حفاظ استیل مغازه - استیل کار - استیل نصر

حفاظ استیل مغازه یک نوع حفاظ استیل محکم ازنظرمکان است

انواع حفاظ برای نصب درمغازهاوجودداردکه هرکدام ازآنهابسیارکاربردی هستندولی حفاظ استیل مغازه کاربردهای بیشتردارد

وکیفیت آن هم بالاتراست وزیبایی که برای محل کسب وکارشماایجادمیکند

چندبرابرروش های دیگرمیباشد.

درهنگام خریدحفاظ استیل برای مغازه خودحتمابه این نکته مهم توجه کنید

که میخواهیدحفاظ استیل راازداخل نصب کنیدیاازخارج مغازه.

وسپس اقدام به سفارش حفاظ استیل برای محل کسب وکارتان نمایید.

حفاظ استیل بانکی304درقسمت خارجی مغازهانصب میگردد

وعلت آن هم این است که این نوع حفاظ ایمنی بالایی ایجادکرده وضریب ایمنی راچندبرابرمیکند.

حفاظ استیل مغازه باآلیاژمقاوم به زنگ زدگی304اصلازنگ نمیزند

زیراخاصیتی ضد اسیدی داردپس شمامشتریان عزیزوگرامی شرکت استیل درنصرمیتوانید

باخیالی آسوده آن راسفارش دهید.

پس ازاینکه حفاظ استیل304راخریداری نمودیدبه شماگارانتی چندین ساله داده میشود

ودیگرنیازنیست که نگران آسیب دیدن حفاظ نصب شده304ضدزنگ مغازه باشید.

زیرازمانی که کوچکترین آسیبی به حفاظ واردشودودرواقع حفاظ تحت تاثیرشرایط جوی وطبق مواردی که درگارانتی کتبی آمده است تغییرکیفیت دهد

تعمیرویاحتی تعویض مجددبرای شماصورت میگیردوکاری بسیارراحت است.

مواردبالاتنهابرای اطمینان خاطرشماگفته شده درحالی که به شمااین اطمینان رامیدهیم

که حفاظ استیل هیچ گاه نیازبه تعمیروتعویض پیدانمیکنندوخیالتان راحت باشد.

تکنسنهای نصب حفاظ استیل مغازه همه ی حفاظ هایی که برای نصب کاربرددارند

رابه شماپیشنهادمیکنندوشماخودهرمدل حفاظی راکه بپسندیدبرایتان طراحی مینماید

ولی پرداخت هزینه ای بیشترکه تنهامقدارکمی بیشتراست بسیارمعقولانه است وایمنی زیادی هم دارد.

ترکیب حفاظ استیل طلایی بارنگ دیگراستیل یکی ازانواع حفاظ استیل میباشد

که درنهایت حفاظ استیلی طلایی ورنگ ثابت برایتان ایجادمیگردد.

حفاظ استیل طلایی برای مغازه ومحل کسب وکارتان زیبایی خاص وبی همتایی داردوبسیارقوی هم است.

قسمتهای تشکیل دهنده ی حفاظ طلایی برای محل کسب وکارتان 

  1. پروفیل طلایی براق ودرخشان40در40
  2. لوله های طلایی وزیبای استیل درسایزهای متنوع
  3. میلگردهای آجداروفولادی وآهنی که تعبیه آنهابسیارمهم است تااحتمال ورودافرادبه داخل مغازه بسیارکم شودوحتی به صفررسد.

رعایت نکات ایمنی بسیارمهم است تاحفاظی قوی ایجادگرددوامنیت رابالاببرد.

طراحی حفاظ بابهترین امکانات استیل وبابالاترین ضخامت هابسیارمهم است.

هرچه ضخامت متریالی که درساخت حفاظی قوی به کارمیرود

بیشترباشدقیمت نهایی حفاظ طلایی برای مغازه هم افزایش یافته ولی به همان میزان کیفیت درجه یک ترمیگردد.

 

 

 

 

حفاظ استیل مغازه - استیل کار - استیل نصر