمت شماعزیزان برسندوبدون دریافت کوچکتری هزینه ای مشکل را برطرف کنند.

برای طراحی واجرای کف پله های استیل درمحیط های داخلی وبه دورازرطوبت میتوان ازاستیل باالیاژ201استفاده کرد.

قیمت کمتری نسبت به کف پله های ساخته شده باالیاژ304دارندولی به همان میزان کیفیت و ایمنی کمتری ایجادمیکنند.

انواع پله استیل

پله استیل حول محور:برای فضای های کوچک بسیارمناسب است.

کف پله های استیل ازقوطی40در40وقوطی استیل20در20ساخته میشوندواتصال انهاتوسطجوش ارگون انجام میگردد.

کف پله هابه ستون اصلی که بسیارمحکم به زمین متصل شده است جوش داده میشودوبسیارتمیزوبادقت کافی پرداخت کاری میشودتااثری از جوش ارگون برروی کف پله هاباقی نماند.

درداخل کف پله ها شیشه یاچوب یاسنگ تعبیه میگرددوانتخاب نوع ان باشمامشتریان عزیزوگرامی است.

لازم به ذکراست که فاصله ی کف پله ها بایدبین13تا15سانتی مترباشدونبایدازاین مقدارتجاوزکند.

تعدادکف پله هانیزبه فضای دردسترس و هم چنین انتخاب خودفردمتغییراست.

ساخت این نوع پله علاوه برتجهیزات وابزارالات بسیارپیشرفته نیازبه مهارت تجربه بسیاربالاوهم چنین دقت وسرعت العمل است.

کف پله هاتوسط افرادمادرشرکت استیل نصرودرکارگاه های بسارمجهزطی 3روزساخته میشودوفقط مرحله نصب ان درمحل موردنظرانجام میگردد.

پله استیل گرد:

پله استیل گردازستونی محکم وبسیارقوی به قطر102سانتی مترکه بایدبامهارت بسیاربالابه زمین متصل گرددوهم چنین کف پله های استیل درابعادمتفاوت ومتغییرونرده های استیل درطرح هاومدلهای گوناگون تشکیل شده است.

برای طراحی و نصب ان مانندپله حول محورنیازبه فضای بسیارزیادی نیست درنتیجه میتوان ان رابرای بیشترمکانهانصب کرد.

تعدادکف پله هامیتواندتا30تاهم ادامه داشته باشد.

پله استیل پیش ساخته

به دلیل این که دربرخی ازپروزه هازمانی زیادی دراختیارمعماران و طراحان داخلی نیست انهااستفاده ازپله های استیل ازپیش ساخته شده رابردیگرپله هاترجیح میدهند.

پله های استیل ازپیش ساخته شده همه دارای ابعادواندازه های یکی ویکسان است .

نصب انهادرمحل پروزه نسبت به پله های دیگراسان تراست و نیازمندمهارت کمتری میباشد.

پله استیل ترکیبی

این نوع پله بسیارخاص است ونمای داخلی ویاخارجی ساختمان مارامدرن وبسیارشیک و به روزنشان میدهد.

طراحی ونصب ان نیازمندمهارت بسیاربالایی است و بایدتوسط افرادی باتجربه انجام شود.

این نوع پله ازقوطی استیل ضدزنگ لوله های استیل باضخامت های متفاوت و هم چنین شیشه تشکیل شده است.

دراین نوع پله پله ی حول محوروپله مستقیم باهم ترکیب میشوند

ونصب ان نیازمندفضای بسیارزیادی است درنتیجه نمیتوان ان را برای همه ی مکانهانصب نمود.

برای زیباترکردن ان میتوان برای نرده های ان ازتلفیق شیشه بااستیل ,تلفیق استیل با نرده های طلایی استفاده نمود.

قیمت کف پله های استیل چه قدراست؟

قیمت کف پله های استیل به عوامل بسیاری وابسته است اول ازهمه تعدادکف پله هاست دوم ضخامت ومتریال به کاررفته دران که ازنوع 201است یا304

اگرکف پله هاازپیش ساخته شده باشندقیمت کمتری دارندتاکف پله های سفارشی وخاص

نوع نرده ی استیل نصب شده برروی پله هانیزبرروی قیمت تاثیرمیگذارد.

معمولا قیمت کف پله هااز400تومان شروع میشود

وهرچه متریال وقطعات به کاررفته دران مرغوب تروضخامت بالاتری داشته باشندقیمت کف پله هانیزافزایش میبابد.

ساخت کف پله های استیل/نصب پله

ساخت پله های استیل نیازمندتجربه زیاد,مهارت بالااست.

ساخت پله درکارگاه معمولا3روززمان میبردالبته نحوه ی اجراوطرح موردنظرمشتریان بسیارمهم است وبرروی زمان ساخت تاثیرمیگذارد.

ساخت پله های استیل نیازمندبهترین ابزارالات پیشرفته است و بایددرکارگاه های مجهزانجام گیرد.

سرعت ودقت بسیارمهم وتاثیرگذاراست.

پله های ساخته شده توسط افرادشرکت استیل نصربسیارمتفاوت وخاص میباشدودرهنگام نصب به شمامشتریان گرامی ضمانت کتبی داده میشود

که پله باگذشت زمان دچارشل شدگی و لرزش نشودودوام ان بسیارطولانی است

وسال های سال برایتان کارمیکندودچارکوچکترین تغییری نمیشودوهم چنین به راحتی وبایک دستمال خیس تمیزمیشود

ومحیط داخلی و خارجی ساختمان شمارا زیبا ودرخشان میکندوبسیارمحکم و مقاوم است ومیتواندوزن های سنگین وضربه های شدیدراتحمل کندواسیب نبیند.