استیل - استیل کار - استیل نصر

الیاژپرطرفداراستیل 

عنصراصلی تشکیل دهنده ی استیل فولادی ضدزنگ وبسیارقوی  است.

که خاصیت اسیدی داردومقاومت بالایی دربرابرخوردگی واسیب ازخودنشان میدهد.

دیگرعناصراصلی ومهم سازنده ی استیل اهن وکربن هستندکه سبب به وجودامدن ویژگی هایی بسیارخاص دران شده اند.

ومیزان استفاده ازاین دوالیاژمهم سبب ایجادتفاوت درنوع انها ویابه اصطلاح گریدهای پراستفاده استیل میشود.

هرچه میزان کربن استیل ضدزنگ به کارمیرودبیشترباشدسبب ایجادمقاومت این نوع گریدیعنی گرید304ومقاوم دربرابرشرایط مختلف جوی واب وهوایی میشود.

میزان کروم در گرید201به کارمیرودکمترازنوع دیگراستیل یعنی الیاژ304است

وهمین باعث میشودکه گرید201ازمقاومت کمتری دربرابررطوبت,تابش شدیدنورخورشیدوباران وبرف برخوردارباشد

ودرصورتی که دراین شرایط جوی قرارگیردتغییرکیفیت دهدورنگش مات وتیره گردد.

یکی ازروشهای تشخیص ان ازدیگرفلزات این است که جذب اهن ربانمیشود.

هردوگریدآن دارای مزایای بسیاری هستند

یکی ازاین مزایااین است که تمامی قطعات ریزی وبه اصطلاح ضایعات آن

که ازساخت انواع حفاظ باگریدهای استیل برای بخشهای مختلف ساختمان,درب ,نصب نرده باقی میماندرامیتوان باقیمت بالایی فروخت.

واین ضایعات رادرکارگاه های بسیارمجهزبازیافت کردوهمان قطعات بازیافتی آلیاژاستیل به صورت قوطی ولوله های استنلس ودرجه یک مورداستفاده قرارمیگیرد.

همان طورکه ازقبل گفتیم این آلیاژ تشکیل شده ازنوعی فولادمیباشدواین فولادتحت فشاروگرمایی بسیارزیادساخته میشود

درنتیجه میتواندشرایط مختلف اب وهوایی ویاحتی دماهای بسیاربالاوبسیارپایین راتحمل کندوتغییرشکل وکیفیت ندهد.

دلیل پرطرفداربودن الیاژاستیل

اولین ومهم ترین مزیت این است که زنگ نمیزندوخاصیت اسیدی دارد.

بسیارمستحکم است وبه راحتی اسیب نمیبینددرواقع ضدضربه وضدخش است.

شکل ظاهری وکلی آن براق ودرخشان است وازان درهرجایی که استفاده گرددجلوه وزیبایی انجاراافزایش میدهد.

قیمت ان فوق العاده مناسب وصرفه مالی داردباتوجه به زیبایی ودرخشانی وایمنی که برای محیط ایجادمیکند.

گرمای زیادوسرمای زیادمیتواندتحمل کندوکوچکترین تغییری درشکل وظاهران ایجادنگردد.

اگرازاستیل براق وصیقلی رابرای مکانی استفاده کنیم حتی اگربه صورت شکلی خاص طراحی شده باشد

میتوانیم ان رابفروشیم چراکه این نوع الیاژخاصیت بازیافت واستفاده ی مجددرادارد.

درصورت نصب وطراحی هرنوع سازه ای بااستیل عمرسازه افزایش میابد

وحتی میتوان گفت عمرومیزان کاری که برای ماانجام میدهدبسیارطولانی وهم چنین مفیداست.

آلیاژبراق استیل به صورت لوله و قوطی استیل ورق استیل ودربسیاری ازوسایل اشپزخانه دراختیارشماقرارمیگیرد.

استیل - استیل کار - استیل نصر