درباره ما

درباره ما,شرکت استیل نصر

درباره ما:شرکت استیل نصر فعالیت خودرا ازسال 1388درزمینه نصب نرده استیل اغازکرده استوتوانسته است مهارتهای خودرادرزمینه طراحی ونصب استیل ارتقادهد.

شرکت استیل نصر درزمینه نصب نرده استیل,طراحی ساخت و نصب درب استیل دزانواع طرح ها ومدلهای مختلف

ساخت و نصب پله استیل,ساخت میزدرمدلهای مختلف,ساخت و اجرای حفاظ بانکی فعالیت میکند.

شرکت استیل نصرتابه امروز پروزه های بسیاری رادرزمینه استیل به انجام رسانده استوتوانسته است ازتمامی این پروژهاسربلنددراید.

واین که این شرکت درسراسرایران به انجام پروژه های گوناگون پرداخته است وتوانسته رضایت تمامی افرادراجلب کند.

این شرکت توانسته پروژه های ازقبیل درب اصلی بورس بهارستان,نرده های استیل دانشگاه الزهراواقع در ونک,نصب حفاظ های بانکی بانک توسعه تعاون

ساخت ونصب نرده و دربهای استیل برای پارک واقع درترکمنستان,ساخت و نصب پنجره هاوحفاظ های برندجین وست,ساخت پله استیل برای متروی شهرافتاب

و پروزه های مختلف درسراسرایران رابه انجام رساند.

این شرکت از ابتدای تاسیس تا به امروزتوانسته بابه کارگیری بهترین تکنسینهادرزمینه نصب استیل رضایت تمامی مشتریان گرامی را جلب کند.

شرکت استیل نصر

درطراحی وساخت پروزه های خودازبهترین ومرغوب ترین نوع استیل ومتریال استفاده میکند.

تکنسینهای نصب واجرای مادارای مهارت وتجربه ی بسیاربالایی هستندوازجوانان پویاوخلاق استفاده میکندوانها توانسته اندپروژهای خودراباموفقیت ب اتمام رسانند.

هم چنین توانسته است اشتغال زایی کند.

مدیریت شرکت استیل نصربه عهده اقای سعیدنصرداودی است که دارای نگرشی خلاقانه در حیطه ی کاری خودهستند.