حفاظ استیل بانکی - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل بانکی وبسیارمستحکم

حفاظ استیل بانکی حفاظی پرطرفداراست

که درحین سادگی شکل ظاهری آن درخواست نصب حفاظ بانکی فوق العاده بالاست.

مقاومت حفاظ  وایمنی که ایجادمینمایدبسیاربالاست.

این حفاظ ماننددیگرحفاظ های استیل بادوآلیاژپراستفاده استیل ساخته میشود.

ازحفاظ بانکی304درنمای خارجی ساختمان استفاده میگردد

ونوع دیگرآن یعنی حفاظ 201بایددرداخل ساختمان استفاده گردد

تازنگ نزندونمایی زشت ایجادنگردد.

بااین که طراحی حفاظ استیل به صورت بانکی ازروشهای نصب جدیدحفاظ محسوب نمیگردد

ولی بازهم طرفداران زیادی دارد

وعلت آن هم مقاومت بالای این نوع حفاظ است.

حفاظ بانکی باپروفیل طلایی ازقوطی های طلایی وفوق العاده زیباساخته میشود.

این روش روش جدیداست که طرفداران زیادی دارد

زیراهم زیبایی بالایی دارد

وهم مقاومت آن دربرابرورودسارقین بسیارزیاداست.

درنصب واجرای این نوع حفاظ ازجوش آرگون استفاده میشودوتوسط جوشکاری بامهارت بالاصورت میگیرد.

سایزوضخامت لوله های استیلی که برای نصب حفاظ استفاده میگرددسایز51میباشد.

هرچه ضخامت متریال کلی حفاظ بانکی بیشترباشدقیمت نهایی حفاظ بانکی افزایش میابد.

نصب حفاظ بانکی ازبیرون پنجره های ساختمان شماامری مهم محسوب میگردد.

حفاظ ابزاری ومحصولی برای ایجادایمنی وحفاظت ازساختمان است

که دراکثرساختمانهانصب میگردد.

نصب واجرای حفاظ بانکی برای قسمتهای مختلف ساختمان مناسب ترین گزینه است.

وظیفه ی اصلی واولیه حفاظ این است که خانه یامحل کارشماراازورودافرادمتفرقه محفوظ نگه دارد.

وظیفه ی دوم آن ایجادزیبایی است که به خوبی این وظیفه راانجام میدهد.

وظیفه ی دیگرآن حراست ازافرادی است که درساختمان های بلندرفت وآمدمیکنند

واحتمال پرت شدن آنهاوجوددارد

ودرواقع خطرجانی برای افرادرابه صفرمیرساند.

مثلازمانی که حفاظ بانکی برای پنجره نصب گرددوجسمی یاسنگی به پنجره شمابرخوردکندمانع شکستن شیشه میشود.

گاهی اوقات برای افرادی که خواهان نصب حفاظ استیل هستندمهم ترین معیاربالابودن زیبایی حفاظ است.

دراین زمان میتوانیم حفاظ استیل بانکی رابامتریال دیگری ترکیب کنیم یاتفاوتی درطراحی آن ایجادنماییم.

حفاظ به هیچ وجه زنگ نمیزندرنگش تغییرنمیکند.

زیبایی زیادی داردوباعث زیباترشدن ساختمان شمامیشود.

قیمت حفاظ خیلی مناسب است وبه گونه ای که همه توانایی سفارش آن رادارند.

 

 

 

 

حفاظ استیل بانکی - استیل کار - استیل نصر