حفاظ استیل پشت پنجره - استیل کار - استیل نصر

مناسب ترین حفاظ برای پشت پنجره چه نوع حفاظی است؟

حفاظ استیل پشت پنجره حفاظی است که دارای خاصیت ضداسیدی است واصلازنگ نمیزندودرمعرض شرایط جوی متفاوت وگردوغبارآسیب نمیبیند.

حفاظ استیل پشت پنجره دارای طرح های متفاوتی است وهم چنین ازنظرکیفیت واستحکام نیزمتنوع میباشد.

حفاظ استیل پشت پنجره رابایدبااستیل304استنلس ضدزنگ وضدخش طراحی نمودتامقاومت خوبی ازخودنشان دهد

ودرصورتی که جسمی به حفاظ برخوردکندآسیب نبیندوازآسیب پنجره نیزجلوگیری کند.

حفاظ استیل304برای پنجره هاازبهترین وباکیفیت ترین نوع استیل درطراحی حفاظ میباشد.

برای این که مطمئن شویم که جنس حفاظ,استیل304است میتوانیم آهن ربایی رابه حفاظ نزدیک کنیم درواقع استیل نگیراست وآهن ربابه آن جذب نمیشود.

گفتن این نکته بسیارمهم است که پس ازپایان پروژه ضروری است که به شماگارانتی داده شود

وتضمین گرددکه حفاظ نصب شده درمحل عایقی مناسب دربرابرشرایط اسیدی,حرارت,رطوبت وضربه های شدیداست.

هدف ازنصب حفاظ استیل پشت پنجره بالابردن ایمنی وحفاظت ازساختمان میباشد

وشرکت استیل نصرازبهترین نوع استیل وباضخامت های بالابهره میبردتا هدف ازنصب حفاظ تامین شود.

یکی ازروش های نصب حفاظ برای پشت پنجره حفاظ بانکی است.

که درساخت حفاظ بانکی استیل ازنرده های استیل کمک گرفته میشود.

یک اصل مهم درساخت حفاظ بانکی برای پشت پنجره رعایت اصول ایمنی درساخت حفاظ بانکی میباشد

وبرای این کارتعبیه میلگرد16درداخل نرده های استیل امری ضروریست.

نصب حفاظ بانکی خودبه چندروش صورت میگیردیکی ازاین روش هاپیچ نمودن حفاظ به دیوارمیباشد

که مقاومت واستحکام بالایی ایجادمیکندوبه راحتی شکسته نمیشودواحتمال ورودافرادرابه ساختمان ازطریق پنجره به صفرمیرساند.

روش رایج دیگرجوش دادن حفاظ بانکی به دیوارباجوش آرگون است که لازمه ی این کاروجودفردی باتجربه وبادقت نظرمیباشد.

حفاظ استیل برای پنجره

یکی ازدلایل بارزنصب حفاظ برای قسمت های مختلف ساختمان جلوگیری ازورودسارقین است والبته درپنجره هاازپرت شدن ساکنین ساختمان جلوگیری میکند.

حفاظ استیل پشت پنجره علاوه برافزایش ایمنی جان ومال زیبایی زیادوخیره کننده ای به نمای خارجی ساختمان مامیبخشد.

هنگام خریدحفاظ استیل برای پنجره هاحتما به این موردتوجه کنیدکه حفاظ استیل که برای پنجره های ساختمان خودسفارش میدهید304باشدودارای مارک استنلس باشد.

برای کاهش سواستفاده میتوانیدحفاظ استیل304 راازشرکتی معتبرخریداری فرمایید.

دراین صورت تاسالهای طولانی احتیاجی به عوض نمودن وپرداخت هزینه مجددبرای حفاظ نمیباشد.

وهمانطورکه میدانیم یکی ازویژگی هایی که به ساختمان ماارزش واعتبارمیبخشدموردتاییدبودن امنیت درآن است.

پس نصب حفاظ برای پنجره بسیارمهم است تاعلاوه برحراست ازمنژل مسکونی ماازکل ساختمان حفاظت کندومانع ورودافرادسودجوبه طبقات دیگرشود.

نصب حفاظ استیل برای پنجره به زیباترنمودن خودپنجره هم کمک میکندوحتی اگرپنجره قدیمی باشدحفاظ مانندپوشش عمل میکندوسبب زیباترشدن خودپنجره میشود.

تعمیرحفاظ استیل برای پنجره بسیارراحت است ومیزان هزینه ای که برای این کارپرداخت میکنیدبسیارکم است ودرحداقل زمان صورت میگرد.

وتنهادرصورتی که زمان گارانتی تمام شده باشدشماعزیزان موظف به پرداخت هزینه مجددهستید.

برای کم کردن هزینه های خودمیتوانیدحفاظ استیل راازداخل نصب نماییدولی نصب آن ازخارج وبیرون پنجره رایج تراست.

به شماپیشنهادمیکنم بهترین آلیاژراسفارش دهیددرست است که هزینه ای بیشترپرداخت میکنیدولی یک باربرای همیشه است ومنطقی به نظرمیرسد.

قیمت حفاظ استیل304ازمتری400هزارتومان شروع میشود

وپس ازپایان کاردوباره متراژکاراندازه گیری میشودتاقیمت دقیق حفاظ استیل برای پشت پنجره به شماداده شود.

حفاظ استیل پنجره درمعرض تابش مستقیم وشدیدنورآفتاب است که این حفاظ به دلیل وجودعناصری مانندکروم وفولادمقاومت بسیاربالایی ازخودنشان داده ورنگش برنمیگرددوعوض نمیشود.

حفاظ استیل پشت پنجره - استیل کار - استیل نصر