حفاظ استیل پنجره - استیل کار - استیل نصر

حفاظ باآلیاژاستیل ضدزنگ برای پنجره

شرکت استیل نصراین اطمینان رابه شماعزیزان میدهدکه حفاظ استیل پنجره رامیتوانیدسالیان طولانی استفاده کنید

ومیتوان گفت دوامی مادام العمرداردوهیچ گاه نیازبه تعمیرپیدانمیکند.

حفاظ استیل باآلیاژضدزنگ 304که بسیارقوی ومحکم است

دراکثرساختمانهابرای حراست ازساختمان شماهم ازداخل پنجره وهم ازخارج آن قابلیت نصب دارد.

حفاظ استیل پنجره یکی ازانواع مختلف حفاظ استیل ازنظرمکان نصب آن میباشد.

نصب حفاظ استیل برای پنجره ازبیرون بسیارپرکاربرداست

واکثرانصب حفاظ برای پنجرهاازبیرون ساختمان صورت میگیردونمای بیرون ساختمان شماراتحت تاثیرقرارمیدهد.

حفاظ استیل پنجره304به هیچ عنوان رنگش تغییرنمیکندوبه دلیل وجودعناصری خاص درآن خاصیت وویژگی مهم ضداسیدی بودن رادارد.

انواع حفاظ استیل برای پنجرهای ساختمان شماازنظرجنس ونوع آلیاژبه دودسته کلی تقسیم میشود.

خوداستیل که آلیاژِی فولادی وقوی است ازنظرجنس به چنددسته تقسیم میگردد

ولی آنهایی که بسیارپرکاربردهستندوخیلی مورداستفاده قرارمیگیرندعبارتندازاستیل201واستیل304که ضدزنگ هم است وبرای نصب حفاظ ضدزنگ پشت پنجره بسیارکاربردی است

وخواهان بسیاری داردزیراهم زیبایی بالایی داردوهم ایمنی فوق العاده بالایی ایجادمیکند.

سعی کنیدهنگام خریدحفاظ استیل برای پشت پنجره نوع محبوب وپرفروش آن راخریداری نمایید

واین رابدانیدکه اکثرافرادنصب واجراحفاظ استیل304برای پشت پنجرهای ساختمان خودراترجیح میدهند.

نیکل تنهاعنصری است که سبب ایجادخاصیت ضداسیدی بودن آلیاژ304استیل میگردد

میزان این عنصرتعیین کننده واساسی بسیارمهم است که به خاصیتهای دیگراستیل لطمه ای واردنشود.

 ویژگی های مهم حفاظ باآلیاژِ فولادی استیل این است که دربرابرضربه بسیارقوی است ومقاومت بالایی حتی دربرابرشدیدترین ضربات وآسیبهاازخودنشان میدهد.

عمری مفیدوبسیارطولانی داردوحتی میتوان گفت که هیچ گاه خراب نمیشود

وآسیب نمیبیندوزیبایی خودراحفظ میکندوبه راحتی بادستمالی خیس براق وصیقلی میشود.

حفاظ استیل  پنجره درکرج ضدزنگ است وشرکت استیل نصرتضمین کیفیت به شمامیدهدوگارانتی کتبی وبه شماداده میشود.

حفاظ ضدخش استیل درکرج برای پنجره این ویژگی بسیارمهم ضدخش بودن راهم دارد

که ویژگی بسیارمهمی است زیرادرطول سالیان طولانی امکان نداردکه حفاظ بااجسام دیگربرخوردنکند

وهمین ویژگی بارزوبسیارمهم سبب میشودکه آسیبی جدی نبیندومانندروزاول بماند.

حفاظ برای پشت پنجره بامتریال آهنی امکان داردبپوسدوسبب زشت شدن نمای خارجی ساختمان شماگردد

ولی حفاظ استیل ضدزنگ استیل نمیپوسدبرایتان زیباوبراق ودرخشان باقی میماند.

 

 

 

حفاظ استیل پنجره - استیل کار - استیل نصر